Tolliseadustiku kohase deklarandi ettevalmistuse koolitus

Tolliseadustiku kohase deklarandi ettevalmistuse koolitus

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 100 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:
Natalja Ivanova
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 30.05 - 08.08.2024
 • 18.06 - 30.08.2024

Kursusel saate teada tollikoodeksi nõuded deklareerimisele, õpite kaupu deklareerima, arvutama tariife, vormistama saatedokumente, töötama deklareerimisega seotud elektroonilistes keskkondades, koostama aruandlust.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Teenindus;
Suund: Turvateenused;
Rühm: Vara- ja isikukaitse.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kursus on koostatud, arvestades Eesti tollikoodeksi nõudeid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 952/2013 (9. oktoober 2013).

Artikkel 5 punkt 15:
„deklarant” – isik, kes esitab tollideklaratsiooni, ajutise ladustamise deklaratsiooni, sisenemise ülddeklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni, reekspordi deklaratsiooni või reekspordi teatise enda nimel, või isik, kelle nimel selline deklaratsioon või teatis esitatakse;

KOOLITUSE EESMÄRK

Anda põhiteadmised tollideklaratsioonide vormistamisest ja oskus töötada Maksu- ja Tolliameti elektroonilises keskkonnas.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tunneb tolliseaduse ja tollikoodeksi põhimõisteid;
 • Mõistab tollideklarandi kohustuste olemust;
 • Deklareerib iseseisvalt kaupu ja arvutab tollitariife;
 • Mõistab peamisi tollitoiminguid ja nende vormistamise reegleid;
 • Vormistab tollideklaratsioone Maksu- ja Tolliameti elektroonilises keskkonnas.

SIHTGRUPP
Täiskasvanud, kes soovivad omandada oskusi tollideklareerimise valdkonnas või laiendada oma professionaalset silmaringi.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

– Kesktasemel haridus.
– Arvutikasutamise oskus kindla kasutajana, kes oskab töötada dokumentidega, internetiotsinguga, riiklikes internetisüsteemides.
– Õppimiseks on vajalik eesti keele oskus B1 tasemel. Edasiseks edukaks tööks on vajalik eesti keele oskus B2 tasemel või kõrgemal.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, neist:

 • 60 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline epee hõlmab:
Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, seadusandlike nõuete uurimine.

Praktiline epee hõlmab:
Töö internetikeskkonnas, praktiline töö dokumentide näidistega, situatsioonilised ülesanded.

Iseseisev töö hõlmab:
Kodutööd, töö internetikeskkonnas.

ÕPPESISU

 • Tolliseadusandluse õiguslikud alused
 • Tolliesindaja. Otsene esindamine. Kaudne esindamine.
 • Tollideklarandi vastutus.
 • Kaupade tollistaatus.
 • Müüdavate kaupade dokumentatsiooni vormistamine.
 • Tollitoimingud ja nende vormistamise reeglid.
 • Transport. Transpordivahendi valik.
 • Transpordidokumentide täitmine ja nende vormistamise nõuded – CMR, TIR, T1.
 • Tollideklaratsioonide tüübid, nende täitmine ja vormistamise nõuded.
 • Elektroonilise deklareerimise süsteemid: NCTS,AES, Impulss, ETT/Eesti Tollitariifistik.
 • Sularaha deklareerimine.
 • Eksport, import, transiit, ladustamine.
 • EUROTEC:
  – Kaubalogistika (saabumine, väljasaatmine)
  – Aktuaalsete valuutakursside integreerimine maksete arvutamiseks.
  – Aruandlus sisemiseks kasutamiseks, esitamiseks tolliasutustele või teistele reguleerivatele asutustele.
 • Kauplemine sanktsioonide ja teiste force majeure protokollide tingimustes.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
Maksu ja Tolliamet

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Aktiivsed loengud, arutelud, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud, töö temaatilise tarkvaraga, töö dokumentide näidistega, töö spetsialiseeritud internetikeskkonnas.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessi käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Lõpuatsetseerimisele lubatakse üliõpilasi, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest.

Kursuse lõpus sooritab üliõpilane lõpliku teoreetilise testi paberil või elektrooniliselt ning praktilise ülesande, mis demonstreerib kandidaadi oskusi – deklaratsiooni täitmist õpetaja juhiste järgi.

Atsetseerimine loetakse sooritatuks, kui üliõpilane on testis õigesti vastanud vähemalt 75% küsimustele ja täitnud praktilise ülesande.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Kuulajatele, kes on külastanud vähemalt 75% tundidest, saavutanud õppekava poolt kehtestatud õpitulemused ja edukalt läbinud atesteerimise, antakse vastav Tunnistus.

Kuulajatele, kes on külastanud vähemalt 50% tundidest, kuid ei ole läbinud õpet nõutud mahus või ei ole läbinud atesteerimist ja ei ole saavutanud õpitulemusi, antakse taotluse alusel osalemistõend, milles on märgitud läbitud õppekava maht.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1930€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 12.01.2024
Kohalik reg.nr B-2403
1930 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com