Klienditeeninduse spetsialist

Klienditeeninduse spetsialist

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 26.06 - 20.09.2024
 • 10.07 - 27.09.2024
 • 29.07 - 31.10.2024
 • 22.08 - 11.11.2024
 • 12.09 - 04.12.2024

Klienditeeninduse spetsialist suhtleb nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete klientidega, informeerides neid ettevõtte toodetest või teenustest, tuvastades nende vajadusi, lahendades konflikte, teostades müüki, dokumenteerides teenindusprotsessi, tehes finantsarvutusi, täites esmaseid finantsdokumente, osaledes turundusüritustel ning töötades klientide andmebaasidega.

Klienditeeninduse spetsialist võib leida tööd mitmetes erinevates tööstusharudes, kus on vajalik klientidele pakutav teenindus, sealhulgas jaemüügis, transpordi-, turismi-, finants-, telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaettevõtetes, teenindussektoris, tootmisettevõtetes ja mujal.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Tööoskused.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandardid:
Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
Müügikorraldaja, tase 5 (osaliselt)

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda vajalikud teadmised ja oskused klientide teenindamiseks ettevõtetes, mis tegelevad kaupade või teenuste müügiga.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Kasutab klientidega suhtlemisel erinevaid meetodeid, lähtudes kliendi eripärast.
 • Võimeline nõustama kliente kaupade, teenuste, kaubapakkumiste, allahindluste, lojaalsusprogrammide, garantiitingimuste ja teiste klienditeenindusega seotud aspektide osas.
 • Rakendab müügistrateegiaid, arvestades klientide vajadusi ja soove.
 • Suudab läbi viia telefonimüüki ja internetimüüki.
 • Osav konfliktsituatsioonide hindamises ja lahendamises, kaebustega tegelemises.
 • Omab teadmisi müügikorraldusest.
 • Valdab enimlevinud makseviiside kasutamist oma pädevusvaldkonnas.
 • Omab põhioskusi kaupadega ümberkäimisel.
 • Töötab kliendiandmebaasidega, koostab müügipakkumisi, võib osaleda turundustegevustes.
 • Töötab iseseisvalt või meeskonnaliikmena.
 • Järgib ametialast eetikat.

SIHTGRUPP
Täiskasvanud, kes soovivad töötada klienditeeninduse spetsialistina kaubandusettevõtetes, mis tegelevad kaupade või teenuste müügiga.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus
AMETI ERIPÄRAD
Edasiseks tööks on vajalikud järgmised oskused:
Arvutikasutamise oskus iseseisva kasutaja tasemel
Soovitavalt Eestis levinud võõrkeelte valdamine A1-A2 tasemel

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab loenguid, arutelusid ja diskussioone, olukordade modelleerimist, situatsiooniülesandeid.
Praktiline õpe hõlmab situatsiooniülesandeid, tööd dokumentide näidistega, tööoskuste kujundamist ja harjutamist.
Iseseisev töö hõlmab kodutöid, eneseanalüüsi.

ÕPPESISU

Moodul 1. Erialasse sissejuhatus (8 akadeemilist tundi)
– Klienditeeninduse spetsialisti roll kaubandusettevõtte süsteemis;
– Kaubanduse ja töösuhete valdkonda reguleeriv seadusandlus;
– Meeskonnatöö alused, koostöö, oma koha mõistmine meeskonnas;
– Isikliku ja tööalase hügieeni, tööohutuse ja ohutustehnika nõuete järgimine;
– Isiklik füüsiline ja psühholoogiline ohutus töösituatsioonides; Stressiga toimetuleku meetodid;
– Professionaalne eetika;

Moodul 2. Kliendiga suhtlemise psühholoogilised põhimõtted (20 akadeemilist tundi)
– Kliendikeskne lähenemine. Kliendi väärtused.
– Eneseesitlus. Positiivse esmamulje loomine.
– Kliendi profiil. Kontakti loomine kliendiga, tema vajaduste väljaselgitamine;
– Suhtlemistehnikad, aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine, usalduse võitmine ja hoidmine;
– Olukorra hindamine, negatiivsete hoiakute tuvastamine, konfliktide ennetamine ja lahendamine;
– Suhtluse lõpetamine;

Moodul 3. Klientide teenindamise etapid (55 akadeemilist tundi)
– Toodete esitlemine ja nõustamine;
– Klientide teavitamine müügitingimustest, hindadest, allahindlustest;
– Kliendi küsimustele vastamine;
– Kliendi abistamine iseteenindussüsteemide ja ettevõtte kasutusele võetud teiste uuenduslike lahenduste kasutamisel;
– Tellimuste vastuvõtmine ja päringute töötlemine; Müügi vormistamine;
– Toodete väljastamise või teenuste osutamise tagamine;
– Järelteenindus:
– Tagasiside kogumine. Tagasisidega tegelemine vastavalt ettevõtte metoodikatele;

Modul 4. Kaupade ja teenuste müügi eripärad (40 akadeemilist tundi)
Kaupadega töötlemise baasoskused:

 • Kauba grupiti klassifitseerimise põhimõtted;
 • Tellimine, vastuvõtmine ja kauba ladustamine;
 • Kauba ettevalmistamine  müügiks;
 • Kauba koguse ja realiseerimistähtaegade kontroll;
 • Pakendite, konteinerite ja ohtlike jäätmetega tegelemine;
 • Inventuur;

– Teenuste müügi eripärad;
–  Telefoni teel müügi baasoskused;
– Interneti-müügi eripärad;

Moodul 5. Arveldused ja finantstegevused pädevuste piires (20 akadeemilist tundi)
– Ostude maksumuse arvutamine, arvestades maksukohustusi ja kehtivaid allahindlusi;
– Makseviisid. Kaasaegsete tehniliste vahendite ja meetodite kasutamine arveldustes (kassaseadmed, makseterminalid, maksesüsteemid ja agregaatid);
– Töö finantsdokumentidega. Arvete ja arve-faktuuride väljastamine;
– Sularahaga tegelemine;
– Maksmisega seotud probleemide lahendamine;
– Aruandlus;

Moodul 6. Turundustegevused (15 akadeemilist tundi)
– Kliendiandmebaasidega töötamine;
– Klientidele pakkumiste koostamine;
– Klientidega suhtluse hoidmine, lojaalsuse tagamine ja ettevõtte positiivse maine kujundamine ning säilitamine;
– Koostöö teiste osakondadega, osalemine turundus- ja reklaamikampaaniates.

Moodul 7. Karjääriarendus (2 akadeemilist tundi)
– Eriala arengusuunad ja tulevikus olulised oskused;
– Innovatsiooni kasutamise tähtsus professionaalses arengus;
– Eneseanalüüs ja oma vajaduste mõistmine; võimalikud karjääriteed.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, arutelusid, rühmatöid, olukordade modelleerimist ja lahendamist, dokumentidega töötamist ning kodutöid. Praktilised ülesanded, tööoskuste kujundamine ja harjutamine, kodutööd, eneseanalüüs.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessi käigus täidavad õppurid praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid töid, saades õppejõult suulist või praktilist tagasisidet. Juhul kui tagasiside on ebarahuldav, on õppur kohustatud parandama vigu õppejõu juhendite järgi.

Lõpueksamile lubatakse õppurid, kes on osalenud vähemalt 75% auditoorsest ja praktilisest tööst ning saavutanud õppe eesmärgid.
Koolituse lõppedes sooritab õppur lõpueksami:
– teoreetiline test paberil või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne õppejõu juhiste alusel, demonstreerides õppuri oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppur on õigesti vastanud vähemalt 75% testi küsimustest ja sooritanud praktilise ülesande õppejõu positiivse hinnanguga.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppijatele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses ning saavutanud õppekavas sätestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses, kuid pole läbinud õppekavas nõutud mahus õppetööd või pole sooritanud atesteerimist ning pole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetöös osalemise kohta, näidates läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 10.04.2024
Kohalik reg.nr B-2412
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com