Õigusassistent

Õigusassistent

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 10.07 - 10.10.2024
 • 31.07 - 23.10.2024
 • 14.08 - 06.11.2024
 • 28.08 - 22.11.2024
 • 11.09 - 04.12.2024

Selle kursuse läbides omandavad õppijad põhiteadmised kaubandus-, töö-, lepingu- ja võlaõiguse valdkondades ning õpivad neid praktikas rakendama. Nad arendavad oskusi õigusteenuste haldamiseks ja klientide esmaseks nõustamiseks, sh menetlusdokumentide selgitamiseks, tähtaegade mõistmiseks ja protsessuaalsete eripärade tundmaõppimiseks

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus 
Suund: Õigus
Rühm: Õigus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Õigusassistent, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda põhilised juriidilised teadmised, sh kaubandus-, töö-, lepingu- ja võlaõiguse alused, ning oskused nende rakendamiseks õigusvaldkonnas töötavate spetsialistide toetamiseks. Õigusabi assistendi peamised ülesanded hõlmavad juriidiliste teenuste haldamist ja klientide esmast õigusnõustamist, sealhulgas menetlusdokumentide selgitamist, tähtaegu ja protseduurilisi aspekte.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tuvastab ja arvestab kliendi vajadustega õigusküsimuste lahendamisel.
 • Ilmutab rahulikku ja sihikindlat käitumist erinevates olukordades, sealhulgas kriitilistes situatsioonides.
 • Järgib organisatsiooni kehtestatud ühtseid reegleid ja kokkulepitud põhimõtteid.
 • Tegutseb iseseisvalt ning teeb koostööd nii meeskonna kui ka klientidega

SIHTGRUPP
Kõik kes soovivad omandada ja tõsta kvalifikatsiooni õigus keskkonnas

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30  akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: iseseisvad ülesanded.

ÕPPESISU

1. Klientide nõustamine:
– Klientide vajaduste kaardistamine.
– Pakutavate õigusteenuste tutvustamine.
– Esmane konsultatsioon klientidega.
– Kohtumiste, läbirääkimiste ja istungite ajakava koostamine.
– Õigusteenuste eest tasumise jälgimine.

2. Äriõiguse, tööõiguse, lepingu- ja võlaõiguse alused:
– Ärisuhteid ja dokumentatsiooni korrastamine äriõiguse raames.
– Töösuhete ja töölepingute vormistamine vastavalt tööõigusele.
– Lepinguliste suhete, lepingute vormistamise ja võlgade sissenõudmise alused.

3. Õigusteenuste haldamine:
– Õigusdokumentide koostamine ja vormistamine
– Dokumentide töötlemine.
– Infohaldussüsteemide kasutamine (nt E-toimik, rik.ee).
– Esmane õiguslike probleemide analüüs.
– Dokumentide ligipääsupiirangute järgimine.
– Kohtumiste ja läbirääkimiste protokollimine.
– Õigusdokumentide jõustamise kontroll.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

ÕPPEJÕU  KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.
2. Õiguse ja justiitsala võtmeisikud . Autor  Jane Suu, Õilme Muru
3. Õigusajaloo radadel: kohus ja protsess. Autor Peter Oestmann
4. Õiguse nõidus. Autor Artur-Tõeleid Kliimann
5. Karistusõigus 2023. Autor Tarkuseraamat OÜ

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 10.09.2023
Kohalik reg.nr B-2308
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com