Koolituse korraldamise tingimused

Õppeprotsessi korraldamise tingimused

1. Üldsätted
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
3. Õppetööle vastuvõtmise kord ja selle teostamise tingimused
3.1. Õppetööle vastuvõtmine ja registreerimine
3.2. Õpperühma komplekteerimine
3.3. Õppetöö algus ja õppetöös osalemine
3.4. Õppetööst loobumine ja üleviimine teisele õppekursusele
3.5. Osavõtu kontroll ja õppetöö katkestamine
3.6. Õppetöö katkestamise kord ja koosseisust väljaarvamine
3.7. Õppetöö lõpetamine ja väljastatavad dokumendid
4. Õppemaksu tasumine ja sellest vabastamine, õppemaksu tagastamise tingimused ja kord
4.1. Üldised tingimused
4.2. Tasumise kord
4.3. Õppemaksu tagastamine
4.4. Õppemaksu suuruse muutumine õppeperioodil
4.5. Tulumaksu tagastuse tagamine.

5. Õppetöö korraldusega seotud muud tingimused
6. Allikad

1. Üldsätted

1.1. Elukestvat õpet korraldava ettevõtte Bi-Info Koolitus on asutanud  mittetulundusühing Bi-Info Koolitus MTÜ (reg nr. 80370202). Bi-Info Koolitusel on kehtiv majandustegevuse teade EHIS N241182.
Õppekeskuse koolitustöö kvaliteedi tagamiseks juhindub Õppekeskus täiskasvanute koolituse seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, nagu näiteks täienduskoolituse standardid, erialade kutsestandardid, ja teistest EV kehtivatest normatiivaktidest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppetöö korralduse alustest.

1.2. Õppekeskus korraldab täiendõpet täiskasvanute hariduse  mitteformaalses sfääris.

1.2.1. Õppetöö Õppekeskuses jaguneb 3 liigiks:

1. Mikrokvalifikatsioonid: eraisikute koolitamine kutsealaste kompetentside omandamiseks. Koolituse ülesanne: anda täiskasvanud õpilastele komplekssed teadmised ja oskused, mis vastavad kaasaegsetele kutsenõuetele ja ootustele konkreetses kutsevaldkonnas eesmärgiga täiustada või omandada uusi kutsealaseid  kompetentse. Õppetöö pikkus  on   mõnest päevast kuni mitme kuuni.

2. Tingimustele vastavus: õppetöös lähtutakse   vastavusest õigusaktide nõuetele teatud erialade valdkonnas. Õppetöö eesmärk on anda spetsialistidele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmise  tagamiseks, arvestades kehtivate  seadusandlike aktide normide järgimist. Kõige sagedamini nõuavad omandatud kompetentsid  regulaarset ümberõpet  normatiividega kehtestatud tähtajaks, aga sellise koolituse läbimisel saadud sertifikaadil on piiratud kehtivusaeg. Õppetöö kestus võib olla mõnest tunnist kuni mõne päevani.

3. Korporatiivne õppetöö. Selle  all mõeldakse õppetööd organisatsiooni või ettevõtte tellimusel teatud isikute grupile, reeglina toimub see nende töökeskkonnas. Õppetöö eesmärgid ja tingimused määratakse kindlaks  vastavalt Tellijaga kooskõlastatud  tingimustele ja lähtudes tema vajadustest ning kooskõlas  kehtivate õigusaktidega.

1.2.2. Õppekavade grupid ja ainevaldkonnad, mille järgi õppetöö toimub, avaldatakse veebilehel bi-info.ee

1.2.3. Eesti Töötukassa klientide koolitamine toimub vastavalt Eesti Töötukassa eeskirjadele ja reglemendile.

1.3. Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel peab   õpetamises osaleva poole iga esindaja  juhinduma väärtushinnangutest, avatusest, aususest ja valmidusest tagada õpikeskkonnas psühholoogiline hubasus.

1.4. Õppekeskuse töökeeled on eesti ja vene keel. Õppetöö toimub peamiselt eesti ja vene keeles, kuid mõned õppekursused võivad toimuda ka teistes keeltes (inglise, ukraina  jne). Kursuse töökeel näidatakse õppekavas Õppekeskuse veebilehel.

1.5. Õppetöö algus ei ole seotud tavalise kooliaasta algusega – kursused võivad alata  mis tahes ajal vastavalt õppekalendrile, milles on näidatud õppetöö alguse ja lõpu kuupäevad. Õppekeskus võib õppetöö ära jätta, selle toimumise aega muuta  või lükata õppetöö alguse edasi kuni õpperühma täieliku moodustamiseni. Õppetööle registreerunud isikuid teavitatakse sellest telefoni teel või e-postiga vähemalt 2 päeva enne õppekalendris väljakuulutatud algust. Kui koolitust finantseerib Tellija või kolmas osapool, siis teatab Õppekeskus neile õppeperioodi muutmisest.

1.6. Täpse tunniplaani määrab kindlaks õppejõud kooskõlas Õppekeskusega, arvestades õppeperioodi, püstitatud eesmärke ja nende saavutamisega seotud üritusi, eriti praktiliste tundide läbiviimist, klassiruumide hõivatust ja võimaluse korral ka poolte individuaalseid soove. Õppejõud koostab iga kursuse jaoks Tegevuskava, millega õpilane õppetöö alguses tutvub.

1.7. Õppetöö mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.8. Õppetöö toimub tööpevadel. Poolte kokkuleppel võib moodustada õhtuseid gruppe või puhkepäevadel töötavaid õppegruppe.

1.9. Kõik õppekavad avaldatakse Bi-Info Koolituse veebilehel. Õppetöö põhidokumendiks on  õppekava, mis  sisaldab vähemalt järgmist:

1) õppekava nimetus
2) õppekava grupp ja õppekava koostamise alus. Kutsestandardi ja kutsetaseme olemasolu korral näidatakse  ka need õppekavas ära;
3) õppekava eesmärk ja  õppetöö tulemused;
4) sihtgrupp ja tingimused õppetöö alguseks, kui need on vajalikud tingimused õpitulemuste saavutamiseks;
5) vajaduse korral näidatakse seadmed, tööriistad, materjal või oskused, mida ei nõuta õpieesmärkide saavutamiseks, kuid on vajalikud või soovitatavad õppeprotsessi läbimiseks (arvuti, Internet, arvuti tundmise baasoskused jne);
6) õppetöö üldine maht, kaasa arvatud auditoorne, praktiline ja iseseisev töö;
7) õppeprotsessi kirjeldus, sealhulgas õppetöö sisu, õpetamise metoodika ja kasutatavad ressursid (nende olemasolu korral).
8) pakutavate õppematerjalide olemasolu ja nende saamise tingimused, kui õppekava läbimiseks on need ette nähtud;
9) õpikeskkonna kirjeldus;
10) atesteerimise tingimused koolituskursuse lõppemisel, hindamise printsiibid ja meetodid  õpitulemuste saavutamiseks;
11) kursuse lõpetamisel väljaantav dokument ja koolituse läbimise läveparameetrid selle lõpetamise kohta sertifikaadi saamiseks;
12) kursuse mittetäieliku läbimise või õppetöö mittetäielike tulemuste   korral väljastatav dokument;
13) lektori kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või haridus- või tööalaste oskuste kirjeldus;
14) kui õpilane võib pärast õppetööd taotleda õigust teatud tegevuseks, siis näidatakse ka see ära õppekava eesmärgis.

1.10. Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppekavasse muudatusi.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Õppekeskus kogub õppetöös osalevate õpilaste kohta personaalset infot, mis on vajalik õppetöö koordineerimiseks, selle läbiviimiseks, sertifikaadi väljastamiseks, finantseerimistaotluse esitamiseks jne. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale EV seadusandlusele. Andmete kogumise ja töötlemise reglement on toodud Õppekeskuse vastavas dokumendis.

3. Õppetööle vastuvõtmise kord ja õppetöö lõpetamise tingimused

3.1. Õppetööle vastuvõtmine ja registreerimine

3.1.1 Õpilaste kogumine koolituseks toimub kõikidele soovijatele võrdsetel alustel, kui teisiti pole öeldud realiseeritava hariduskava spetsiifikas. Õppetööks võetakse vastu täiskasvanud isikud, kes vastavad konkreetse õppekavaga alustamise tingimustele ja on nõus tasuma Õppekeskuse poolt määratud summa iseseisvalt, tellija kaudu või finantseerimiseks kolmanda isiku kaasamisega, kui viimane kinnitab oma nõusolekut.

3.1.2. Õpilaste kogumine toimub kogu kalendriaasta vältel, ilma sisseastumiskatseteta.

3.1.3. Õppetöö kõikidele liikidele tuleb eelnevalt end registreerida. Registreerida saab:

– täites registreerimisvormi Õppekeskuse veebilehel;
– saates e-kirja aadressile bigkoolitus@gmail.com
– helistades telefonile +372 507 36 42
– Töötukassa Koolituskaardiga isikud saavad koolituskursustele registreeruda ka Töötukassa koolituskursuste portaali E-kataloogis.

3.1.4 Registreerimiseks tuleb näidata järgmisi andmeid:

– Õpilase ees- ja perekonnanimi
– Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodita isikud – sünnikuupäev)
– Kursuse nimetus
– Õppekeel
– Õppetöö alguskuupäev
– Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.
– Õpilasel on õigus küsida täiendavat infot õppetöö kohta või lisada oma kommentaarid ja soovid.
– Kui õpilane registreerib end organisatsiooni poolt, siis tuleb täiendavalt märkida ka ettevõtte nimetus.

3.1.5 Pärast päringu saamist registreerimise kohta võtab Õppekeskuse esindaja detailide täpsustamiseks ühendust registreerunud isikuga või tema esindajaga. Mõningatel juhtudel peab õpilane nende õppekavade jaoks, mis nõuavad õppetöö alustamiseks eritingimusi, täitma ankeedi, et määrata kindlaks  õppetöö vastavus tema oskustele ja vajadustele.

3.1.6 Koolitusele registreerimine ei taga veel isiku automaatset kursuse nimekirja arvamist.

3.2. Õppegrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppetöö toimub grupiõppena. Õppegrupp moodustatakse vastavalt koolitusele registreerunud soovijatele.

3.2.2. Õpilaste arv grupis sõltub kursusest ja nõudlusest konkreetse õppekava suhtes.

  • Kutsekompetentside alaseks koolituseks ei ole õppegrupid tavaliselt suuremad kui 10 inimest.
  • Koolituseks seadusandlikele normidele vastavuse nõuete alal (compliance) moodustatakse õppegrupid õppetöö kvaliteedi tagamiseks mõistlikkuse printsiibist lähtudes.
  • Korporatiivseks õppetööks tellija territooriumil moodustatakse õppegrupid tellija vajadustest lähtudes.

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilaste potentsiaali ja tagatakse nende individuaalseid vajadusi arvestav seisukoht – võimaluse korral moodustatakse grupid sarnaste vajaduste ja sarnase ettevalmistustasemega õpilastest.

3.2.3.   Enne õppetöö algust koostatakse õpilaste nimestik ja antakse see õppejõule.

3.3. Õppetöö algus ja osalemine õppetöös

3.3.1 Õppima võivad asuda õpilased, kes olid arvestatud  Bi-Info Koolitus MTÜ õppegruppi käesoleva dokumendi punktide 3.1 ja 3.2 alusel ning kes on tasunud õppemaksu vastavalt Õppekeskuse reglemendis kehtestatule või on esitanud garantiikirja, mis kinnitab ja tagab finantseerimise Tellija või kolmanda isiku poolt.

3.3.2 Enne õppetöö algust peab õpilane olema tutvunud õppetöö tingimustega, mida reguleerib käesolev dokument, ja vajaduse korral Õppekeskuse sisemise asjaajamise muude dokumentidega. Lisaks sellele tuleb veenduda, et õpilane on tutvunud õppekavaga ja mõistab õppetöö eesmärke ja saavutatavaid tulemusi. Õpilasele saadetakse elektroonilisel teel või antakse paberkandjal dokumentide pakett, milles peab olema  vähemalt:

  • Info õppeperioodist, selle alguskuupäevast, õppetöö toimumise peamisest kohast ja esimese õppepäeva läbiviimise kohast, kui see erineb põhikohast; info sidepidamiseks koolitust kureeriva Õppekeskuse spetsialistiga.
  • Õppekava.
  • Käesolev dokument –„Õppetöö tingimused“
  • Õppemaksu tasumise tingimused, kui poolte kokkuleppel ei ole enne õppetöö algust maksu täies ulatuses tasutud.
  • Muud dokumendid vajaduse korral.

3.3.3. Õppetööd alustanuks loetakse õpilane, kes on osalenud kasvõi ühes tunnis – reeglina esimeses või ühes esimestest, kui tal on kokkulepe Õppekeskusega mõjuval põhjusel õppetööle tuleku kohta veidi hiljem põhigraafikus ettenähtust.

3.4. Õppetööst loobumine ja üleviimine teisele õppekursusele

3.4.1. Loobumiseks loetakse õppetööst loobumist enne selle algust vastavalt käesoleva dokumendi punktile 3.3.3.

Enne õppetööst loobumist tuleb võtta ühendust Bi-Info Koolitus kontaktisikuga meiliaadressil bigkoolitus@gmail.com või helistada telefonil (+372) 507 36 42. Kui koolitusele registreerunud isik tasub õppemaksu kolmandate isikute kaasamisega, siis peab ta omalt poolt teavitama neid, et on õppetööst loobunud.

3.4.2. Kui õpilane soovib muuta õppekursust enne selle algust, siis saab teda üle viia muule õppekursusele koos õppetingimuste ja õppemaksu vastava korrigeerimisega, kui Õppekeskusel selline võimalus on ja kui õpilane vastab õppetöö alguse tingimustele ning kui on olemas kokkulepe   tellija või koolitust finantseerivate kolmandate isikutega (kui need on olemas).

3.5. Õppetööst osavõtu kontroll ja õppetöö katkestamine

3.5.1 Õppekeskus kontrollib õppetööst osavõttu igas tunnis. Arvestatakse nii statsionaarset osavõttu kui ka online’is osalemist. Kontrolli tehakse õppejõudude aruannete alusel, allkirjade kogumisega, küsitlustega, automaatse arvestusega online õppe korral ja /või muid meetodeid kasutades, mis tagavad kontrolli ja arvestuse igal konkreetsel juhul.

3.5.2. Saadud andmete alusel peab Õppekeskus arvestust, vormistab õpilaste isiklike asjade dokumendid, määrab õpilase huvi tulemuste saavutamise suhtes, arvestab tundidest osavõttu atesteerimisel ja tagasiside andmisel.

3.5.3. Kui õpilane ei saa tundidest osa võtta, siis peab ta lahenduse otsimiseks võtma viivitamatult ühendust Bi-Info Koolitus MTÜ kontaktisikuga e-posti aadressil bigkoolitus@gmail.com või helistama telefonile (+372) 507 36 42.

3.5.4. Kui õpilane ei võta osa varem planeeritud õppetööst ilma mõjuva põhjuseta, siis tal ei ole õigust nõuda nende õppetundide personaalset läbiviimist; õppetunde ei saa asendada, muuta ega üle kanda.

Kokkuleppel õppejõuga võib õpilasele anda matejalid või viited abiallikatele vahelejäänud teemade kohta, kui see on võimalik.

3.5.5. Kui õpilane puudub õppetööst mõjuvatel põhjustel, siis ta võib kokkuleppel õppejõuga saada lisakonsultatsiooni vabatahtlikkuse ja mõistlikkuse printsiibist lähtudes. Õppekeskus püüab maksimaalselt tulla vastu õpilastele, kes on huvitatud õppetöö tulemuste saavutamisest, andes neile õppematerjali iseseisvaks omandamiseks ning lisaülesandeid ja pakkudes otsest suhtlemist õpetajaga, kui see on võimalik.

3.5.6. Õppetööst puudumine pärast õppetöö algust vastavalt punktile 3.3.3 mis tahes põhjusel ei vabasta õpilast vahelejäänud õppetöö eest tasumisest.

3.5.7. Pärast kolme järjestikust puudumist peab Õppekeskuse esindaja informeerima õpilase puudumisest tellijat või õppemaksu finantseerivat kolmandat isikut.

3.5.8. Kokkuleppel Bi-Info Koolitus MTÜ-ga ja õppejõuga võib erandjuhtudel õppetöö graafikut üle viia/muuta, teatades puudumisest vähemalt 7 päeva ette.

3.5.9. Erandjuhtudel võib Õppekeskus leppida kokku õpilasega, tellijaga või koolitust finantseeriva kolmanda isikuga vahelejäänud tundide korduvaks  läbiviimiseks lisatasu eest.

3.5.10. Pikaaegsel puudumisel kaaluka põhjuse tõttu (haigus, kriitilised pereolud, töölähetus jne) on võimalik teha õppetöös vaheaeg. Kõikide huvitatud poolte vastastikusel kokkuleppel võib õppetöö toimuda teisel ajal või järgmise sama taseme grupiga.

3.6. Õppetöö katkestamise kord ja väljaarvamine 

3.6.1. Õpilane arvatakse õpilaste nimestikust välja järgmistel juhtudel:

– isikliku soovi alusel;
– kui esitatud õppemaksuarve on ettenähtud tähtajaks tasumata;
– õppetöö tingimuste ja korra rikkumise eest;
– õppetööst osavõtu vastutustundetu rikkumise korral;
– kui õpilane rikub üldtunnustatud moraalinorme, ilmutab lugupidamatust või agressiivsust teiste õppeprotsessis osalevate õpilaste suhtes, ohustab nende tervist ja ohutust, kahjustab nende vara, takistab õppeprotsessi, rikub ohutustehnikat või paneb toime muid õigusvastaseid tegusid, kaasa arvatud sõja õhutamine.

Õppekeskus käsitleb iga juhtumit individuaalselt. Väljaarvatud õpilane loetakse õppetöö katkestanuks.

3.6.2. Kui esineb tundidest puudumisi üle 3 korra järjest ning õpilane pole  Õppekeskusega kontakti võtnud rohkem kui 7 päeva jooksul kolmandast puudumisest arvates, siis loetakse  õppetöö automaatselt katkestatuks ja õpilane nimestikust väljaarvatuks.

3.6.3. Õppekeskus saadab teate õppetöö katkestamisest kõikidele huvitatud pooltele: õpilasele, tellijale, õppetööd finantseerivatele kolmandatele isikutele, õppejõule, praktika juhendajale ja vajaduse korral teistele isikutele.

3.7. Õppetöö lõpetamine ja väljaantavad dokumendid.

3.7.1. Õppetöö lõpetamise tingimused sätestatakse õppekavas.

3.7.2. Õpilastele, kes on osa võtnud õppetööst 75% ulatuses ning  saavutanud õppetöös ettenähtud tulemused ja sooritanud õppekavas nimetatud atesteerimise, antakse välja Sertifikaat.

3.7.3. Õpilastele, kes on osa võtnud õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atesteerimist ning ei saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, antakse välja Tõend koolitusel osalemise kohta.

3.7.4. Tunnistusele või Tõendile antakse unikaalne number, mis registreeritakse Õppekeskuse vastavas andmebaasis.

3.7.5. Tunnistusele ja Tõendile märgitakse järgmised andmed:

– õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood ( või sünnikuupäev mitteresidentidel või isikukoodi mitteomavatel isikutel);
– dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus ja selle registreerimiskood;
– majandustegevuse teate number Eesti hariduse infosüsteemis;
– õppekava nimetus ja selle maht. Tõendil näidatakse õppetöös läbitud maht üldisest õppemahust.
– õppeperiood;
– Tunnistuse või Tõendi väljaandmise kuupäev ja koht;
– Tunnistuse või Tõendi unikaalne number;
– õppejõudude ees- ja perekonnanimed;
– Tunnistusel või selle lisadel näidatakse õppetöös omandatud oskused ning saavutatud tulemused, näidatakse ka tulemuste hindamismeetod ja hindamise tulemused;
–  Tõendil näidatakse ärakuulatud teemad ja õppetöö vahepealsed tulemused, kui need on olemas.

3.7.5. Tunnistus ja Tõend antakse välja eesti keeles.

3.7.6. Tunnistuse ja Tõendi allkirjastab Bi-Info Koolitus MTÜ juhatuse liige või teda asendav isik, kellel on vastavad volitused.

3.7.7. Tunnistuse või Tõendi kaotamise, hävimise või rikkumise korral väljastatakse koolituse lõpetanud õpilase avalduse alusel talle dublikaat.

3.7.8.  Dublikaat vormistatakse paberkandjal või elektrooniliselt selle väljastamise päeval kehtiva originaaltunnistuse blanketi näidise põhjal. Blanketile on märgitud sõna „Dublikaat“.

3.7.9. Bi-Info Koolitus MTÜ võib nõuda tasu dublikaadi väljastamise eest, mille suurus ja maksmise kord reguleeritakse päringu hetkel kehtivate Õppekeskuse sisemiste määruste ja tariifidega, sõltuvalt dublikaadi valmistamise kiirusest ja keerukusest.

3.7.10. Bi-Info Koolitus MTÜ palvel täidavad õpilased õppetöö lõppemisel tagasiside ankeedi, mille andmeid Õppekeskuse spetsialistid analüüsivad ja arvestavad kooskõlas Õppekeskuse vastavate sisedokumentidega kehtestatud kvaliteedi tagamise määrusega.

4. Õppemaksu tasumine ja sellest vabastamine ning tagastuse tingimused ja kord


4.1. Üldtingimused

4.1.1.  Õppemaksu suurus on näidatud igas õppekavas. Seal on ka märgitud, kas maks sisaldab käibemaksu.
4.1.2. Õppemaksu hulka on arvestatud ka õppematerjalide maksumus, kui õppekavas pole öeldud teisiti.

4.1.3. Õppemaks tasutakse esitatud arve alusel. Arve saadetakse maksu tasujale e-postiga. Arve tuleb tasuda sellel märgitud tähtajaks.

4.1.4. Bi-Info Koolitus MTÜ-l ei ole ette nähtud pidevaid allahindlusi või kampaaniapakkumisi, kuid neid võib teha ühekordsete või reklaamikampaaniatena. Sellistest kampaaniatest teavitab Õppekeskus oma veebisaidil, sotsiaalvõrgustikus või e-posti teel.

4.2. Tasumise kord

4.2.1. Lisaõppetöö eest tasub kulud sellest huvitatud isik või asutus. Tasumise reglement määratakse kindlaks olenevalt finantseerimisallikast.

4.2.2. Kui õppetöö eest tasub õpilane ise või tema esindaja, siis kantakse õppemaks enne õppetöö algust Bi-Info Koolitus MTÜ arvelduskontole. Mõnedel juhtudel võib tasumine toimuda kahes-kolmes võrdses osas, millest esimene makstakse enne õppetöö algust ja viimane enne õppetöö lõppu.

4.2.3 Õppetöö eest maksab koolituse tellija (näiteks korporatiivne rühmaõpe, mille tellib ettevõte oma töötajatele). Pärast registreerimist ja enne õppetöö algust esitab tellija garantiikirja, milles teatab oma nõusolekust tasuda koolituse eest summa, mis sõltub õpilaste arvust. Olenevalt kokkuleppest peab õppemaks olla tasutud täies ulatuses enne õppetöö algust või enne selle lõppu. Erandjuhtudel ja individuaalsel kokkuleppel võib maksetähtaega pikendada vastavalt tellija maksereglemendile.

4.2.4. Õppetöö, mida finantseerivad kolmandad isikud ja riiklikud organisatsioonid (näiteks Eesti Töötukassa). Tasumine toimub vastavalt nende organisatsioonide eeskirjadele ja määrustele.

4.2.5. Õppemaksu õigeaegse tasumata jätmise korral võib sõltuvalt tingimustest ja kokkulepetest õpilast õppetööle mitte lubada, teda nimestikust välja arvata või talle ei väljastata Sertifikaati enne õppemaksu täielikku tasumist.

4.3. Õppemaksu tagastamine

4.3.1. Kui õpilane teatab oma loobumisest õppetööst hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust, siis tagastatakse õpilase, tellija või kolmandate isikute poolt tasutud õppemaks 100% ulatuses, kui teatamise momendil oli raha makstud. Õpilane võib ka ühineda selle kursuse järgmise õppegrupiga või osaleda sama tasu eest teistsugust teemat käsitleval kursusel.

4.3.2 Bi-Info Koolitus MTÜ jätab endale õiguse nõuda täielikult või osaliselt õppetööga kaasnevate kulude tasumist kulutatud summa piires, kui Õppekeskus on juba ise maksnud koolituseks vajalikud lisakulud, mis on õppekavas märgitud (näiteks ostis õppekavas õpilase lisakuludena nimetatud eksklusiivsed õppematerjalid).

4.3.3. Kui õpilane teatab õppetööst loobumisest hiljem kui 3 päeva enne õppetöö algust, siis tagastatakse talle 50% tasutud õppemaksust. Õpilane võib ka ühineda selle kursuse järgmise õppegrupiga või osaleda sama tasu eest teistsugust teemat käsitleval kursusel.

4.3.4. В Õppetöö  katkestamisel kohusetundetu käitumise tõttu õpilase poolt tasutud õppemaksu ei tagastata.

4.3.5 .Kui õppetöö jäetakse ära või katkestatakse korraldaja tegevuste tõttu, siis tagastatakse tasutud õppemaks täies ulatuses, kui õppetööd ei toimunud, või tagastatakse proportsionaalselt, arvestades läbitud õppetöö mahtu. Õpilane võib ka ühineda selle kursuse järgmise õppegrupiga või osaleda mõnel muul kursusel, arvestades õppemaksu proportsionaalset korrigeerimist.

4.4. Õppemaksu suuruse muutumine õppetöö ajal

4.4.1.Õppemaksu suurus jooksva õppetöö ajal ei muutu.

4.4.2. Õppemaksu suurus võib muutuda, kui õppetöö korraldajast sõltumatutel põhjustel soovis õpilane viia õppetöö hilisemale perioodile.

4.5. Tulumaksu tagastuse garanteerimine

4.5.1. Õpilane võib oma tuludeklaratsioonis näidata tema poolt Bi-Info koolitus MTÜ-le tasutud õppemaksu summa vastavalt tulumaksu seaduse § 26 sätetele.

5. Õppetöö korraldusega seotud muud tingimused

5.1. Õppetöö toimumise peamine asukoht (õpikeskkond) asub aadressil 10126 Tallinn, Vilmsi 47. Poolte kokkuleppel või õpieesmärkide saavutamiseks võib õppetöö toimuda ka mujal, millest õpilasi täiendavalt informeeritakse.

5.2. Õppekekskuse sisekorra eeskirjad ja ruumide kasutamise reeglid kehtestatakse Bi-Info koolitus MTÜ sisemise reglemendiga ning need asuvad õpilastele tutvumiseks kättesaadavas kohas.

5.3. Õppeklassid asuvad teisel korrusel. Nad on varustatud õppetööks vajaliku näitliku tehnikaga. Hoones puudub ligipääs ratastoolidele ja erivajadustega inimestele ei ole vajalikke vahendeid koolitusel osalemiseks. Mõningatel juhtudel saame tagada õpilasele õppetöö sobivas keskkonnas või online’is. Igal sellisel juhul arutame probleemi õpilasega individuaalselt enne õppetöö algust.
5.4 Mõned õppekavad eeldavad või lubavad osalist või täielikku õpet online’is. Online õpe offline õppekavade alusel on lubatud juhtudel, kui õpilane või õpetaja ei saa füüsiliselt õppetöös osaleda (haiguse tõttu, ärasõidu tõttu või muul põhjusel), aga ka lokaudi perioodil või vääramatu jõu asjaolude korral. Enne õppetööd online’is teeb Õppekeskuse töötaja kindlaks, kas õpilane tunneb kasutatavat online’i keskkonda ja vajaduse korral juhendab teda. Online-õppe reglement (määrus) kehtestatakse Õppekeskuse reeglitega.

5.5. Vajaduse korral on igal õpilasel võimalik kasutada arvutit ja Internetti.

5.6 Õppetöö korraldajal on õigus kõrvaldada tundidest või välja heita korduval oma seisundi kuritarvitamisel neid isikuid, kes rikuvad Õppekeskuse sisekorra eeskirju, kes on alkoholi- või narkojoobes, kes kasutavad või levitavad alkoholi või narkootikume Õppekeskuse territooriumil või tootmiskeskkonnas, kus toimuvad praktilised õppused.

5.7. Läbiviidud õppetöö õppekavasid, arvamusi ja muid dokumente, mis tagavad õppetöö kvaliteedi, hoitakse Õppekeskuse dokumendikäibe süsteemis arhiveerimise, asjaajamise ning isikuandmete kaitsega seotud seadusandluses kehtestatud tähtaja jooksul.

5.8 Bi-Info koolitus MTÜ ja õppetöös osalejate vahel tekkivad eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

ALLIKAD

Täienduskoolituse standard
Täiskasvanute koolituse seadus
Eesti Töötukassa