Kvaliteedi tagamise põhimõtted

Haridustöö kvaliteedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu  Bi-Info Koolitus OÜ (reg nr 80370202) loodud täiskasvanute koolituse ja ümberõppega tegelev firma kannab nimetust Bi-Info Koolitus (edaspidi – Õppekeskus).  Bi-Info Koolitusel on  kehtiv majandustegevuse teade  nr 241182.

Õppetöö kvaliteedi tagamiseks juhindub Õppekeskus täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standarditest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja koolituse korraldamise alustest.

1.2 Õppekeskus  korraldab koolitust, ümberõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist täiskasvanute hariduse professionaalses ja mitteformaalses  sfääris.

1.3 Koolituse läbiviimisel  ja suhtlemisel peab   koolitust korraldava poole  iga esindaja juhinduma väärtushinnangutest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Õppekavade koostamisel juhindub Õppekeskus täiskasvanute koolituse seadusest, katkematu hariduse õppekavade koostamise kohta väljaantud juhendmaterjalidest, täienduskoolituse standarditest, kutsealade kutsestandarditest (kui see on ära määratud koolituse tulemustega) ja teistest normatiivaktidest ning Eesti seadusandluse nõuetest. Õppekeskus arvestab tööhõive riiklike programmidega,  mis kehtivad õppekavade koostamise ja muutmise ajal.

2.2 Õppekeskuse koostatud õppekava peab sisaldama järgmist infot::

1) õppekava nimetus;
2) õppekava grupp ja õppekava koostamise alus; kutsestandardi ja kutsetaseme olemasolu korral näidatakse need ära õppekavas;
3) õppekava eesmärk ja koolituse tulemused;
4) sihtgrupp ja tingimused õppetööga alustamiseks, kui need on    õpitulemuste saavutamise vajalikuks tingimuseks;
5) vajaduse korral näidatakse seadmed, tööriistad, materjal või oskused, mida ei nõuta õpieesmärkide saavutamiseks, kuid on vajalikud või soovitatavad õppeprotsessi läbimiseks (arvuti, Internet, arvuti tundmise baasoskused jne);
6) õppetöö üldine maht, kaasa arvatud auditoorne, praktiline ja isesseisev töö;
7) õppeprotsessi kirjeldus, sealhulgas õppetöö sisu, õpetamise metoodika ja kasutatavad ressursid (nende olemasolu korral).
8) pakutavate õppematerjalide olemasolu ja nende saamise tingimused, kui õppekava läbimiseks on need ette nähtud;
9) õpikeskkonna kirjeldus;
10) atesteerimise tingimused koolituskursuse lõppemisel, hindamise printsiibid ja meetodid;
11) kursuse lõpetamisel väljaantav dokument ja koolituse läbimise läveparameetrid selle lõpetamise kohta sertifikaadi saamiseks; 
12) kursuse mittetäieliku  läbimise või õppetöö mittetäielike tulemuste   korral väljastatav dokument;
13) lektori kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või haridus- või tööalaste oskuste kirjeldus;
14) kui õpilane võib pärast õppetööd taotleda õigust teatud tegevuseks, siis näidatakse see ära õppekava eesmärgis.

2.3.   Õppekava koostamisel juhindutakse konkreetse sihtgrupi iseärasustest, teema aktuaalsusest,  õpilaste individuaalsetest vajadustest ja õppetöös saavutatavatest tulemustest.  Iga koolitus on suunatud sellele, et aidata sihtgrupil püstitatud eesmärke saavutada.
2.4.  Õppekavasid uuendatakse regulaarselt, et tagada nende vastavus kehtiva seadusandluse nõuetele, aktuaalsusele, õpilaste vajadusele ja tööturu tarvidustele (kui õppekava eesmärgiks on anda kutseoskusi õpilaste konkurentsivõime suurendamiseks).
2.5. Õppekavade ettevalmistamisel kaasatakse õppejõude, tööandjate esindajaid vastavalt erialale ning  antud valdkonna eksperte. Arutatakse läbi ja arvestatakse sihtgrupi vajadusi ja soove (sealhulgas tagasisidet).
2.6.  2-6 kuu jooksul pärast õppetöö lõppu  võtab Õppekeskus ühendust lõpetanuga ning viib läbi küsitluse koolituse tulemuslikkuse kohta ning selle mõju kohta  õpilase edaspidise liikumise kohta: tööle asumine, serifikatsioonieksami sooritamine, karjääri- ja kutsealased saavutused või saavutused õppetöös, saadud oskuste kasutamine  – sõltuvalt koolituse eesmärkidest ja soovitud tulemustest.  Küsitluse tulemuste alusel  tehakse edaspidi õppekavadesse vajalikud korrektiivid.
2.7  Õppekeskuse juhtkond ja spetsialistid määravad kindlaks kvaliteedi  siseauditi, õppetöö tulemuslikkuse ja kvaliteedi juhtimise meetodid.   
2.8.  Õppekava avaldatakse koolituskursusele mõeldud igal veebilehel.

 1. ÕPIKESKKONNA  KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1.  Õppekeskus asub soodsas kohas, praktiliselt Tallinna kesklinnas – kesklinna parkimisalal. Infot täpse asukoha, transpordivahendite ligipääsu  ja parkimistingimuste  kohta saate vaadata vastavalt veebilelehelt.

3.2. Õppetöö  toimub   Tallinnas aadressil Vilmsi 47 asuvates õppeklassides.  Neid ruume rendib Õppekeskus  koolitustegevuseks. Kõik kasutatavad  ruumid vastavad tööohutuse ja  töötervishoiu nõuetele. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne ). Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on  õppekeskuses olemas  köök (mikrolaineahi,  külmik, soe ja külm vesi, kohvimasin,  teekann,  nõud ja  nõudepesumasin). Õpilastel on võimalik korraldada toitlustamist ja kohvipause. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

3.3 Tootmiskeskkonnas läbiviidav õppetöö toimub kooskõlas tööohutuse ja töötervishoiu nõuetega.
3.4. Kui õppeprotsessis tuleb kasutada väljaantavaid õppematerjale, siis nad antakse kas paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul. Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestisi (kui see ei ole vastuolus autori programmi konfidentsiaalsuse tagamise nõuetega õpetajaga kokkulepitu alusel).
3.5. Õpilaste arv grupis sõltub õppekursusest ja nõudlusest konkreetse õppekava  alusel toimuva koolituse suhtes.

 • Kutsestandardite alusel toimuva õppetöö korral ei tohi õppegrupis olla üle 10 inimese.
 • Koolituse läbiviimiseks  vastavuses seadusandluse normide nõuetele  (vastavuse järgimine) moodustatakse õppegrupid mõistlikkuse printsiibist lähtudes, et tagada õppetöö kvaliteet.
 • Korporatiivse koolituse korraldamiseks tellija territooriumil moodustatakse õppegrupid  tellija nõuetest lähtudes.

 Koolituse korraldamisel arvestatakse õpilaste potentsiaali,   tagades nende indivduaalsetele vajadustele orienteeritud suhtumist – võimaluse korral moodustatakse grupid sarnaste vajaduste ja ettevalmistustasemega õpilastest.
 3.6 Õppeklassid asuvad teisel korrusel. Hoones puudub ligipääs ratastoolidele ja erivajadustega inimestele ei ole vajalikke  vahendeid koolitusel osalemiseks. Mõningatel juhtudel saame tagada õpilasele õppetöö sobivas keskkonnas  või online’is. Igal sellisel juhul  arutame probleemi õpilasega individuaalselt enne õppetöö algust.
3.7.  Mõned õppekavad eeldavad või lubavad osalist või täielikku õpet online’is. Online õpe offline õppekavade alusel  on lubatud juhtudel, kui õpilane või õpetaja ei saa füüsiliselt õppetöös osaleda (haiguse tõttu, ärasõidu või muul põhjusel), aga ka lokaudi perioodil või vääramatu jõu asjaolude korral. Enne õppetööd  online’is teeb Õppekeskuse töötaja kindlaks,kas õpilane tunneb kasutatavat online’i keskkonda  ja vajaduse korral juhendab teda. Online-õppe  reglement (määrus)  kehtestatakse  Õppekeskuse reeglitega.
3.8. Vajaduse korral on  igal  õpilasel võimalik kasutada arvutit ja Internetti. .

 1. ÕPPEJÕUDUDE ETTEVALMISTATUSE  KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Õppejõududel peab olema erialane kõrgharidus või nad peavad õpetataval alal aktiivselt tegutsema, aga neil peab ka olema oluline sisuline kogemus, mida nad suudavad kinnitada.
4.2. Õppejõudude tööd hinnatakse pärast õppetöö lõppu õpilastelt saadud tagasiside alusel. Vajaduse korral tehakse õppejõule ettepanekud õppekava või  õppeprotsessi ja juhendamise korrigeerimiseks. Kui mitmelt õpilaselt saadud  tagasiside õppejõu  suhtes on negatiivne, siis vaadatakse läbi võimalus tema asendamiseks.
4.3. Õppekeskus korraldab  aeg-ajalt  seminare või  1-2-päevaseid  õppusi  õppejõududele nende arengu aktuaalsetel  teemadel  ning ka Õppekeskuse haridusteenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil.
4.4. Õppekeskuse  spetsialistid  teevad õppejõududele  ettepanekuid nende arenguks  ja Õppekeskuse  poolt soovitud oskuste  ning  vajaduste suunal.
 4.5. Õppejõududele antakse kontroll-leht  õpetamise kvaliteedi enesekontrolliks ja materjal  „Andragoogilise õpetamise põhimõtted“ õppejõududele, kellel ei ole kinnitatud  täiskasvanupedagoogika  kompetentsi.

5. ÕPPEMATERJALIDE  KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED

5.1. Õppematerjalid jagatakse õpilastele siis, kui need on õppekavas ette nähtud või  – õpetaja algatusel edukate õpitulemuste saavutamise  tagamiseks.

5.2.  Õppematerjalid kohandatakse  täiskasvanute koolituse   iseärasustest ja õppekursuse tulemustest lähtudes. Materjalid koostatakse professionaalse vastavuse, aktuaalsuse, kättesaadavuse, süstemaatilisuse, motiveerituse ja tulemuslikkuse  printsiipide alusel. Metoodiline materjal peab sisaldama järgmist:

 • üksikasjalik esitusviis;
 • tugiorientiiride süsteem;
 • teatmeinfo olemasolu, selle aktuaalsus või viide, kuskohast sellist infot võib saada iseseisvaks  tööks.

5.3. Materjalid antakse elektroonilisel kujul või paberkandjal. Kui pole öeldud teisiti, siis komplekteeritakse igale õpilasele  individuaalne elektrooniline ja/või füüsiline paberkandjal mapp, mis jääb õpilasele ka  pärast õppetöö lõppu. Mõned materjalid võivad olla individuaalse iseloomuga, sõltudes õppetöö iseärasustest (näiteks ülesanded ja nende lahendus variantide kaupa, kui õpilased on jaotatud mängurühmadeks).

5.4. Õppeprotsessis kasutatakse nii   standardseid kui ka elektroonilisi infoallikaid, antakse viiteid veebilehtedele ja  abiallikatele iseseisvaks õppetööks.

6. KLIENTIDEGA PEETAVA ŪHENDUSE  KVALITEEDI TAGAMISE PROTSEDUUR

6.1. Kõik õppekursused avaldatakse  veebisaidil bi-info.ee võimalikult vara enne õppetöö algust. Registreerida õppetööst osavõtuks  saab:

 • veebisaidil bi-info. vahetult vajaliku õppekursuse veebilehel,
 • e-posti aadressil bigkoolitus@gmail.com
 • telefonil +372 507 36 42
 • Õppekeskuse sotsiaalvõrgustiku kaudu.

6.2.  Töötukassa Koolituskaardiga isikud saavad koolituskursustele  registreeruda ka Töötukassa koolituskursuste  portaali E-kataloogis.

6.3.  Registreerimiseks  tuleb näidata järgmisi andmeid::

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodita isikud – sünnikuupäev)
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguskuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

6.4. Registreerimisel  Õppekeskusele antavate isikuandmete kaitse tagatakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

6.5. Pärast päringu saamist registreerimise kohta võtab Õppekeskuse esindaja  detailide täpsustamiseks  ühendust registreerunud isikuga. Mõningatel juhtudel peab õpilane  nende õppekavade jaoks, mis nõuavad õppetöö alustamiseks eritingimusi, täitma ankeedi, et määrata kindlaks tema oskused  ja õppetöö  vastavus õpilase vajadustele.

6.6. Kui õpilane on suunatud koolitusele Töötukassa konsultandi kooskõlastuse alusel, siis esitab Õppekeskus Töötukassale selle õpilase kohta  taotluse   koolituse läbimiseks. See protseduur  nõuab aega (kuni 14 päeva või rohkem – vastavalt  taotluse esitamise  hetkel kehtivale  Töötukassa määrusele).  

6.7. Kõik koolitusele registreerunud ja õppetöö nõuetele vastavad õpilased saavad täpse korraldusliku info hiljemalt 2 päeva enne õppetöö algust.

6.8. Koolituse  ajal luuakse õppetööd soodustav  ohutu ja positiivne õhkkond ning  soodne füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.  

6.9. Õppetöö optimeerimiseks ja õpilastele ning õppejõududele abi osutamiseks  on iga päev kohal Õppekeskuse töötajad, kelle poole võivad õpilased pöörduda Õppekeskuse töö ajal. Kui õpilane vajab abi töövälisel ajal, siis võib ta kirjutada  Õppekeskuse meiliaadressile või veebilehe tagasiside vormile. Sellisel juhul võtab Õppekeskuse spetsialist õpilasega ühendust esimesel võimalusel. Erandjuhtudel (tunniplaani plaaniväline muutus, vääramatu jõu asjaolud, tehnilised rikked online-õppe korral jm) võib olla ette nähtud ekstreemse sidepidamise kanal, millest õpilasi informeeritakse.

7. ARVAMUSTE  KOGUMISE  PROTSEDUUR

7.1 Pärast iga õppekursuse lõppu  palub  Õppekeskus õpilastelt tagasisidet ja ettepanekuid  õppetöö parendamiseks. Arvamuse võib esitada nii paberkandjal kui elektroonilises vormis. Õppekeskuse veebilehel on tagasiside üksikasjalik ankeet aga võib ka kirjutada lühiarvamuse.

7.2. Õppekeskus viib õppetöö tulemuslikkuse küsitluse läbi pärast koolituse lõppu mõne ja möödudes  (vt p 2.6).
7.3. Saadud arvamusi analüüsitakse ja kasutatakse kvaliteetsema õppetöö korraldamiseks. Arvamused arutatakse läbi õppejõududega ja teiste õppeprotsessi toimumist  tagavate isikutega.
7.4. Arvamusi kogutakse osalejate rahulolu kindlaks määramiseks – kuivõrd nad on rahul koolitusega, lektoriga, õppekavaga, õpikeskkonnaga jne.
7.5. Vajaduse korral (sõltuvalt koostöö tihedusest) viiakse õppejõudude hulgas  läbi anketeerimine, et saada tagasisidet õppetöö korraldamise  kohta.
7.6. Oma arvamuse esitamine on vabatahtlik.

8. DOKUMENTIDE HOIDMINE

8.1. Läbiviidud õppetöö õppeplaane, arvamusi  ja muid  õppetöö kvaliteeti tagavaid dokumente hoitakse Õppekeskuse dokumendikäibe süsteemis seadusandlusega kehtestatud tähtaja jooksul, mis on seotud  arhiveerimise, asjaajamise ja isikuandmete kaitsega.

9. LAHENDAMINE

9.1. Vaidlused lahendatakse EV kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras.

VIITED

Täienduskoolituse standard
Täiskasvanute koolituse seadus
Kutsestandardid
Juhendmaterjalid täienduskoolituse õppekava koostamiseks
* Tööhõiveprogramm 2024-2029
* Tööhõiveprogramm 2021-2023
Eesti Töötukassa