Transpordilogistika spetsialist

Transpordilogistika spetsialist

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algtase
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 24.06 - 01.10.2024
 • 15.07 - 14.10.2024
 • 29.07 - 22.10.2024
 • 12.08 - 04.11.2024
 • 26.08 - 28.11.2024
 • 09.09 - 03.12.2024

Transpordilogistika spetsialist planeerib ja korraldab kaubavedu vastavalt tellimustele ning tegeleb varude soetamise ja täiendamisega. Õpite orienteeruma transpordilogistika struktuuris, võtma vastu tellimusi ja korraldama kauba saatmist, vormistama transpordidokumente, toime tulema ettenägematute olukordadega. Te saate teada kaubaklassifikatsioonidest ja veoliikidest, nõuetest pakendamisele ja omandate palju muid oskusi, mis on vajalikud kiireks alustamiseks uuel erialal

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Teenindus
Suund: Transporditeenused
RÜHM: Transporditeenused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard veokorraldaja-logistik, tase 4, pädevused B.2.1 – B.2.3; kutsestandard logistik, tase 5, pädevused B.2.1 – B.2.3.

KOOLITUSE EESMÄRK
Eesmärk on anda erialaseid praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi, mis on vajalikud töö alustamiseks transpordilogistika spetsialisti ametikohal.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tunneb transpordilogistika spetsiifikat ja struktuuri.
 • Oskab korraldada veose ärasaatmist ja iseseisvalt lahendada tööprotsessis tekkivaid küsimusi.
 • Tunneb veoste klassifikatsiooni ja vedude liike, täites nõudeid veoste pakkimisele ja kinnitamisele.
 • Vormistab vajalikud veodokumendid.
 • Mõistab ja oskab hinnata riske.
 • Järgib professionaalset eetikat. Mõistab oma professionaalse silmaringi arendamise ja uute tehnoloogiate kasutamise tähtsust

SIHTGRUPP
– Kõik kes pole spetsialiseerunud või kellel on piiratud kvalifikatsioon logisztika valdkonnas
– Kõik kes tahavad siseneda logistika või transpordi valdkonda ja vajavad professionaalset ettevalmistust.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT 
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline töö hõlmab:
loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, seadusaktide uurimine

Praktiline töö hõlmab:
dokumentidega töötamine, erialase tarkvaraga töötamine, situatsioonilised ülesanded, töö praktilises keskkonnas.

Iseseisev töö hõlmab:
kodutööd, dokumentidega töötamine, eneseanalüüs

ÕPPEKAVA

Moodul 1:
Sissejuhatus kutsealasse

– Logistika põhimõtted ja kontseptsioon tänapäeval.
– Transpordilogistika kui logistilise protsessi osa.
– Kaupade omadused ja nende klassifikatsioon.
– Kauba pakendamine, pakendiliigid.
– Transpordiliigid ja nende omadused.
– Transpordivahendid ja nende omadused, konteineritüübid.
– Erinevate transpordiliikide haldamise ja korraldamise roll ja tähtsus, kasutades erinevaid transpordivahendeid.
– Professionaalse eetika ja konfidentsiaalsuse põhimõtete järgimise tähtsus töös.

Moodul 2:
Transpordilogistika roll riiklikus ja maailmamajanduses

– Transpordilogistika põhiülesanne.
– Rahvusvaheliste transpordikonventsioonide nõuded.
– Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) üldtingimused maanteetranspordiks.
– INCOTERMS 2020, INCOTERMS 2010.
– Kaubavoogude analüüs ja prognoosimine. Tarneplaanide koostamine ja optimeerimine.
– Tarneahelad.
– Transpordiprotsessi osalejate (veofirmad, ekspedeerijad, surveyor’id jt) funktsioonid ja vastutus.

Moodul 3:
Transpordilogistika kulude haldamine ja optimeerimine

– Tariifid ja hinnakujundus erinevatel transpordiliikidel.
– Transpordikulude analüüs.
– Transpordikulude optimeerimise strateegiad.

Moodul 4:
Transpordi-logistiliste protsesside juhtimine ja jälgimine

– Tellimuste vastuvõtmine ja töötlemine.
– Kaupade ladustamine ja kohaletoimetamine.

Moodul 5:
Ostulogistika ja laologistika

– Ostulogistika peamised eesmärgid ja ülesanded.
– Ladustamise haldamise põhimõtted, laovarude juhtimise mudelid ja nende klassifikatsioon.
– Nõudluse prognoosimine. Optimaalne tellimismaht.
– Tarnijate hindamine ja valik.
– Laosisese kaubahaldussüsteemi loomine: ABC-analüüs (kauba kasumlikkuse hindamine), XYZ-analüüs (müügiregulaarsuse hindamine), ABC-XYZ maatriks (kauba müügitulu ja nõudluse stabiilsuse hindamine).
– Transpordi- ja laokulude, varude tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise kompromiss.

Moodul 6:
Logistilised tehnoloogiad ja tarkvara

– Tarkvara transporditöö korraldamiseks ja haldamiseks.
– Laohalduse tehnoloogiad ja automatiseerimine.
– Kaupade ja transpordivahendite jälgimise kaasaegsed tehnoloogiad (RFID, GPS ja muud tehnoloogiad).

Moodul 7:
Dokumentatsioon, suhtlus ja kvaliteedijuhtimine

– Logistilise dokumentatsiooni ettevalmistamine ja haldamine.
– Kliendisuhtlus ja teenindus.
– ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtted.
– Kvaliteedijuhtimine logistikas.
– Riskijuhtimine.
– Vastutuskindlustus. Transpordikindlustus.
– Turvalisus ja usaldusväärsus transpordiahelas.

Moodul 8:
Tollidokumentide ja transpordidokumentide korrektne täitmine

– Tollideklaratsioonide liigid (eksport, import, transiit).
– Deklaratsioonide esitamise protsess ja nõuded.
– Tavapärased vead ja nende vältimine dokumentide täitmisel.
– Tollikontroll ja kaubadokumentide vastavuse kontroll.

Moodul 9:
Ohutus ja keskkonnakaitse transpordilogistikas

– Keskkonnasäästlikud transpordivahendid ja tehnoloogiad.
– Ohtlike ainete transportimise rahvusvahelised eeskirjad ja standardid (IMDG-kood, IATA Dangerous Goods Regulations).
– Ohutusnõuded ja protseduurid kaupade käsitsemisel.
– Keskkonnakaitse meetmed ja strateegiad.

Moodul 10:
Karjäär ja isikliku arengu planeerimine transpordilogistikas

– Erinevad karjäärivõimalused transpordilogistikas.
– Osakuste ülesanded ja rollid logistikaettevõttes.
– Isikliku arengu kava koostamine.
– Kutsealase enesetäienduse ja koolituse tähtsus.

Moodul 11:
Praktikavõimalused ja lõpetamine

– Praktikakohtade otsimine ja valik.
– Praktikakogemuste analüüs ja aruandlus.
– Kursuse lõpetamise nõuded ja lõputunnistus.

Moodul 12:
Karjääriline areng ja kvalifikatsiooni omandamine

– Eneseanalüüs. Logistika valdkonna karjääritee potentsiaalne areng. Karjääri planeerimine logistikas, oma professionaalsete vajaduste ja eesmärkide mõistmine.
– Logistika spetsialisti kvalifikatsiooni saamise reglement. Logistika valdkonna kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine.
– Attestatsiooniprotsess, et hinnata logistikaalaste oskuste ja teadmiste vastavust sektori standarditele

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Transpordi ja logistika ajalugu. Autor  Seilecs OÜ
3. Logistika alused. Autor Mall Villemi
4. Kaubanduse ja tööstuse logistika.Autor Hans G. Tonndorf

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID

Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide kombinatsioonina, mis on koondatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid hõlmavad interaktiivseid loenguid, arutelusid, grupitöid, situatsioonide modelleerimist ja lahendamist, rollimänge, töötamist dokumentidega, teemakohase tarkvaraga töötamist ning oskuste arendamist praktilises keskkonnas

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessis täidavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid töid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Lõputunnistusele pääsevad õpilased, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest, saavutanud õppe eesmärgid ja kellel pole kursuse päevikus rahuldamatuid hindeid.

Kursuse lõppedes sooritab õpilane lõpueksami:

 • teoreetiline test paberil või elektroonilises vormis.
 • õpetaja juhiste järgi tehtav praktiline ülesanne, mis demonstreerib kandidaadi oskusi


Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testi küsimustest ja sooritanud praktilise ülesande

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastavTunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 08.09.2023
Kohalik reg.nr B-2307
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com