Baarmen (baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega)

Baarmen (baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega)

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 29.05 - 09.08.2024
 • 05.06 - 02.09.2024
 • 12.06 - 09.09.2024
 • 19.06 - 17.09.2024
 • 26.06 - 24.09.2024
 • 10.07 - 07.10.2024
 • 17.07 - 14.10.2024
 • 24.07 - 21.10.2024
 • 07.08 - 04.11.2024

Baarmeniamet on kunst, mis loob eredaid muljeid, kus meisterlikkus ja loovus võivad mõjutada inimeste meeleolu ja mälestusi. Õpite mitte ainult populaarsete ja eksklusiivsete jookide valmistamise tehnikaid, vaid ka kõike, mis on vajalik eduka karjääri alustamiseks baarikunsti maailmas, alates teeninduse alustest kuni arusaamiseni professionaalse arengu edasisest suunast, sealhulgas ettevalmistus kvalifikatsioonieksamiks.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard, Baarmen tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursus on suunatud õppijatele oskuste andmisele, mis võimaldavad neil professionaalselt töötada baarmenidena baarides, pakkuda teenuseid toitlustus- ja meelelahutussektoris ning hoida ettevõtte mainet kvaliteetsete teenuste pakkujana. Samuti annab see õppijatele teadmised ja oskused kvalifikatsioonieksami ettevalmistamiseks ja sooritamiseks, mis kinnitab kõigi oskuste valdamist, mis on kirjeldatud Baarmeni professionaalses standardis (tase 4).

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Teab, kuidas oma töökohta ette valmistada,
 • Varustab töökoha vajalike tööriistade ja toodetega,
 • Hoiab töökoha korras,
 • Võtab vastu ja hoiab korras kaupu ja seadmeid,
 • Teab, kuidas luua positiivset kontakti klientidega,
 • Tutvustab menüüd ja jooke, nõustab kliente, lõpetab klienditeeninduse positiivselt,
 • Valmistab ja pakub jooke, arvestades kliendi soove,
 • Puhastab seadmeid ja tööriistu vastavalt juhistele,
 • Teab professionaalse kvalifikatsiooni taotlemise tingimusi ja reglementi ning oskab hinnata oma valmisolekut sertifitseerimise nõuete täitmiseks.


SIHTGRUPP

 • Täiskasvanud, kes soovivad töötada baarmenidena või on kaotanud varasemad oskused ja kogemused.
 • Need, kes soovivad omandada põhiteadmisi kutsekvalifikatsiooni saamiseks.


Tuleb arvestada, et baarmeni kohustused hõlmavad klientide teenindamist baariletis ja laudades, jookide valmistamist, serveerimist ja müüki. Baarmeni töö nõuab valmisolekut töötada öistes vahetustes, nädalavahetustel ja pühade ajal, see võib olla pingeline ja hõlmab pikki tunde seismist.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

 • Põhiharidus
 • Tervislik seisund peab võimaldama õpinguid ja töötamist toitlustusettevõtetes.
 • Nõutav on meditsiiniline tõend nakkushaiguste puudumise kohta, mis on vajalik toiduettevõtete töötajatele. Tõendi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti poole.
 • Praktilisel õppel osalemisel on vaja järgida riietuse, välimuse ja muude nõuete osas kehtestatud reegleid. Riietus peab olema puhas ja jalatsid kindla, libisemiskindla tallaga. Toitlustusasutuse nõudmisel võib olla vajalik kanda ettenähtud sanitaarriietust. Kui reegleid ei järgita, võidakse õppur praktilisest õppest kõrvale jätta.


KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 40 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab: loenguid, arutelusid, videomaterjalide vaatamist, olukordade modelleerimist, retseptide, tehnoloogiate ja töömeetodite õppimist.

Praktiline õpe hõlmab: tehnikate ja tööriistadega tutvumist, kuumade ja külmade jookide valmistamise tehnoloogia jälgimist, klientide teenindamise praktika õppimist, klientide käitumise ja suhtlemise psühholoogia uurimist ning praktiliste oskuste omandamist.

Iseseisev töö hõlmab: toitumishügieeni reeglite õppimist ja testi sooritamist, retseptide õppimist ning koduseid ülesandeid täitmist.

ÕPPESISU

Moodul 1: Kaupade käsitlemine (20 akadeemilist tundi)

 • Kaupade vastuvõtmine ja säilitamine vastavalt ettevõtte reeglitele.
 • Varude jälgimine ja kaupade säilivusaja kontrollimine.
 •  Optimaalse ostukoguse ja ajastuse määramine.


Moodul 2: Klienditeenindus ja teenuste osutamine (40 akadeemilist tundi)

 • Kliendiga suhtlemise ja kontakti loomise oskused.
 • Klientide tellimuste täitmine.
 •  Kliendiga suhtlemine ja nende vajaduste väljaselgitamine.
 • Joogimenüü tutvustamine ja soovituste andmine.
 • Probleemide lahendamine ja positiivne teeninduse lõpetamine.
 •  Kassasüsteemi kasutamine ja rahakäitlemine vastavalt ettevõtte reeglitele.


Moodul 3: Jookide valmistamine ja serveerimine (40 akadeemilist tundi)

 • Alkoholivabade ja alkohoolsete jookide, kohvi ja tee valmistamise oskused.
 • Jookide serveerimine klientide soovide arvestamisel.
 •  Tööriistade ja meetodite kasutamine jookide valmistamisel ja serveerimisel.


Moodul 4: Seadmete ja töökoha hooldamine (10 akadeemilist tundi)

 • Puhastuse ja koristamise tööde planeerimine.
 • Õige seadmete ja tööriistade puhastamine ja hooldamine.
 • Nõudepesu ja tarvikute hooldamine.
 • Seadmete kasutamine ja nende seisundi kontrollimine.
 • Erinevate jäätmete eraldamine, kogumine ja kõrvaldamine (toidujäätmed, pakendid, metall, klaas jne) sorteerimiseks järgnevaks ümbertöötlemiseks, hävitamiseks või lõplikuks kõrvaldamiseks.


Moodul 5: Turvalisus ja esmaabi (10 akadeemilist tundi)

 • Turvalisuse tagamine baaripiirkonnas.
 • Esmaabi põhimõtted.


Moodul 6: Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete tundmine (10 akadeemilist tundi)

 • Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete liigid.
 • Joogivalik ja soovitused.
 • Seaduste järgimine kogu tööprotsessi vältel (tööohutus, keskkonnakaitse, tööohutuse nõuded ja hügieeninõuded).
 • Alkoholi müügi seadused, tarbijate õiguste kaitse ja muud seadused.


Moodul 7: Ettevõtte klientideeninduse standardid (10 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtte klientideeninduse standardite ja poliitika tundmine ja järgimine.
 • Käitumine kriisiolukordades.


Moodul 8: Karjääri arendamine ja isiklik areng (10 akadeemilist tundi)

 •  Iseseisev teadmiste täiendamine.


Moodul 9: Karjääri areng ja kvalifikatsiooni omandamine (7 akadeemilist tundi teoreetilisi ja praktilisi tunde)

 • Võimalik karjääritee areng. Õpingute jätkamine. Osalemine konkurssidel. Mentorid ja nõustajad.
 •  Eneseanalüüs. Karjääri planeerimine, oma vajaduste mõistmine.
 • Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine. Kvalifikatsiooni omandamise reglement. Dokumentide esitamise kord. Läbitud teemade analüüs sertifitseerimisnõuetele vastavuse osas.


Iseseisev töö:
eneseanalüüs, karjääritee kaardi koostamine (3 akadeemilist tundi).

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2.“KOKTEILITAME BRIGITTEGA – GIN”, Kristo Tomingas ja Heinar Õispuu, (Kokteilid.ee),
3.Baari ja kokteili põhitõed.
Baarmenitele igal etapil.
4. More drink. Less Drunk.Dinah Sanders (Sanders & Gratz).
5. Cocktails 101: A Mixologist’s Quick Guide to Mixing, Matching, Making, and Mastering the Art of Creating Amazing Cocktails Kindle Edition.
6. Informatsioon kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise kohta:
Eesti Peakokkade Ühendus (EPÜ). – vastuvõtv komisjon
Sertifitseerimise kord 
Taotlus

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 17.10.2024
Kohalik reg.nr B-2302
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com