Köögiabiline (baaskoolitus kutseeksamiks ettevalmistusega)

Köögiabiline (baaskoolitus kutseeksamiks ettevalmistusega)

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 26.06 - 24.09.2024
 • 10.07 - 07.10.2024
 • 17.07 - 14.10.2024
 • 24.07 - 21.10.2024
 • 07.08 - 04.11.2024

Te omandate professionaalsed teadmised ja oskused, mis võimaldavad teil töötada kohvikutes, restoranides ja muudes toitlustusasutustes. Te õpite toiduainete külmtöötlemise meetodeid, nende säilitamist, hügieeni ja tööohutust, töökoha, nõude ja inventari ökoloogilise puhastamise põhimõtteid. Samuti saate praktiseerida reaalses restorani köögis koos kollektiiviga. Lisaks aitab kursus neid, kes soovivad tulevikus läbida kvalifikatsioonieksami.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Köögiabiline, tase 2

KOOLITUSE EESMÄRK
– Tagada baasteadmised ja oskused töötamiseks köögiabilisena toitlustusettevõtete teenindusvaldkonnas, tõsta nende konkurentsivõimet tööturul.
– Valmistada õppija ette taotluse esitamiseks professionaalsele sertifitseerimisele.

 KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Korraldab oma tööd ja planeerib aega;
 • Mõistab tööohutuse ja hügieeni, isikliku hügieeni, tuleohutuse, sanitaarnormide reegleid, hoiab keskkonda;
 • Oskab teostada toorainete eeltöötlemist, tagades nende kvaliteedi ja säilivuse. Kasutab sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
 • Tunneb lauateeninduse, serveerimise ja laudade koristamise aluseid; Juhendaja all teeb abitöid, sealhulgas aitab serveerimisel;
 • Mõistab oma rolli meeskonnatöös ja kannab vastutust kohustuste täitmise eest. Järgib sõbraliku suhtlemise põhimõtteid, peab kinni tööeetikast, oskab toime tulla stressiolukordadega;
 • Teab kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimusi ja reglementi. Oskab hinnata enda valmisolekut sertifitseerimisnõuete täitmiseks.

SIHTGRUPP
– Täisealised, kes soovivad töötada köögiabilisena.
– Need, kes soovivad omandada baasteadmisi professionaalse kvalifikatsiooni läbimiseks.

 TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Põhiharidus,
– Meditsiiniline tõend, mida on vaja töötamiseks toitlustusasutustes, saab kätte oma perearstilt. Täpsemad tingimused tuleks perearstilt üle täpsustada.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT<br>
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 50 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õppe hõlmab Loengud, diskussioonid ja arutelud, videomaterjalide vaatamine, situatsioonide modelleerimine.
Praktiline kõppe hõlmab
Praktilised ülesanded, oskuste harjutamine järelvalve all õppe- ja rutiintöö formaadis, oskuste demonstreerimine.
Iseseisev töö hõlmab
Toitumishügieeni reeglite õppimine ja testi sooritamine, kodutööde tegemine, eneseanalüüs, karjäärikaart.

ÕPPESISU

 1. Sissejuhatus erialasse (16 akadeemilist tundi auditoorseid õppetunde
  -Toidukäitlemisettevõtete eripärad. Näited köögiabilisena töötamise võimalustest; Kutsestandard.
  – Köögis ohutustehnika.
  – Õigused ja kohustused töökeskkonnas.
  – Töökoha ettevalmistamine ja hooldamine.
  – Tööplaani koostamine.
  – Tööpõhimõtted kollektiivis, sõbraliku suhtlemise põhimõtted, tööeetika järgimine, käitumine stressiolukordades.

– Toiduhügieen ja -ohutus (15 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Iseseisev õpe, testimise vormis atesteerimine.

2. Tooraine ettevalmistamine (4 akadeemilist tundi auditoorseid õppetunde)
– Köögiviljade ja teraviljatoodete ettevalmistamine.
– Piimatoodete ettevalmistamine.
– Toodete säilivuse ja ökoloogilisuse tagamine.
– Tööpõhimõtted: säästlikkus, ratsionaalsus, ohutus, töögraafiku järgimine.

3. Tooraine külmtöötlemise meetodid: (8 akadeemilist tundi auditoorseid õppetunde)
– Külmtöötlemise põhimõtted ja tehnoloogiad.
– Seadmed ja tööriistad külmtöötlemiseks.

4. Koristamine ja puhastamine (7 akadeemilist tundi auditoorseid õppetunde)
– Puhastusvahendid, tarvikud ja seadmed.
– Köögitehnika ja -tööriistade puhastamine.
– Nõude ja köögitarvikute pesemine.
– Prügi ja ohtlike jäätmete utiliseerimine erialaselt nõutaval tasemel.
– Ruumide koristamine (köök, abiruumid, saal).

5. Teeninduse alused (8 akadeemilist tundi auditoorseid õppetunde) Laua serveerimine ja koristamine:
– Teenindustüübid: täisteenindus, osaline teenindus, iseteenindus.
– Laudade tüübid ja nendega töötamise eripärad. Paigutus, sobiv nõud, inventar, tekstiil, kaunistused.
– Kollektiivis osalemine ja koostöö. Juhiste järgimine, töögraafiku, ohutustehnika ja hügieeni reeglid.
– Laudade eelnev katmine. Serveerimise baastehnikad.
– Laudade koristamine. Koristamise järjekord.
– Klientidega suhtlemise põhimõtted*
(*tavaliselt köögiabilist ei kaasata klienditeenindusse, kuid mõnel juhul võib selleks tekkida vajadus).

6. Praktika (80 akadeemilist tundi praktilisi õppetunde)
– Sissejuhatus praktikakoha ettevõtte töösse.
– Tutvumine köögiga, seadmetega, ettevõtte ohutustehnika ja hügieeninõuetega.

Praktilised õppetunnid juhendamisel, oskuste harjutamine ja rutiinne töö:

– Toiduainete eeltöötlemine,
– Korra loomine töökohal,
– Nõude pesemine,
– Koristamine,
– Laudade serveerimine ja koristamine.

Iseseisev töö (10 akadeemilist tundi)
– Kodutöö

7. Karjääri areng ja kvalifikatsiooni omandamine (7 akadeemilist tundi teoreetilisi ja praktilisi õppetunde)
– Eneseanalüüs. Võimalik karjääritee areng. Karjääri planeerimine, oma vajaduste mõistmine.
– Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine. Kvalifikatsiooni saamise reglement. Dokumentide esitamise kord. Läbitud teemade analüüs sertifitseerimisnõuetele vastavuse osas.

Iseseisev töö:
eneseanalüüs, karjääritee kaardi koostamine (5 akadeemilist tundi).
Õppeteemade läbimise järjekorda võib muuta.

** Õppeteemade läbimise järjekorda võib muuta.

 

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus või erialane haridus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. KATAME LAUA. Sirje Rekkor, Reelika Eerik
3. TEENINDAMISE KUNST. TOITLUSTAMINE. VASTUVÕTTUDE KORRALDAMINE Reelika Eerik, Tiiu Parm, Sirje Rekkor, Allan Vainu
4. TOITLUSTUSE ALUSED Maire Merits, Sirje Rekkor, Anne Roosipõld, Anne Kersna
5. Toiduvalmistamine suurköögis. Anne Kersna, Indrek Kivisalu, Maire Merits, Sirje Rekkor
6.
Informatsioon kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise kohta:
Eesti Peakokkade Ühendus (EPÜ). – vastuvõtv komisjon 
Sertifitseerimise kord
Taotlus

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 06.02.2023
Kohalik reg.nr B-2264
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com