Ettevõtte finantsjuhtimine

Ettevõtte finantsjuhtimine

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 130 ak.tundi
Algtase, Edasijõudnu tase
Õpetaja:
Tatjana Muhhina
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 09.07 - 04.09.2024
 • 01.08 - 16.10.2024
 • 29.08 - 12.11.2024
 • 16.09 - 26.11.2024

Osalejad saavad teadmisi ja oskusi efektiivseks finantsjuhtimiseks: eelarvestamisest finantsanalüüsini, finantsstabiilsuse optimeerimise ja ettevõtte kasvu tagamiseks. Sobib ettevõtjatele, meeskonnajuhtidele, projektijuhtidele ja finantshuvilistele.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Ärikorralduse spetsialist, tase 5 (kompetentsid B3.5; B3.6).
Raamatupidaja, tase 5 (kompetentsid B2.1-B2.3).

KOOLITUSE EESMÄRK
Tagada põhiteadmiste ja -oskuste omandamine ettevõtte finantsjuhtimisega seotud ülesannete lahendamiseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Omab teadmisi ettevõtte finantsjuhtimise valdkonnas
 • Rakendab praktikas peamisi juhtimise seadusi
 • Analüüsib ja korrigeerib ettevõtte eelarvet
 • Oskab teha koostööd krediidiasutustega ja leida finantseerimisallikaid
 • Kujundab ja jagab ettevõtte kasumit.

SIHTGRUPP
Äriomanikud, kellel puuduvad põhjalikud teadmised finantside valdkonnas; algajad ja kogenud ettevõtjad, projektide juhid ja meeskonnaliidrid, kes huvituvad finantsidest.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Vajalik on keskhariduse olemasolu

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 130 akadeemilist tundi, neist:

 • 40 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetilised tunnid hõlmavad:
Loengud, arutelud, videod, olukorra modelleerimine, infotehnoloogia ja analüütiliste meetodite õppimine.
Praktilised tunnid hõlmavad järgmist: Praktiliste oskuste harjutamine teoreetiliste teadmiste alusel, strateegiliste ülesannete analüüs ja palju muud.
Iseseisev töö hõlmab:
Õigusteadmiste omandamine, tüüpiliste ülesannete lahendamine rahastamisallikate arvestamisega ning majandusalaste teadmiste rakendamine.

ÕPPESISU

1. Finantsjuhtimise ülesanded ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi
2.Ettevõtte ressursside hindamine
Teooria: 2 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi
3.Ettevõtte finantsnäitajate planeerimine. Pikaajalised ja lühiajalised näitajad
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi
4.Ettevõtte eelarve koostamine. Eelarve struktuuri kujundamine
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi; Iseseisev töö: 2 ak.tundi;
5. Kontroll ettevõtte eelarve täitmise üle. Raamatupidamise ülesanded eelarve kasutamise kontrollimisel. Eelarve täitmise jälgimine raamatupidamise programmis
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 4 ak. tundi; Iseseisev töö: 2 ak.tundi; 
6. Ettevõtte finantsnäitajate analüüs. Eelarve täitmise analüüs. Eelarve korrigeerimine
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi; Iseseisev töö: 2 ak.tundi; 
7. Ettevõtte juhtimisaruandlus: ülesanded, vormid, tagasiside
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi; Iseseisev töö: 2 ak.tundi; 
8. Tootmiskulude struktuur. Toodangu omahinna alandamise ülesanded
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 6 ak.tundi
9. Koostöö krediidiasutustega. Finantseerimisallikate otsimine
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 8 ak.tundi
10. Kasumi kujundamine ja jaotamine
Teooria: 4 ak.tundi, Praktika: 8 ak.tundi
11. Firma poolt makstavad maksud
Teooria: 2 ak.tundi, Praktika: 8 ak. tundi
12. Firma finantstegevuse kindlustamine
Teooria: 2 ak.tundi, Praktika: 8 ak.tundi; Iseseisev töö: 2 ak.tundi; 

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Aktiivloeng, arutelud, praktiline õpe, juhtumianalüüs, situatsiooniülesanded,  iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesanded, kirjalikud analüüsid.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– situatsiooniline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud situatsiooniline ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 06.02.2024
Kohalik reg.nr B-2402
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com