Puhastusteenindaja

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 140 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:
Jelena Domnina
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 04.06 - 14.08.2024
 • 11.06 - 21.08.2024
 • 18.06 - 28.08.2024
 • 09.07 - 19.09.2024
 • 23.07 - 02.10.2024
 • 07.08 - 17.10.2024
 • 21.08 - 31.10.2024
 • 04.09 - 14.11.2024

Kaasaegne koristusmeetod keskendub mitte ainult kiirusele ja efektiivsusele, vaid ka ohutusele nii teenuse osutaja kui ka kliendi jaoks. Kursuse raames pööratakse erilist tähelepanu ohutute tööriistade kasutamisele ja keskkonnasõbralike koristusvahendite kasutamisele, samuti nende mõjule erinevat tüüpi pindadele ja allergikutele sobivate materjalidega töötamise eripärale. Koolitusprogramm ühendab endas teoreetilised teadmised ja praktiliste oskuste kinnistamise tegelikus töökeskkonnas.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Koduteenindus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Puhastusteenindaja, tase 3 Kutsestandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, vastu võetud 26.08.2013.

KOOLITUSE EESMÄRK
Läbitud koolitusega omandatakse teadmised ja oskused, mis on vajalikud koristus- ja hooldustöötaja tööks erinevates igapäevaelu valdkondades.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tunnistab professionaalset terminoloogiat, mõistab tehnoloogilisi põhimõtteid, valdab koristusseadmeid, oskab neid ette valmistada, järgib hügieeni.
 • Määrab kindlaks koristamise vajaduse, hindab saastumise põhjuseid ja valib puhastusmeetodid, arvestades katete eripärasid ja eelistades ökonoomseid ja ökoloogilisi vahendeid.
  Erineb ja teostab põhjalikku ja ennetavat koristust, kasutades vastavaid meetodeid ja seadmeid;
 • Töötab iseseisvalt või meeskonnas juhendamise all vastavalt juhistele.
  Hindab oma töö kvaliteeti ja vajadusel parandab puudujääke.
  Järgib professionaalset eetikat ja konfidentsiaalsust.

SIHTGRUPP
– Need, kes on huvitatud ümberõppest ja eriala vahetusest.
– Need, kes soovivad töötada koristus- ja puhastusteenuste alal.
– Need, kes soovivad omandada oskusi nõutava töö jaoks naaberriikides.
– Need, kes soovivad tulevikus taotleda kutsekvalifikatsiooni “Koristustöötaja, tase 3”.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT<br>
Õppe kogumaht on 140 akadeemilist tundi, neist:

 • 50 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 70 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õppe hõlmab Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, terminoloogia ja ohutustehnikate meeldejätmine.

Praktiline õppe hõlmab
Soovitatavate puhastusvahenditega, tööprotsesside analüüs erinevate pindadega, puhastamise treening.

Iseseisev töö hõlmab Kodutööd, ohutustehnika kordamine.

ÕPPESISU

Moodul I. Sissejuhatav. (20 akadeemilist tundi)
– Erialaga tutvumine.
– Professionaalse terminoloogia õppimine.
– Erinevate koristustööde liigid.
– Puhastusvahendite eri liigid.
– Koristamise seadmed.
– Töökoha ohutustehnika, hügieen ja sanitaarnormid (teoreetiline osa).
– Seadmete ja tööriistade ettevalmistamise ning töötlemise põhimõtted enne ja pärast koristustöid.

Moodul II. Tööks ettevalmistamine. (30 akadeemilist tundi)
– Koristustööde vajalikkuse ja korra määramine, koristuse tüübi, sh eriliste töötlemisviiside kindlaksmääramine.
– Koristusplaani koostamine.
– Puhastusmeetodite valimine.
– Kliendi nõuetest lähtuvate puhastusvahendite valik, doseerimisnormide määramine.
– Kuluartiklite valik.
– Antiallergiliste vahendite kasutamise vajaduse kindlaksmääramine.

Moodul III. Profülaktiline ja põhjalik koristus. (30 akadeemilist tundi)
– Toetava ja põhjaliku koristuse põhimõtted, nende erinevused ja eripärad.
– Puhastusmeetodid.
– Toetava koristuse puhastusvahendid, ained ja seadmed.
– Põhjaliku koristuse puhastusvahendid, ained ja seadmed.
– Ergonoomika, ökoloogia ja keskkonnasäästlikud töömeetodid.
– Praktiline töö koolikeskkonnas.

Moodul IV. Suhtlemine, meeskonnatöö, klienditeenindus. (10 akadeemilist tundi)
– Meeskonnatöö omadused ja oskused.
– Isikliku töö, meeskonnatöö ja juhendatud töö eripärad.
– Kliendiga suhtlemise psühholoogia.
– Kliendi territooriumil töötamise reeglid, professionaalne eetika, konfidentsiaalsusreeglid.

Moodul V. Oskuste lihvimine. (50 akadeemilist tundi)
– Tööohutuse, ohutustehnika ja hügieeni nõuete järgimine (praktiline õpe töökeskkonnas).
– Praktiline töö töökeskkonnas õpitud teemade alusel.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.


KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivakti
2. Koristamine – see on lihtne? Töövihik õpilasele
Autor: Helge Alt, Kai Puusepp, Janne Toom, osaühing Puhastusekspert
3. Puhastusteenindus, Endla Kuura

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 05.06.2023
Kohalik reg.nr B-2316
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com