Hotelli administraatori baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega

Hotelli administraatori baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 03.07 - 30.09.2024
 • 17.07 - 14.10.2024
 • 06.08 - 05.11.2024
 • 20.08 - 19.11.2024
 • 11.09 - 04.12.2024

Hotelli administraator vastutab kogu hotelli majandusliku juhtimise eest ja on võimeline operatiivselt lahendama probleeme ja päringuid, mis on seotud klientide teenindamisega - alates meeskonna juhtimisest kuni kõrgklassilise teeninduse tagamiseni. Programm hõlmab teooriat, praktilisi harjutusi juhtimis- ja suhtlusoskuste arendamiseks, samuti ettevalmistust kvalifikatsioonieksamiks. Lisaks põhiõppele läbib õppija mooduli "Esmaabi osutamine ettevõttes", mooduli "Toiduhügieen" ja saab nende valdkondade kohta täiendavad tunnistused.

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard “Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 (kompetentsid B.3.1-B.3.9).”

Teised ametinimetused: juhataja, hotelli administraator, vanemadministraator, vastuvõtu vahetuse juht, majutusjuht.

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda õpilastele teadmised ja oskused, mis on vajalikud hotelli administraatori tööks erinevates hotelliettevõtetes, ning valmistada neid ette professionaalse sertifitseerimise taotlemiseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Töötab efektiivselt iseseisvalt ja juhib väikest meeskonda;
 • Juhib hotelli külaliste broneerimis-, majutus- ja väljaregistreerimisprotseduure, esitab arveid ja teeb arveldusi, koostab ja analüüsib aruandeid.
 • Nõustab kliente, tutvustab neile hotelli teenuseid ja lisateenuseid, aitab korraldada puhkust;
 • Juhib personali, kontrollib ürituste, toitlustamise, transpordi ja teiste hotelliteenuste korraldamist ja teenindust, hoolitseb ruumide ja territooriumi koristamise eest.
 • Järgib tööohutuse, ohutustehnika, isikliku, tootmis- ja toiduhügieeni nõudeid, samuti seadusandluse nõudeid.
 • Osutab vajadusel esmaabi.
 • Kasutab oma töös digitaalseid vahendeid, mõistab professionaalse silmaringi pideva laiendamise ja innovatsiooni rakendamise tähtsust.
 • Teab professionaalse kvalifikatsiooni taotlemise tingimusi ja reglementi. Oskab hinnata enda valmisolekut sertifitseerimise nõuete täitmiseks.

SIHTGRUPP

 • Täiskasvanud, kes soovivad leida tööd ja töötada hotelli administraatorina majutusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
 • Need, kes soovivad omandada põhiteadmisi professionaalse kvalifikatsiooni läbimiseks.


TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

 • Keskharidus.
 • Kindlatasemeline arvutikasutusoskus.
 • Kvalifikatsioonieksami edukaks sooritamiseks on tulevikus nõutav eesti keele oskus B2-tasemel ja inglise keele oskus B2-tasemel; teiste võõrkeelte algtaseme teadmised on soovitatavad.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 60 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetilin eppe hõlmab:
Dokumendinäidistega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, probleemsituatsioonide lahendamise meetodite harjutamine.

Praktiline epee hõlmab järgmist:
Õigusaktide uurimine, standardülesannete lahendamine arvestades klientide soove, kodutööd, eneseanalüüs.

Iseseisev töö hõlmab:
Õigusaktide uurimine, standardsete ülesannete lahendamine klientide soovide arvestamisel, tellimuste digitaalne vormistamine ning broneeringute ja muude tellimuste vormistamine.

ÕPPESISU

1. Sissejuhatus (6 akadeemilist tundi)
 – Hotellitüübid ja nende funktsionaalne otstarve.
 – Hotellide klassifikatsioon ja juhtimisstruktuur erinevates riikides sõltuvalt kategooriast ja mugavustasemest.
 – Hotellidele esitatavad nõuded.

2. Hotelli administraator (5 akadeemilist tundi)
 – Ametipositsiooni mõiste ja variatsioonid, vajalikud kompetentsid, roll hotelli meeskonnas.
 – Õigused ja kohustused.
 – Professionaalne eetika ja isiklikud omadused.

3. Tellimuste vastuvõtt ja klientide vastuvõtmine (15 akadeemilist tundi)
 – Vastuvõtu- ja külalisteenindus.
 – Majutamise tüübid.
 – Kliendi vajaduste määratlemine, nõustamine.
 – Protseduurid ja eeskirjad tellimuste vastuvõtmisel ja kinnitamisel (sh grupi- ja reisibüroo saabumised); broneerimine; tubade jaotamine.

4. Arveldused (15 akadeemilist tundi)
  – Kliendi väljaregistreerimine, arve koostamine.
  – Arveldamine kliendiga, erinevate makseviiside kasutamine.
  – Raha käsitlemine visuaalselt ja seadmetega.
  – Kassa sularaha, finantsvastutus.
  – Vahetuse operatsioonide dokumenteerimine, aruandlus.
Iseseisev töö dokumentidega (5 akadeemilist tundi)

5. Töö klientidega (15 akadeemilist tundi)
 – Klientide levinumad käitumistüübid.
 – Hotellipersonali suhtlusreeglid klientidega. Professionaalne eetika. Konfidentsiaalsuse hoidmine.
 – Positiivse meeleolu loomine, tutvustades klienti hotelliga.
 – Turismisoovitused, teave piirkonna ja selle eripära kohta, liikumisviisid, ühistransport.
– Töö klientide päringute ja vajadustega (lisavoodi, pagasi või väärtuste hoiustamine, äratuskõne jne).
– Tagasiside kogumine ja analüüs, edastamine juhtkonnale.

6. Probleemide lahendamine (10 akadeemilist tundi)
– Töö klientide kaebustega.
– Eduka töö põhimõtted keeruliste klientidega.
 – Probleemide ennetamise ja lahendamise viisid.

7. Lisateenuste müük ja korraldamine (5 akadeemilist tundi)
  – Kliendi transportimine (takso, transfeer jne).
  – Ekskursioonid ja vaatamisväärsused.
  – Spaa, ilu- ja terviseteenused jne.

8. Hotelli toitlustamine (12 akadeemilist tundi)
 – Toitlustamise planeerimine olenevalt teenindussituatsioonist ja arvestades klientide vajadusi ning ettevõtte võimalusi.
 – Köögitöö mõistmine, rahvusköögi eripärad. Vajadusel tooraine vajaduse kontroll.
– Lauakatmise ja -koristamise kontroll, toidu ja jookide serveerimine, vajadusel isiklik osalemine.
 Toiduhügieen. Materjalide uurimine, elektrooniline eksam. (10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

9. Hotelli turvalisus (2 akadeemilist tundi)
– Üldine turvasüsteem ja tulekaitse süsteem.
– Hotelli ja külaliste turvalisuse tagamise põhimõtt
– Turvameeskonna kaasamine töös keeruliste klientidega.

10. Ürituste teenindamine (13 akadeemilist tundi)
– Taotluste vastuvõtt ja registreerimine.
– Personalile juhiste andmine.
– Ruumide ja seadmete ettevalmistamine.
– Cateringi ja kohvipauside korraldamine.
– Teenindus ürituse kestel, probleemide lahendamine, koristusorganisatsioon.
– Arveldused ja aruandlus.

11. Üajutuse koristamine ja teenindamine (10 akadeemilist tundi)
– Puhastusvahendid ja -materjalid, hügieenitarbed, reklaammaterjalid: keskkonnasäästlikkuse põhimõtte järgimine, kaubavarude kontroll. Hotelli pesumaja töö kontroll.
– Majutusruumide teenindamine ja koristamine.
– Avalike ruumide ja hotelli territooriumi koristamine.

12, Esmaabi ettevõttes (16 akadeemilist tundi)

13. Personali juhtimine ja haldamine (6 akadeemilist tundi)
– Meeskonna moodustamine.
– Töö planeerimine, eesmärkide seadmine, motiveerimine, töögraafikute koostamine.
– Supervisiooni korraldamine.
– Nõustamine ja mentorlus.
– Probleemide jälgimine, ennetamine ja lahendamine kollektiivis.

14. Digitaalsete tööriistade kasutamine hotelli juhtimisel (5 akadeemilist tundi
– Spetsialiseeritud tarkvara.
– Sisemiste elektrooniliste teadete korraldamine ja ülesannete seadistamine.
– Elektrooniline aruandlus.
– Töötamine broneerimisteenuste ja reisibüroodega.

15. Karjääriline areng ja kvalifikatsiooni omandamine (5 akadeemilist tundi)
– Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine. Kvalifikatsiooni saamise reglement. Dokumentide esitamise kord.
– Läbitud teemade analüüs sertifitseerimisnõuetele vastavuse osas.

Iseseisev töö (5 akadeemilist tundi):
– Eneseanalüüs. Võimalik karjääri areng. Karjäärikaardi koostamine (tuleviku arengu ja õppimise visioon).

* Õppeainete järjekorda võib muuta. Õppeainete järjestus määratakse õppekavaga, mis antakse õppijatele enne õppetöö algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õppimiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Hotellindus: teooria ja praktika, Reeli Liivik, Sirje Rekkor ja Meidi Sirk (2019,Eesti  Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education).
3. Hotellinduse alused. (Reisisaatja II. Teeninduse
Kutsenõukogu).
4. Informatsioon kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise kohta:
– Eksamikomisjon: Eesti Peakokkade Ühendus (EPÜ).
Sertsifitseermise kord 
Taotlus

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info Koolituskeskuse auditooriumid asuvad aadressil: Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (demonstratsiooniekraan, data-projektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internetiühendus, Wi-Fi on koolituse osalejatele tasuta. Samuti on olemas abiruumid mugavaks pikaajaliseks viibimiseks Koolituskeskuses: garderoob, tualetid, kööginurk koos kohvimasinaga, kuumavee ja külma vee jaotur, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud, tee- ja kohvitarvikud. Koolituskeskuse läheduses on mitu toitlustusasutust ja toidupood.

Koolituskeskus asub hoone teisel korrusel ilma liftita. Piiratud liikumisvõimega inimestele eraldi sissepääsu ei ole, kuid mõningatel juhtudel oleme valmis korraldama koolitusi mugavamas kohas või veebis – palun võtke meiega ühendust lahenduse arutamiseks.

Lukustusperioodil ja muude ettenägematute asjaolude korral või kokkuleppel Koolituskeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, arutelud, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud. Praktika ettevõttes toimub reaalses töökeskkonnas.

ÕPPEMATERJALID
Õpetaja initsiatiivil võivad õppimise ajal väljastada jagatavaid õppematerjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõuetega tagada autoriõigusega kaitstud materjali konfidentsiaalsus.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppeprotsessi käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Praktilised tunnid hinnatakse õpetaja poolt iga päev. Täidetud praktilise töö hinded kantakse õppepäevikusse. Hindeid antakse järgnevalt: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mittetunnustav (2). Mittetunnustava hinde korral on õpilane kohustatud seda parandama õpetajaga kokkulepitud viisil.
Lõpueksamile lubatakse õpilasi, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest, saavutanud eesmärgistatud õpitulemused ega oma kursuse päevikus mittetunnustavaid hindeid.

Kursuse lõppedes sooritab õpilane lõpueksami:

 • Teoreetiline test paberil või elektroonilisel kujul.
 • Situatsiooniline (praktiline ülesanne) õpetaja juhiste järgi, mis demonstreerib õpilase oskusi ja/või hindab oskusi jooksva töö keskkonnas tootmisoludes.
 • Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on testis õigesti vastanud vähemalt 75% küsimustest ja on sooritanud praktilise ülesande või läbinud positiivselt hindamise tootmiskeskkonnas.
 • Moduli “Toiduhügieen” testi sooritab õpilane elektroonilisel kujul pärast etteantud materjalide iseseisvat läbitöötamist. Test loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 70% küsimustest.
 • Moduli “Esmaabi osutamine ettevõttes” testi sooritab õpilane pärast moduli läbimist. Test loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% küsimustest.


VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

Õpilastele, kes on läbinud moodulid “Toiduhügieen” ja “Esmaabi osutamine ettevõttes” ning sooritanud testid lävenditasemel, antakse lisaks nende distsipliinide Tunnistus.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 01.02.2024
Kohalik reg.nr B-2401
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com