Ehitusjuhtimise baaskoolitus (Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5)

Ehitusjuhtimise baaskoolitus (Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5)

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 44 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
  • 13.08 - 26.08.2024

Kursus toimub KOOSTÖÖS EHITAJATE LIIDUGA! Õppekeel - vene keel. Vastavad erialased standardid ja kutse andmise kord on saadaval Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kodulehel www.eeel.ee.

Koolituse läbinud saavad ehitusinseneride liidult 37,8 punkti.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus;
Suund: Arhitektuur ja ehitus;
Rühm: Ehitus ja tsiviilrajatised.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Ehitustööde juhtide kutsestandard: Ehitusjuht, tase 6, Ehitustööde juht, tase 5. Vastavad erialased standardid ja kutse andmise kord on saadaval Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kodulehel www.eeel.ee . Kui teil on küsimusi seoses taotluse esitamisega Ehitusjuhi 6. taseme kutse saamiseks ja vastava koolituse läbimisega, võtke ühendust Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435. Kutsete andmise protseduurid: https://eeel.ee/kutse-andmine/ehituse-kutseala-kutseomistamise-kord.

EESMÄRK

Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud Eesti Ehitajate Liidus kvalifikatsiooni “Ehitusjuht”, tase 6 või “Ehitustööde juht”, tase 5 saamiseks. Koolitus arvestatakse ka nende kvalifikatsioonide taotlemisel varasemate ehitusjuhtimise valdkonna sertifikaatide tõendamiseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse läbinu:

1. Teab ehitusvaldkonda tervikuna.
2. Tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi standardeid, norme ja juhendeid.
3. Teab ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ning oskab seda analüüsida.
4. Tagab ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise.
5. Tunneb ehituskonstruktsioone, tehnikasüsteeme ja põhilisi ehitustehnoloogiai
6. Tunneb ehitusmaterjale ja ehitustoodanguid ning nende omadusi, mis mõjutavad hoone energiatarbimist.
7. Oskab planeerida ehituskulusid, määrata ehitustööde maksumust ja mahtu ning arvutada tööaega.
8. Juhib, korraldab ja koordineerib tööd ehitusplatsil.
9. Planeerib kontrollid tagamaks ehitustööde kvaliteeti.
10. Oskab juhtida meeskonda ja töötada meeskonnas, suhelda erinevate inimestega erinevates olukordades.
11. Korraldab perioodilisi ülevaatusi ja planeerib garantiiperioodi tegevust.
12. Tagab ohutusnõuete täitmise: keskkonnaohutus, tööohutus, tööohutusseadmed.
13. Kasutab oma teadmisi ja oskusi igapäevatöös ning pidevalt täiustab oma pädevust.

SIHTRÜHM

Ehituse juhid (tase 6):
a) Kõrgharidusega ehitusvaldkonnas, tehnilise kõrgharidusega või keskeriharidusega ehitusvaldkonnas (TEMT), koos vajaliku töökogemusega.
b) Ehitustööde juhid (tase 5) koos töökogemusega.
c) Kutsekeskharidusega ehitusvaldkonnas koos töökogemusega.
d) Isikud, kellele Eesti Ehitusettevõtjate Liit on juba omistanud ehituse juhi 6. taseme kvalifikatsiooni – üheks aastaks (soovitatavalt läbida kursus sõltumata kvalifikatsiooni saamise ajast. Pikendustaotlusi saab esitada 5 aasta jooksul alates taotluse esitamise hetkest. Kvalifikatsiooni saamise nõuded võivad oluliselt karmistuda).
e) Kõik huvitatud isikud, kes soovivad edasi liikuda karjääriredelil ehitusvaldkonnas.

KOOLITUSE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Kõik isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ehituse juhtimise valdkonnas, on teretulnud osalema.

Esmakordselt ehituse juhi 6. või 5. taseme ametikohtadele kandideerijatele on koolituse läbimine üks kutse sertifitseerimise professionaalsetest nõuetest (sertifitseerimiseks peavad olema täidetud ka kõik teised professionaalsed nõuded). Lisateavet leiate siit

KOOLITUSE MAHT
(AKADEEMILISTES TUNDIDES)

Õppe kogumaht on 44 akadeemilist tundi teoreetilist õpet.
Teoreetilised tunnid hõlmavad loenguid, arutelusid, videomaterjalide vaatamist ja olukordade modelleerimist.

KOOLITUSPROGRAMM

KURSUSE SISU
Kursuse sisu:
1. Ehitusseadustik ja ehitustegevuse õiguslikud alused (ETÜ)
2. Ehitusfüüsika
3. Tehnikasüsteemid hoonetes
4. Tuleohutuse tagamine
5. Ehitustööde esialgsete arvutuste põhialused
6. Ehitustoodete vastavuse tagamine nõuetele
7. Ehituse juhtimine ja korraldamise alused
8. Ehitustööde dokumentatsioon
9. Projekti juhtimise põhialused
10. Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad
11. Tööohutuse ja hügieeni tagamine ehitusobjektil
12. Normatiivdokumendid ehituses

Kuupäev

Aeg

Teema

Koolitaja

 

1 päev

 

 

09.00-16.00

Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused 4 ak. tund

Ehituslepingud (ETÜ)
4 ak. tundí

Helje Johansoo
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

09.00-16.00

vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30

2 päev

 

 

09.00-16.00

Juhtimine ja ehituskorralduse alused
4 ak. tundi.

Projektijuhtimise alused
4 ak. tundit.

Enn Tammaru
MSc, volitatud ehitusinsener tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

09.00-16.00

vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
14.15-14.30

3 päev

 

 

09.00-17.45

 

Normatiivdokumendid ehituses
4 ak. tundi.

Ehitusprojekt ( EVS 932)
ja selle osad
2 ak. tundi.

Ehitusobjekti tööohutuse
ja hügieeni tagamine
4 ak. tundi
.

Enn Siim

diplomeeritud insener

 

09.00-17.45

vaheajad

10.30-10.45
12.15-12.45
 14.15-14.30  16.15-16.30

 

4 päev

 

 

09.00-14.15

14.30-17.45

Ehitustööde dokumenteerimine
4 ak. tundi

Ehitustoodete vastavus nõuetele
2 ak.tundii

Ehitustööde eelarvete põhialused 
4 ak. tundi.

Kaido Kägu
 Cuculus Consult OÜ juhatuse liige, volitatud ehitusinsener tase 8

Roode Liias

Ehitusprotsessi uurimisrühma professor, Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

09.00-17.45

vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45
 14.15-14.30  16.15-16.30

5 päev

 

 

09.00-14.15

 

Ehitusfüüsika
4 ak. 
tundiros

Hoonete tehnikasüsteemid
2 ak. 
tundi

 

Jaan Palu

Diplomeeritud kütte-,ventilatsiooni-ja jahutuseinsener tase 7, Riigi Kinnisvara AS tehnosüsteemide projektijuht

 

09.00-14.15

vaheajad
10.30-10.45
12.15-12.45

 

6 päev

 

 

09.00-10.30

11.30-13.00

Tuleohutuse tagamine 2 ak. tundi

Lõputest

   Vassil Hartšuk

 Põhja Päästekeskus,   ohutusjärelevalve büroo peainspektor

EEELi esindaja

09.00-13.00

vaheajad
10.30-11.00

 

  • *Õppeainete järjekord võib muutuda. Teemade järjestust määrab õppekava, mis antakse õppijale enne õppetöö algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus vastavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

1.Ehitusfüüsika. Jüri Kermes,Tõnu Mauring. 
2.Ehitusmaterjalide tehnoloogia. Jüri Liiv, Kalev Sepp
3.Ehitusjuhtimine. Kalle Kahru, Ago Kärgenberg.
4. Õppematerjalid Moodle keskkonnas.

Kui teil on küsimusi seoses taotluse esitamisega Ehituse juhi 6. taseme saamiseks ja sellega seotud koolituse läbimisega, pöörduge Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Pärast kursuse lõppu sooritab õppija lõpueksami –
– teoreetiline test paberkandjal või elektrooniliselt.

Lõpueksamile lubatakse õpilased, kes on osalenud vähemalt 75% ulatuses kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 70% lõpueksami küsimustest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Kuulajatele, kes on osalenud vähemalt 75% tundidest, saavutanud õppekavaga kehtestatud õpitulemused ja edukalt läbinud hindamise, antakse vastav Tunnistus.

Kuulajatele, kes on osalenud vähemalt 50% tundidest, kuid ei ole läbinud õppeprogrammi nõutud mahus või ei ole edukalt läbinud hindamist ning ei ole saavutanud õpitulemusi, antakse taotluse korral Tõend osalemise kohta, kus on märgitud läbitud õppe maht.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 950€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

  • Õpilase ees- ja perekonnanimi
  • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
  • Kursuse nimetus
  • Õppekeel
  • Õppetöö alguse kuupäev
  • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 22.01.2023
Kohalik reg.nr B-2319
950 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com