Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 05.06 - 21.08.2024
 • 09.07 - 19.09.2024
 • 23.07 - 02.10.2024
 • 07.08 - 17.10.2024
 • 21.08 - 31.10.2024
 • 04.09 - 14.11.2024

Programm sobib kõigile, kes soovivad töötada koristusvaldkonnas, kuid on eriti kasulik neile, kes juba omavad kogemust puhastusteenustes ning soovivad mitte ainult parandada oma oskusi, vaid ka optimeerida tööprotsesse, suurendada klientide rahulolu taset ning saada teadmisi meeskonna juhtimiseks. Samuti pakub programm huvi neile, kes soovivad leida nõutud tööd naaberriikides. Te õpite tundma puhastusmeeskonna efektiivse juhtimise aluseid, tööde planeerimise ja kontrolli meetodeid, kaasaegsete tehnoloogiate ja keskkonnasõbralike vahendite kasutamist kõrgete tulemuste saavutamiseks erinevates töötingimustes.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus; .
Rühm: Koduteenindus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK

Anda teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööks koristusspetsialisti-superviisorina erinevates töötingimustes, samuti personali efektiivseks juhtimiseks oma pädevuse piires.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Võib hinnata koristustööde vajalikkust;
 • Mõistab koristamise eripärasid, meetodeid ja tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka erilistes tööolukordades;
 • Töötab iseseisvalt ja meeskonnas, kontrollib ja hindab teiste koristajate tööd, järgib tervisekaitse, ohutuse ja tööhügieeni nõudeid;
 • Järgib kokkulepitud puhtusstandardeid, hindab koristustulemusi ja vajadusel rakendab parandusmeetmeid;
 • Kohtleb klientide ja tööandja vara hoolikalt, järgib professionaalset eetikat, arvestab tagasisidega;
 • Töötab meeskonnas, juhib ja kontrollib teiste tööd, ennetab ja lahendab konflikte;
 • Oskab kasutada lihtsaid IT-vahendeid (näiteks signalisatsioonisüsteemi, robot-tolmuimejat, nutitelefoni).

  SIHTGRUPP

 • Kõik, kes on huvitatud ümberõppest ja eriala vahetamisest.
 • Kes soovib töötada koristus- ja puhastusteenuste alal
 • Kes soovib  omandada oskusi nõutava töö jaoks naaberriikides.
 • Kes soovib  taotleda professionaalset kvalifikatsiooni Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus

AMETI ERIPÄRAD

Amet nõuab valmisolekut töötada reguleerimata graafikuga nädalavahetustel, pühade ajal, varahommikustel või hilisöistel aegadel. Sõltuvalt töökeskkonna spetsiifikast puutub koristaja kokku erinevate riskidega (näiteks tuuletõmbus, liikuvad koormad, keemilised puhastusvahendid, bioloogilised riskid).

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 60 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õppe hõlmab:
Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, teadmiste kinnistamine.

Praktiline õppe hõlmab:
Töö soovitatavate puhastusvahenditega, erinevate pindadega töötamise protsesside analüüs, puhastusoskuste kujundamine ja kinnistamine, õpetaja initsiatiivil on võimalikud ühised külastused temaatilistele üritustele ja poodidele.

Iseseisev töö hõlmab:
Kodutööd, teadmiste kinnistamine, situatsiooniliste ülesannete lahendamine, õpetaja ülesandel on võimalikud iseseisvad külastused temaatilistele üritustele ja poodidele.

ÕPPESISU

Moodul 1. Sissejuhatav. (12 akadeemilist tundi)
– Tutvumine erialaga.
– Koristamise liigid.
– Puhastusvahendite liigid.
– Koristusseadmed.
– Ohutustehnika, hügieen ja sanitaarnormid töökohal.
– Seadmete ja tööriistade ettevalmistamise ja töötlemise põhimõtted enne ja pärast koristust.

Moodul 2. Tööks ettevalmistus. (30 akadeemilist tundi)
– Koristustööde vajaduse ja korra kindlaksmääramine, koristamise tüüp, sealhulgas eritüüpi töötlused.
– Koristusplaani koostamine.
– Puhastusmeetodite kindlaksmääramine.
– Puhastusvahendite valik, arvestades kliendi nõudmisi, doseerimisnormide määramine.
– Kulumaterjalide valik.
– Vajaduse määramine töötamiseks allergiavastaste vahenditega.
– Pindade desinfitseerimine, desinfektsioonivahendid.

Moodul 3. Profülaktiline ja suurpuhastus. (30 akadeemilist tundi)
– Hooldus- ja suurpuhastuse põhimõtted, nende erinevused ja eripärad.
– Puhastusmeetodid.
– Hoolduskoristuse tarvikud, ained ja seadmed.
– Suurpuhastuse tarvikud, ained ja seadmed.
– Ergonoomika, ökoloogia ja loodust säästvad töömeetodid.
– Praktiline töö koolikeskkonnas.

Moodul 4. Meeskonnatöö, juhtimine. (10 akadeemilist tundi)
– Meeskonnatöö eripärad ja oskused.
– Juhtimise eripärad koristusmeeskonnas töötades.
– Meeskonna töötervishoiu, ohutuse ja hügieeninõuete järgimise kontroll.
– Suhtlemine. Kolleegide abistamine, toetus ja mentorlus.
– Töö kvaliteedi kontroll. Supervisioon ja tagasiside.
– Probleemide lahendamine.
– Konfliktide ennetamine, tuvastamine ja lahendamine.

Moduul 5. Töö kliendiga. (10 akadeemilist tundi)
– Kliendiga töötamise eripärad puhastusteenuste valdkonnas.
– Kliendi territooriumil töötamise reeglid.
– Professionaalne eetika, konfidentsiaalsuse reeglid.
– Kliendi kaebused. Konfliktiolukordade lahendamine.
– Tagasiside kogumine ja analüüs.

Moodul 6. Oskuste lihvimine. (60 akadeemilist tundi)
– Töötervishoiu, ohutustehnika ja hügieeni nõuete järgimine (praktiline õpe töökeskkonnas).
– Praktiline töö töökeskkonnas õpitud teemadel.

Moodul 7. Karjääri arendamine ja kvalifikatsiooni saamine. (8 akadeemilist tundi)
– Innovatsioonide kasutamise tähtsus ja digitehnoloogiate olulisus oskuste arendamisel.
– Eneseanalüüs. Võimalik karjääritee areng. Karjääri planeerimine, oma vajaduste mõistmine.
– Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine.
Kvalifikatsiooni saamise reglement. Dokumentide esitamise kord. Läbitud teemade analüüs vastavuses sertifitseerimisnõuetega.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Koristamine – see on lihtne? Töövihik õpilasele  Autor: Helge Alt, Kai Puusepp, Janne Toom, osaühing Puhastusekspert.
3. Puhastusteenindus, Endla Kuura
4. “Puhastusteenindaja käsiraamat” – Autor: Anne-Ly Põld, 2019.
5. “Käsiraamat puhastusteenindajatele” – Autor: Riina Kabel, 2018.
6. “Puhastusteenindaja kutseõppe käsiraamat” – Autorid: Maire Suits ja Merike Varik, 2020
7. Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise info:
– Vastuvõtukomisjon: Puhastusekspert.
– Sertifitseerimise kord >
Tootles >

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Õppekeskuse Bi-Info auditooriumid asuvad aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja tööohutuse nõuetele, on hästi valgustatud, varustatud üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Lukustusperioodil ja muude force majeure asjaolude tõttu või kokkuleppel Õppekeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda kaugõppena (ZOOM, MS TEAMS).

Praktilised tunnid toimuvad tootmiskeskkonnas, mis vastab hügieeni ja tööohutuse nõuetele.

ÕPPEMEETODID

Aktiivsed loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, praktilised ülesanded, oskuste harjutamine ja teadmiste kinnistamine õpetaja juhendamisel või iseseisvalt, kodutööd, võimalikud on temaatiliste ürituste (näiteks puhastusvahendite esitlused) ja poodide külastused.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Kuulajatele, kes on külastanud vähemalt 75% tundidest, saavutanud õppekava poolt kehtestatud õpitulemused ja edukalt läbinud atesteerimise, antakse vastav Tunnistus.

Kuulajatele, kes on külastanud vähemalt 50% tundidest, kuid ei ole läbinud õpet nõutud mahus või ei ole läbinud atesteerimist ja ei ole saavutanud õpitulemusi, antakse taotluse alusel osalemistõend, milles on märgitud läbitud õppekava maht.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: XXX;
Suund: XXX;
Rühm: XXX.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandart: XXX

KOOLITUSE EESMÄRK
.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 •  

SIHTGRUPP
.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– põhiharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • XX akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • XX akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • XX akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: iseseisvad ülesanded.

ÕPPESISU

 •  


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 06.06.2023
Kohalik reg.nr B-2315
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com