Transpordilogistika ja tarneahelate spetsialist. Baaskursus.

Transpordilogistika ja tarneahelate spetsialist. Baaskursus.

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 04.07 - 09.10.2024
 • 18.07 - 24.10.2024
 • 07.08 - 12.11.2024
 • 28.08 - 03.12.2024
 • 11.09 - 17.12.2024

Antud kursus hõlmab transpordi- ja ladustamisprotsesside planeerimist, kontrolli ning haldust. Kursusel käsitletakse rahvusvaheliste tehingute eripärasid, sealhulgas maksustamisaspekte ja dokumentatsiooni vormistamist. Kavas on logistiliste parameetrite analüüs ja kehtiva seadusandluse ülevaade. Praktilised tunnid toimuvad tegutsevas logistikaettevõttes.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Transporditeenused
Rühm: Transporditeenused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Logistik, tase 5, pädevused B.2.1 – B.2.3.

KOOLITUSE EESMÄRK

Vormida teadmisi kaasaegsetest lähenemistest materiaalsete ja nendega seotud infovoogude juhtimisele logistikasüsteemides, tarneahelates ja -võrkudes, samuti omandada oskusi logistiliste parameetrite analüüsimisel ja arvutamisel, et alustada töötegevust erialal Transpordilogistika spetsialist.

 

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Rakendab strateegilisi otsustusmeetodeid logistika valdkonnas, integreerides neid tarneahela juhtimise mudelite ja meetoditega.
 • Kasutab oskuslikult infotehnoloogilisi lahendusi tarneahelate efektiivsuse tõstmiseks.
 • Viib läbi põhjaliku tarnijate analüüsi, optimeerides varude haldamist ja kindlustades optimaalse varude suuruse ning tõhusa tarneplaani.
 • Formuleerib ja rakendab logistikastrateegiaid, mis on kooskõlas organisatsiooni üldiste eesmärkidega
 • Teeb informeeritud valikuid transpordimeetodite osas, põhinedes kulu-, aja- ja efektiivsusanalüüsil.
 • Omab terviklikku arusaama logistika valdkonnast, selle põhiliikidest, funktsioonidest ja tulevikusuundumustest.
 • Mõistab tarneahela juhtimise loogikat ja põhimõtteid, rakendades neid kaasaegsete tarneahela korraldamise lähenemisviiside abil.

SIHTGRUPP

Soovijad töötada transpordilogistika valdkonnas.

Kursuse läbimise järel omandavad õppijad praktilised kompetentsid analüüsimises, planeerimises ja logistiliste protsesside korraldamises ettevõtetes töötamiseks.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT on 160 akadeemilist tundi.

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 40 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


Teoreetiline õpe hõlmab
loenguid, arutelud, modelleerimissituatsioone

Praktiline õpe hõlmab
dokumentidega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, situatsioonülesandeid, praktilises keskkonnas töötamine

Iseseisev töö hõlmab kodused ülesanded, dokumentidega töötamine, eneseanalüüs

ÕPPESISU

Moodul 1. Logistika ja tarneahelate mõisted (20 akadeemilist tundi)

 • Logistika ja tarneahelate juhtimise põhikontseptsioonid.
 • Logistikasüsteemide ja nende peamiste segmentide uurimine.
 • Logistika ajalooline areng.
 • Logistika roll kaasaegses digitaalmajanduses.

Moodul 2. Hankijate hindamine ja valik (20 akadeemilist tundi

 • Hankijate hindamise kriteeriumid ja meetodid.
 • Varude ja hankijate juhtimine.
 • Hankijate juhtimise praktikad logistikas.


Moodul 3. Integreeritud varude ja tarneahelate juhtimine (20 akadeemilist tundi)

 • Varude klassifikatsiooni uurimine ja analüüs, sealhulgas optimaalse tellimuse suuruse määratlemine ja modelleerimine.
 • Erinevate varude juhtimise mudelite ülevaade ja nende tõhusus kaasaegsetes logistilistes tingimustes.
 • Distrubutsioonisüsteemide struktuuri ja evolutsiooni mõistmine, sh ristdokkimise meetodid ja e-kaubanduse eripära.
 • Praktilised aspektid distributsiooni juhtimisel, kasutades näidetena Walmarti ja teisi juhtivaid jaemüügikette.


Moodul 4. Transpordilogistika (20 akadeemilist tundi)

 • Transpordisüsteemi struktuuri ja tõhususe analüüs.
 • Transpordiprotsesside ja kaubakäibe uurimine.
 • Transpordimeetodite valiku optimeerimine.
 • Terminalide roll ja toimimine transpordilogistikas.

Moodul 5. Infotehnoloogiad ja digitaalsed tehnoloogiad logistikas (20 akadeemilist tundi)

 • WMS: laohalduse infosüsteemid.
 • RFID: kaupade identifitseerimise tehnoloogia.
 • Ühtne aken: integreeritud koostoime süsteem.
 • Digitaalsed tarneahelad: automatiseerimine ja optimeerimine.

Moodul 6. Rahvusvaheliste tehingute üldine korraldus – tarneahelate praktiline ülesehitamine (40 akadeemilist tundi)

 • Incotermsi tingimused.
 • Rahvusvahelise tehingu osapooled.
 • Rahvusvahelise lepingu põhitõed.
 • Kaubasaatedokumentide komplektide nõuded sõltuvalt transpordiliikidest.
 • Load.
 • Tolli- ja transiitprotseduurid T1, T2.
 • Põhitranspordidokumendi vormistamine autotranspordi puhul – CMRKäibemaksu number.
 • Kaupade ost-müük ja vahendamine erineva staatusega kaupadega EL-is ja teistes riikides.
 • Eesti juriidiliste isikute poolt teistes riikides toimuvate ekspordi- ja impordioperatsioonide läbiviimine – näidete analüüs.


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.


KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja koolitajakogemus.

SOOVITATAVAD MATERJALID
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Transpordi ja logistika ajalugu. Autor  Seilecs OÜ
3. Logistika alused. Autor Mall Villemi
4. Kaubanduse ja tööstuse logistika.Autor Hans G. Tonndorf
5. Logistika õpik kutsekoolidele. Autor Ain Tulvi, Kujundaja: Piibe Piirma
6. Logistikasõnastik. Autor Seilecs OÜ
7. Transport ja transporditehnoloogiad. Autor Seilecs OÜ

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 20.05.2024
Kohalik reg.nr B2320
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com