Kindlustuskonsultant

Kindlustuskonsultant

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 120 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:
Arina Mesropjan
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 09.07 - 30.09.2024
 • 30.07 - 22.10.2024
 • 19.08 - 11.11.2024
 • 16.09 - 02.12.2024

Kursus annab vajalikud teadmised ja oskused kindlustusklientide teenindamiseks, sh nõustamiseks kindlustusandja, kindlustusvõtja või kindlustusvahendaja esindajana.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus
Rühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kindlustuse spetsialist, tase 5 kutsestandard

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda vajalikud teadmised ja oskused kindlustusklientide teenindamiseks, sh nõustamiseks kindlustusandja, kindlustusvõtja või kindlustusvahendaja esindajana.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane oskab:

 • Põhjalikult mõista kindlustustoodete ja -teenuste valdkonda, sh osata kohandada poliise vastavalt klientide vajadustele ja riskiprofiilidele.
 • Professionaalselt nõustada kliente kindlustusvõimaluste osas, omades teadmisi kindlustussektori õiguslikest ja regulatiivsetest nõuetest.
 • Rakendada riskijuhtimise põhimõtteid ja strateegiaid, analüüsides kindlustusturge uute võimaluste ja riskide tuvastamiseks
 • Osutada efektiivset klienditeenindust, töötades nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, ning hallata klientide nõudeid ja kindlustusjuhtumeid.
 • Rakendada suhtlemisoskusi ja klienditeeninduse põhimõtteid, järgides tööeetika ja konfidentsiaalsuse standardeid.

SIHTGRUPP
Alustavad ettevõtjad, kes soovivad töötada kindlustuse valdkonnas ja isikud, kes soovivad töötada kindlustusvahendajana.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT 120 akadeemilist tundi, neist

 • 80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline töö hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.

Praktiline töö hõlmab töötamine töökeskkonnas

Iseseisev töö hõlmab:
iseseisvad ülesanded, kodutöö töitmine.

ÕPPESISU

1, Kindlustusse sissejuhatus
– Kindlustuse põhimõtted ja üldine ülevaade
– Kindlustuse juhtivate suundade, Eesti Vabariigis tegutsevate kindlustusettevõtete ja nende struktuuri ülevaade
– Terminoloogia, mida kasutatakse kindlustuses
– Kindlustusagentide/kindlustusmaaklerite rolli ja nende erinevuste arenguperspektiivid tänapäevastes kindlustussuhetes

2. Kindlustusagendi/kindlustusmaakleri töös seadusandlus
– EV Kindlustustegevuse seadus Isikuandmete kaitse seaduse alused
– Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alused
– Kohustuslikud kindlustusliigid ja neile esitatavad nõuded
– Ametikohustused

3. Kindlustusagendi/kindlustusmaakleri õigused ja kohustused
– Kvalifikatsiooninõuded ja pädevusalad, vastutus kindlustusagendile/kindlustusmaaklerile.
– Kliendi kindlustushuvi väljaselgitamine ja kindlustusvajadused
– Kindlustusriski hindamiseks vajaliku teabe kogumine
– Kindlustuse tingimused

4. Kindlustustegevuses dokumendihaldus
– Kindlustuslepingute liigid
– Kindlustustehingute vormistamise reeglid
– Nõuded kindlustuslepingule eelnevate dokumentide koostamisele ja vormistamisele, vormistamise protsess
– Kindlustusjuhtumi registreerimiseks vajalikud dokumendid

5. Kindlustusteenuste liigid ja erinevate kindlustusliikide tingimuste ülevaade
– Varakindlustus
– Vastutuskindlustus kolmandate isikute eest
– Kaskokindlustus, liikluskindlustus
 – Reisikindlustus, tervisekindlustus, elukindlustus
– Kindlustuse eriliigid

6. Kindlustusjuhtum
– Kahjukäsitlus, kahjuteade või kahju hüvitamise nõue
– Kindlustusjuhtumi asjaolude väljaselgitamine
– Vajalike dokumentide ülevaade
– Kliendi nõustamine kindlustusjuhtumi korral

7. Müügi korraldamine
– Klientide otsing, nõustamine ja töö klientidega
– Kindlustustingimuste eeliste selgitamine, läbirääkimiste tehnika
– Suhete hoidmine olemasolevate klientidega, – Tööalane kirjavahetus
– Külmad kõned

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Kindlustusõigus. Autor Janno Lane
3. Kahjukindlustuse käsiraamat. Autor Aare-Matti Inglist

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980  € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 20.05.2023
Kohalik reg.nr B-2305
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com