Laojuht

Laojuht

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 150 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:
Kristina Ozdoba
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 19.07 - 18.10.2024
 • 08.08 - 07.11.2024
 • 29.08 - 02.12.2024

Kaasaegne laojuht on perspektiivne amet, mille nõudlust tagab tohutu hulk ladustatavaid kaupu suurtes kaubanduskettide kauplustes, e-poodides, meresadamates, raudtee- ja maanteetranspordis ning teistes valdkondades

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond:  Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Laojuht, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Varustada õppijat teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud töötamiseks laos grupijuhina, valmistada teda ette professionaalse sertifikaadi “Laojuht, tase 5” saamiseks ning tõsta tema konkurentsivõimet tööturul.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Omab vajalikke teadmisi laomajandusest, kaasaegsetest laoprotsessidest ja -seadmetest, kaupadest, märgistamisest ja säilitamistingimustest, kasutatavatest kaasaegsetest tehnoloogiatest.
 • Arvestab töös kaupade planeerimise, vastuvõtmise, väljastamise, hoiustamise ja arvestuse, inventuuri ning kauba- ja laodokumentatsiooni eripäradega.
 • Arvestab juhtimispõhimõtteid ja töökorralduse tingimusi, tagab alluvate töö kontrolli, lähtudes tööohutuse ja -hügieeni nõuetest.
 • Oskab luua ja hoida suhteid alluvatega ja klientidega.

SIHTGRUPP
– Isikud, kes on saavutanud 18-aastaseks ja soovivad töötada logistika valdkonnas.
– Isikud, kellel on kogemus, kuid kes soovivad süstematiseerida ja uuendada oma teadmisi arvestades kaasaegseid nõudmisi ja tehnoloogia arengut sektoris.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Olemas peab olema põhiharidus.

Tuleb arvestada, et eriala “Laojuht” nõuab kommunikatsioonioskusi ja pidevat kvalifikatsiooni tõstmist, samuti kaasaegsete muutuvate laotehnoloogiate valdamist.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, neist:

 • 70  akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 70  akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: Dokumentidega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, situatsioonilised ülesanded, praktilises keskkonnas töötamine, testid.
Iseseisev töö hõlmab: iseseisvad ülesanded.

ÕPPESISU

Moodul 1: Üldteave ladude ja laomajanduse kohta.

1. Ladude klassifitseerimine otstarbe järgi. Premium-segmendi klassid (A, A+, B, B+, C, D). Ladude kategooriad:
– avatud laoplatsid, kinnised ladustamisruumid, temperatuurirežiimiga ladud, lahtiste kaupade ja vedelgaaside jaoks mõeldud ladud jne.

2. Varustus, tehnilised omadused ja ladude võimalused.

3. Internetikaubandus – e-poe ladu.

Moodul 2: Töökorralduse etappide järjestus:
 – Kauba vastuvõtt, koguse ja seisukorra kontroll.
 – Saabunud kauba andmete sisestamine lao andmebaasi.
 – Hoiustamine.
 – Komplekteerimine kliendi tellimuse alusel.
– Märgistamine (triipkoodiga sildid, juhendid jms).
– Kauba väärtust lisavad operatsioonid (müügieelne ettevalmistus, pakkimine, testimine jne).

2. Kauba üleandmine või kohaletoimetamine lõppsaajale.
– Aruandluse ja statistika koostamine (kaubajäägid, ladustatud ühikute koguarv, kaupade liikumine laos jne).

3. Kauba vastuvõtt:
– Kauba vastuvõtu/kättetoimetamise ja laadimis-laadimisprotsessi korraldamine (ladude struktuuri ja eraldi sektsioonide organiseerimine, planeerimisviisid ja lao põhinäitajad).
– Kauba vastuvõtt tootekoodi järgi, vajadusel kvaliteedikontroll.

4. Kauba hoiustamine:
– Kaupade ladustamine, üldised tingimused, massi- ja üldkaubad.
– Kaupade ladustamine avatud platsidel.
– Kaupade säilivus laadimisel ja ladustamisel.

5. Kauba väljasaatmise protsess:
– Protsessi eripärad ja osalejate koostöö.
– Saatedokumentatsioon, tüübid, arvestus.
– Protsessi kiirendamine ja optimeerimine.
– Protseduuri kord ja reeglid.

6. Konsolideerimine – dekonsolideerimise ja ümberkonsolideerimise võimalused.

Moodul 3: Lao planeerimine:
 – Lao, laoruumide planeerimine vastavalt kauba parameetritele.
– Ladustamistehnoloogiate ja -seadmete planeerimine.
– Lao tarkvaralahenduste valik.
 – Efektiivse ja kvaliteetse laotöö tagamine.
 – Kaebuste koostamine, kauba tagastamine.
– FIFO ja LIFO põhimõtted.
– Laohaldussüsteemid (WMS).
– Kontaktivabad identifitseerimistehnoloogiad.
– Tootmisressursside planeerimise süsteemid (MRP)-   – Automaatse ladustamise/väljastamise süsteemid (AS/RS).
 – Raadiosagedusliku identifitseerimise süsteemid (RFID).
– Automaatsete etikettide printimise süsteemid.
– Hääle abil andmete kogumise süsteemid.

Moodul 4: Laoruumide ressursside haldamine:
– Kaubad ja nende transpordiomadused. Kaupade teave ja klassifikatsioon.
– Laadimistehnika tehnilised omadused ja võimalused (kraanad, laadurid, transportöörid, konteinerkärud jne), tüübid ja otstarve.
– Töökorraldus: vahetuse, nädala, kuu töö planeerimine. Inimeste ja tehnika paigutamine objektidele, tööülesannete ja dokumentide väljastamine, töö kontroll ja tööohutusnõuete järgimine alluvate poolt.
– Töö vastavalt olukorrale: ressursside kasutamise muudatused ja probleemide lahendamine teenindustaseme säilitamiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

Moodul 5: Ressursside inventuur:
 – Inventuuri aja ja kulgemise koordineerimine.
– Kauba seisukorra kontroll.
– Andmete sisestamine, loendamine.
 – Teavitamine bilansi muutustest.
– Peamiste erinevuste põhjuste analüüs vigade kordumise vältimiseks.

Moodul 6: Klientide teenindamine laos:
– Klientidega, partneritega ja alluvatega suhtlemise psühholoogia alused. Ärimotiveeriv suhtlemine.
– Tellimuste vastuvõtmise organiseerimine, klientidele teenuste pakkumine ja tarnete kontroll
– Klienditeeninduse taseme jälgimine ja analüüs statistiliste näitajate põhjal.
– Klientide päringutele vastamine.
– Kaebustega ja pretensioonidega tegelemine.
– Oma pädevuse piires olukordade lahendamine.
 – Korduvate vigade ennetamise meetmed.

Moodul 7: Juhtimine ja haldamine:
– Laotöö juhtimine, arvestades vajadust optimeerida ladustamise, vastuvõtu ja kaupade transportimise protsesse.
 – Hoiustatavate kaupade terviklikkuse tagamine.
 – Kaubakomplektide vastavuse jälgimine saabuvatele tellimustele
– Laotud kaupade arvestuse pidamine.
– Dokumentatsiooni protsesside korraldamine ja ladustamisoperatsioonide aruandluse koostamine.
– Kasutusel olevate ruumide nõuetekohase seisundi jälgimine ja tuleohutusvahendite olemasolu kontrollimine.
– Vajalike laoruumide remondi organiseerimine.
– Ettevõtte juhtkonna ülesannete täitmine oma pädevuse piires.
– Eesmärkide ja ülesannete seadmine (tegevusplaani, juhiste koostamine);
– Töö kvaliteedi parandamise meetmete rakendamine;
– Töö kvaliteedi eest vastutamine;
– Positiivse töökeskkonna loomine;
– Tööõiguse alused – tööleping, katseaeg, tööaeg, puhkus, lahkumine jne;
– Tööohutus laos ja lao- ning kaubaoperaatorite töös. Isekontroll.
– Isikukaitsevahendite kasutamine. Tööohutusjuhised; tuleohutus.
– Esmaabi andmine vigastuste ja õnnetuste korral;
– Laohügieeni ja -sanitaarnõuded. Ladustamiskorra ja -puhtuse tagamine.


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.
2. Tulvi, A., Logistika õpik kutsekoolidele, 
3. SA Innove,2013 http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/logistika-opik-kutsekoolidele 
4. Tuilvi, A., Lao haldamine , e-raamat , 2021 ( https://seilecs.ee/toode/lao-haldamine/)
5. Tulvi, A., Proos, A., Logistika ja laondus Külim 2000
6. Tulvi, A., Laondus ja veokorraldus Töövihik Külim 2002
7. Logistika mõisted ja terminid (Estonia Warehouse.com)
8. Tõstukite ohutusjuhendid http://images.google.com
9. Logistika ja laondus õppematerjal: www.logiproff.ee
10. Richey, R., Express Series English for Customer Care Oxford University Press 2007
11. Truu, S., English for Students of Logistics, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2006
12.Ametikeel: Veondus, TEA Kirjastus, 1998
13. https://www.elea.ee/en/insurance/
14.Päästeamet https://www.rescue.ee/files/2020-09/est-rgb.pdf?9867bcada1
15. https://itella.ee/ariklient/info-abi/lepingud-tingimused/elea-autokaubaveo-uldtingimused/
16. https://itella.ee/ariklient/laologistika/

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info koolituskeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 10.04.2024
Kohalik reg.nr B-2410
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com