Kinnisvara juhtimine ja korrashoid

Kinnisvara juhtimine ja korrashoid

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 140 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Õpetaja:
Tatjana Muhhina
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 25.07 - 23.10.2024
 • 22.08 - 27.11.2024
 • 05.09 - 04.12.2024

Selleks, et kinnisvara oleks kogu oma elutsükli jooksul heas seisukorras ning vastaks omanike ja klientide ootustele, on kogenud kinnisvarahaldurid hädavajalikud, et tagada kinnisvara stabiilsus ja väärtus. See kursus aitab teil parandada oma kvalifikatsiooni, laiendada oma ametialast silmaringi ning omandada teadmisi ja oskusi, et edukalt suhelda klientide, ehitajate, valitsusasutuste ja teiste kinnisvaravaldkonnas tegutsevate osapooltega. Te omandate õigus-, majandus- ja investeerimisvaldkonna vahendeid ning kaalute tehingute, õiguste registreerimise, hindamise ja üürimise aspekte, võttes arvesse viimaseid muudatusi õigusaktides.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kinnisvarahalduri tase 4 kutsestandard

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda koolituse läbinule kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Mõistab strateegilisi eesmärke kinnisvara hooldamisel, kinnisvarahalduri rolli ja vastutust taktikaliste ja operatiivsete toimingute täitmise

 • Töötab välja ja viib ellu kinnisvaraobjekti haldusplaane, organisatsioonilist struktuuri ja eelarvet

 • Baseerib oma töö seadusandlusel ja standarditel, mis reguleerivad seda valdkonda

 • Valdab vajalikke suhtlemis- ja juhtimisoskusi professionaalseks tööks

 • Planeerib ja korraldab kinnisvara hooldusteenuseid, arvestades pooltevahelisi kokkuleppeid, objekti eripärasid ja kliendi vajadusi

 • Oskab rakendada omandatud teadmisi piirkonna kinnisvaraturu analüüsimiseks, tuvastada peamised suundumused ja tegurid, mis mõjutavad objektide väärtust

SIHTGRUPP

– Kõik, kes soovivad leida tööd kinnisvarasektoris kinnisvarahaldurina.
– Tervitatakse analüütilist mõtlemist
– Eelistatud on varasem töökogemus kinnisvarasektoris:

 • Kinnisvarahalduse, majanduse ja arenduse valdkonna spetsialistid ja ettevõtete juhid;
 • Kinnisvaramaakleri tegevuse ja vara hindamise ala spetsialistid;
 • Konsultatsiooni-, investeerimisfirmade ja kinnisvarabüroode spetsialistid.


TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Vähemalt kekskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 140 akadeemilist tundi, neist:

 • 110 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 10  akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab:
loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, õigusaktide uurimine, kinnisvaraturu analüüs

Praktiline koolitus hõlmab järgmist:
lepingute koostamine, töö potentsiaalsete klientidega ja läbirääkimismeetodite uurimine

Iseseisev töö hõlmab:
kodutööd, õigusaktide uurimine, standardsete ülesannete lahendamine, võttes arvesse kinnisvarahalduse ülesandei

ÕPPESISU

1. Kinnisvarahalduri roll kinnisvaraturul (3 akadeemilist tundi)
2. Kinnisvarahalduse mudelid (10 akadeemilist tundi)
3. Kinnisvara liigid (otstarve ja omanikud) (10 akadeemilist tundi)
4. Ärikinnisvara liigid, selle hindamine (3 akadeemilist tundi)
5. Kinnisvaraobjekti haldamine: plaanid, ülesanded, organisatsiooniline struktuur, eelarve (15 akadeemilist tundi)
6. Plaanide kooskõlastamine omanikega (7 akadeemilist tundi)
7. Koostöö huvipooltega (7 akadeemilist tundi)
8. Tehnilise ja sanitaarteeninduse personali värbamine kinnisvaraobjekti jaoks (10 akadeemilist tundi)
9. Tehnilise hoolduse tööde kontroll kinnisvaraobjekti juures (10 akadeemilist tundi)
10. Lepingud, poolte õigused ja kohustused (omanikud ja haldurid) (10 akadeemilist tundi)
Praktiline töö dokumentide näidiste ja teenustega. (10 akadeemilist tundi)
11. Koostöö tarnijatega, tarnijate valik (5 akadeemilist tundi)
12. Kinnisvarahalduse standardid (EVS 807: 2016; EVS 910: 2017) (10 akadeemilist tundi)
13. Eesti Vabariigi seadusandlus, mis reguleerib ehituste ehitamist ja korrashoidu. Põhinõuded (10 akadeemilist tundi)
Iseseisev töö: õigusaktide uurimine. (5 akadeemilist tundi)

14. Praktiline töö: läbitud teemade kordamine, situatsioonilised ülesanded, töö dokumentide näidistega ja internetiteenustega. (10 akadeemilist tundi)

Iseseisev töö: kodutööd kogu õppeperioodi vältel, (5 akadeemilist tundi)

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Andmekogud: äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat, Maa-ameti infosüsteemid, sh maakatastri- ja geodeetilised kaardid, kaasa arvatud topograafiline teave.
3. Kinnisvarahalduri käsiraamat, TTÜ Kirjastus, EKHHL
4. Kinnisvara korrashoid Käsiraamat. SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifond
5. Kinnisvara hindamine. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
6. Kinnisvaraõiguse ABC. Ülevaade kinnisvaravaldkonda reguleerivatest õigusaktidest
Kinnisvaraõiguse ABC. Evi Hindpere

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2040€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 05.02.2024
Kohalik reg.nr B-2271
2040 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com