Täiskasvanute hooldaja – sanitar

Täiskasvanute hooldaja - sanitar

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 120 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:

Teave tulemas.
Võtke meiega ühendust lisateabe saamiseks.

Sanitaartöötaja amet on nõutud meditsiiniasutustes nagu haiglad, vanadekodud ja rehabilitatsioonikeskused, kus on vaja täiskasvanud patsientide eest hoolitseda. Sanitaartöötajad mängivad olulist rolli patsientide hoolduse ja mugavuse tagamisel, vabastades meditsiinipersonali rutiinsetest ülesannetest ja võimaldades neil keskenduda keerukamate meditsiiniprotseduuride teostamisele.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tervis ja heaolu
Suund: Heaolu
Rühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 3

KOOLITUSE EESMÄRK

Õppija eesmärk antud erialasel programmil on õppida osutama hooldust ja toetust abi vajavatele inimestele, sealhulgas esmaabi osutamise oskused ja patsientide hoolduskohustuste täitmine. Me püüame tagada õppijatele vajalikud teadmised ja oskused edukaks tööks selles nõutud ametis ning Hooldustöötaja, Tase 3 professionaalse sertifikaadi saamiseks.

See amet on nõutud meditsiiniasutustes ja teistes tervishoiuasutustes, samuti vanadekodudes ja rehabilitatsioonikeskustes, muutes selle oluliseks ja perspektiivseks tööturul.

Selle koolituse läbimisel saate omandada ka esmaabi ja toiduhügieeni mooduleid ning koolituse lõpus saate kokku kätte kolm tunnistust (esmaabi, toiduhügieen ja kursuse läbimise tunnistus).


.KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Hoolitseb patsientide eest, pakkudes neile vajalikku abi ja tuge vastavalt nende individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile.
 • Jälgib patsientide seisundit ja pakub abi keerulistes olukordades.
 • Aitab meditsiinipersonalil protseduuride läbiviimisel ning toetab kiireloomuliste meditsiiniliste sündmuste korral.
 • Tagab klientidele abi igapäevastes toimingutes ja elutegevuses, sealhulgas isikliku hügieeni, toitumise ja liikumisaktiivsuse eest hoolitsemisel.
 • Pakub patsientidele terviklikku abi, hõlmates toetust füüsilises, emotsionaalses ja sotsiaalses aspektis.
 • Omab oskusi lamavate patsientide hooldamiseks, sealhulgas nende transportimisel, pööramisel ja lamatiste ennetamisel.
 • On teadlik isikliku hügieeni tagamise meetoditest patsientidele, sealhulgas suplemisest, koristamisest, riietumisest ja voodipesu vahetamisest.
 • Pakub esmaabi õnnetusjuhtumite või vigastuste korral.a

SIHTGRUPP
Igaüks, kellel on põhiharidus, kehtiv meditsiiniline tõend ja soov õppida ning areneda, saab osaleda kursusel.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus. Tervislik seisund, mis võimaldab töötada hoolduse valdkonnas. 

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT

Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, neist:

 • 55  akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 60 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: iseseisvad ülesanded.

ÕPPESISU

MOODUL 1. Hooldusprotseduurid ja tehnikad

 • Õpe patsientide hooldamise põhiprintsiipidele statsionaarsetes tingimustes.
 • Praktilised oskused lamavate patsientide hooldamiseks, sealhulgas transportimine, pööramine ja lamatiste ennetamine.
 • Tehnikad patsientide isikliku hügieeni tagamiseks, sealhulgas vannitamine, koristamine ja voodipesu vahetamine.
 • Õpetus abistamiseks patsientide riietamisel ja riidest lahtivõtmisel, arvestades nende füüsilisi piiranguid.


MOODUL 2. Abi pakkumine patsientide toetamisel

 • Ettevalmistus abi osutamiseks elutähtsate tegevuste sooritamisel, sealhulgas toitmine, suuõõne hooldus ja liikumisel abistamine.
 • Empaatiaoskuste ja suhtlemisoskuste arendamine toetava õhkkonna loomiseks.


MOODUL 3. Tüsistuste ennetamine ja ravi:

 • Tüsistuste peamiste põhjuste mõistmine ja nende ennetamise meetodite tundmine.
 • Patsientide seisundi jälgimise oskuste õpetamine ja muutustele õigeaegne reageerimine.


MOODUL 4. Esmaabi osutamine:

 • Kannatanu seisundi hindamine.
 • Abi osutamine hingamise ja/või vereringe seiskumisel.
 • Haavade töötlemine ja abi osutamine verejooksude korral.
 • Abi osutamine põletuste puhul.
 • Abi osutamine traumade ja luumurdude korral.
 • Reageerimine allergilistele reaktsioonidele ja anafülaktilisele šokile.


MOODUL 5. Koristamine ja desinfitseerimine.

 • Koolitus ruumide ja meditsiiniseadmete koristamise ning desinfitseerimise meetoditele, kasutades kaasaegseid desinfitseerimisvahendeid ja -meetodeid.


MOODUL 6: Voodite korrashoid ja voodipesu vahetamine:

 • Oskuste omandamine voodite tegemisel, voodipesu vahetamisel ning puhtuse ja korrashoiu tagamisel palatites ja meditsiiniruumides.


MOODUL 7: Koostöö meditsiinipersonaliga:

 • Sanitari rolli ja kohustuste mõistmine meditsiinipersonali meeskonnas.
 • Efektiivse suhtlemise õppimine õdedega ja teiste meditsiinimeeskonna liikmetega patsientide hoolduse ja ohutuse koordineerimiseks.


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased
2. Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658  
3. Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009). Inimese
4. füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina
5. Peet-Henn Kingisepp. Inimese füsioloogia. Ilmumisaasta: 2019 https://atlex.ee/toode/inimese-fusioloogia/
6. Esmaabi käsiraamat
7. Gunnar Männik Ülekoormusvigastused. Vältimine, ravi, harjutused.Ilmumisaasta 2022.https://rahvaraamat.ee/p/ülekoormusvigastused-vältimine-ravi-harjutused/1768379/et?isbn=9789916694978normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1930 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 18.06.2024
Kohalik reg.nr B-2418
1930 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com