Transpordilogistika ja tarneahela spetsialist

Transpordilogistika ja tarneahela spetsialist

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 240 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 28.06 - 14.10.2024

Kursus on üles ehitatud kaasaegsete logistika arengutrendide vaatlusele ja tarneahela juhtimise praktikale globaliseerumise ning digitaalmajanduse arengu kontekstis. Õppe käigus antakse teadmisi logistikasüsteemidest, materiaalsete ja infovoogude juhtimisest, logistiliste parameetrite analüüsist. Õpid orienteeruma transpordilogistika struktuuris, vastu võtma tellimusi ja korraldama kauba saatmist, vormistama transpordidokumente, toime tulema ettenägematute olukordadega, tunned kaupade klassifikatsiooni ja veoliike, nõudeid pakendamisele ning omandad palju muid oskusi, mis on vajalikud kiireks alustamiseks uuel erialal. Praktilised tunnid toimuvad tegutsevas logistikaettevõttes.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Transporditeenused
Rühm: Transporditeenused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Logistik, tase 5, pädevused B.2.1 – B.2.3.

KOOLITUSE EESMÄRK

Vormida teadmisi kaasaegsetest lähenemistest materiaalsete ja nendega seotud infovoogude juhtimisele logistikasüsteemides, tarneahelates ja -võrkudes, samuti omandada oskusi logistiliste parameetrite analüüsimisel ja arvutamisel, et alustada töötegevust erialal Transpordilogistika spetsialist.

 

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Rakendab strateegilisi otsustusmeetodeid logistika valdkonnas, integreerides neid tarneahela juhtimise mudelite ja meetoditega.
 • Kasutab oskuslikult infotehnoloogilisi lahendusi tarneahelate efektiivsuse tõstmiseks.
 • Viib läbi põhjaliku tarnijate analüüsi, optimeerides varude haldamist ja kindlustades optimaalse varude suuruse ning tõhusa tarneplaani.
 • Formuleerib ja rakendab logistikastrateegiaid, mis on kooskõlas organisatsiooni üldiste eesmärkidega
 • Teeb informeeritud valikuid transpordimeetodite osas, põhinedes kulu-, aja- ja efektiivsusanalüüsil.
 • Omab terviklikku arusaama logistika valdkonnast, selle põhiliikidest, funktsioonidest ja tulevikusuundumustest.
 • Mõistab tarneahela juhtimise loogikat ja põhimõtteid, rakendades neid kaasaegsete tarneahela korraldamise lähenemisviiside abil.

SIHTGRUPP

Soovijad töötada transpordilogistika valdkonnas.

Kursuse läbimise järel omandavad õppijad praktilised kompetentsid analüüsimises, planeerimises ja logistiliste protsesside korraldamises ettevõtetes töötamiseks.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT on 240 akadeemilist tundi.

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 120 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


Teoreetiline õpe hõlmab
loenguid, arutelud, modelleerimissituatsioone

Praktiline õpe hõlmab
dokumentidega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, situatsioonilised ülesanded, praktilises keskkonnas töötamine

Iseseisev töö hõlmab kodused ülesanded, dokumentidega töötamine, eneseanalüüs.

ÕPPESISU

Moodul 1: Logistika – Põhimõisted ja Suundumused (30 akadeemilist tundi)
– Logistika ja tarneahela määratlused.
– Logistika ja tarneahela määratlused.
– Logistikasüsteem ja logistika valdkonnad.
– Logistika arenguetapid.
– Logistika digitaalmajanduses.

Moodul 2: Tarnija Analüüs ja Valik (40 akadeemilist tundi)

– Hankija valiku kriteeriumid.
– Hankija poolt juhitud varud.
– Hankijate hindamise meetodid. Osa 1-3.
– Hankijate juhtimine. Osa 1-2.

Moodul 3: Varude Haldamine (50 akadeemilist tundi)

– Varude klassifitseerimine ja analüüs. Osa 1-3.
– Optimaalse tellimuse suuruse määramine. Osa 1-2.
– Optimaalse tellimuse suuruse mudel.
– Varude haldamise mudelid. Osa 1-3.

Moodul 4:  Jaotus ja tarneahela juhtimine (60 akadeemilist tundi)

– Jaotussüsteemi mõiste ja struktuur. Osa 1-3.
– Jaotussüsteemi evolutsioon.
– Ladude klassifikatsioon.
– Jaotus Walmarti võrgus.
– Ristlaadimine (Cross-docking).
– E-kaubandus.

Moodul 5: Transpordilogistika (40 akadeemilist tundi)

– Transpordisüsteemi struktuur ja näitajad.
– Veoste struktuur ja kaubakäive
– Transpordiviisi valik. Osa 1-2
– Terminalid transpordisüsteemis. Osa 1-2.

Moodul 6. Infotehnoloogiasüsteemid ja digitaaltehnoloogiad logistikas (15 akadeemilist tundi).

– WMS – laohalduse infosüsteemid.
– RFID – kaupade identifitseerimise tehnoloogia. Osa 1-2.
– Ühtse Akna süsteem. Osa 1-2.
– Digitaalsed tarneahelad. Osa 1-2
– Õppetundide järjekorda võib muuta. Teemade õppimise järjekord määratakse õppekava alusel, mis antakse õpilasele enne õpingute algust.

Moodul 7: Karjääriarendus (5 akadeemilist tundi)

– Eneseanalüüs. Võimalik karjääritee areng. Karjääri planeerimine, oma vajaduste mõistmine.
– Kvalifikatsiooni saamise regulatsioon. Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Transpordi ja logistika ajalugu. Autor  Seilecs OÜ
3. Logistika alused. Autor Mall Villemi
4. Kaubanduse ja tööstuse logistika.Autor Hans G. Tonndorf
5. Logistika õpik kutsekoolidele. Autor Ain Tulvi, Kujundaja: Piibe Piirma
6. Logistikasõnastik. Autor Seilecs OÜ
7. Transport ja transporditehnoloogiad. Autor Seilecs OÜ

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 24.10.2023
Kohalik reg.nr B-2320
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com