Ettevalmistus tolliagendi eksamiks

Ettevalmistus tolliagendi eksamiks

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Õpetaja:
Jevgeni Budalov
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 02.07 - 23.09.2024
 • 23.07 - 16.10.2024
 • 14.08 - 14.11.2024

.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Teenindus
Suund: Turvateenused
Rühm: Vara- ja isikukaitse

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kursus on koostatud arvestades Eesti tolliseadustiku nõudeid.


KOOLITUSE EESMÄRK
Anda põhiteadmised tolliagendi eksami sooritamiseks vastavalt Maksu- ja Tolliameti (EMTA) nõuetele ning valmistada ette edasiseks iseseisvaks tööks tollideklaratsioonide alal 


KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tutvunud tollinduse valdkonna peamiste õigusaktide ja sätetega

 • Mõistab tolliagendi põhiolemust ja kohustuste kogumit

 • Klassifitseerib kaupu ja orienteerub tollitariifide määramisel ning kohaldatavate kaubanduspoliitiliste meetmete alal

 • Mõistab peamisi tollitoiminguid, protseduure, nende rakendamise ja vormistamise reegleid

 • Teab kauba tarneklauslite INCOTERM 2020 tähendusi teostab postisaadetiste tollivormistust koostab tollideklaratsioone EMTA elektroonilises keskkonnas e-maksuameti süsteemi moodulites, sealhulgas mõningaid maksutoiminguid.


SIHTGRUPP

 • Täiskasvanud, kes soovivad omandada oskusi tollideklareerimise alal.
 • Spetsialistid, kes ei soovi eksamit sooritada, kuid tahavad tõsta oma kompetentsust ja laiendada erialaseid teadmisi.
 • Tollimaaklerite töötajad, tolliagendi assistendid ja kõik, kes oma töös puutuvad kokku tolliküsimuste, sealhulgas ebatüüpiliste probleemide lahendamisega.


TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

 • Keskharidus
 • Arvutikasutusoskus vähemalt kindla kasutaja tasemel, sealhulgas oskus töötada dokumentidega, internetiotsinguga ja riiklikes veebisüsteemides. 


KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 40 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


Teoreetiline koolitus
sisaldab loenguid, arutelusid, situatsioonide modelleerimist ning õigusaktide nõuetega tutvumist.  

Praktiline õpe hõlmab tööd internetikeskkonnas, praktilisi harjutusi dokumentide näidistega ning situatsiooniülesandeid.  

Iseseisvaks tööks on ette nähtud kodused ülesanded ning tutvustav ja analüütiline tegevus veebikeskkonnas.

 

ÕPPESISU

Moodul 1. Tolliõiguslikud alused ja reeglid:

 • Tolliõiguse peamised õigusaktid
 • Euroopa Liidu tolliseadustik ja selle lisad
 • Eesti õigusaktide ülevaade, riiklike õigusaktide ülevaade, mis reguleerivad tollitegevust.

Moodul 2.Tolliprotseduuride esindus:

 • Tolli esindaja.
 •  Otsene ja kaudne esindamine deklareerimisel, kasutaja õiguste delegeerimine.
 •  Osapoolte vastutus deklareerimisel tollivõla tasumise eest.
 • Volikirja vormistamine.


Moodul 3. Põhilised tolliprotseduurid. Tollitöötlemine:

 • Tolliprotseduuride tüübid, eripärad ja peamised vormistamisreeglid: eksport, import, ajutine ladustamine, tolliladustamine, transiit, paigutamine vabatsoonis.


Moodul 4. Erimenetlused tollis:

 • Majandusliku mõjuga erilised tolliprotseduurid, nende eripärad ja peamised vormistamisreeglid.
 • Ajutine sissevedu ja erikasutus,
 • Sisemaalne töötlemine,
 • Ajutine väljavedu, kaupade hävitamine ja loobumine.


Moodul 5. Tagatise esitamine ja maksude tasumine:

 • Tagatise tüübid,
 • Tollivõla tekkimine,
 • Impordimaksete tasumine ja maksetähtaja pikendamine.


Moodul 6: INCOTERMS 2010/2020 tarneklauslid

 • Tarneklauslite põhimõisted, kauba tarneklauslite rakendamise eripärad,
 • Põhiülesanded ja osapoolte vastutus rahvusvahelise veo korral.


Moodul 7: Tolliväärtus ja tollitariifid

 • Tolliväärtuse määramise meetodid ja peamised reeglid,
 • Kahjustatud kaupade väärtus,
 • Kaubanäidiste tolliväärtus,
 • Lisakulude, mis on seotud kauba mere- või õhutranspordiga, vormistamise eripärad ja põhireeglid,
 • Komisjonitasude ja vahenduskulude deklareerimine tolliväärtuses.


Moodul 8: Kauba päritolu

 • Kauba päritolu määramine,
 • Kaubanduspoliitilised tariifimeetmed,
 •  Kvoodid, dumpinguvastased meetmed, kaitsemeetmed, järelevalvemeetmed ja muud meetmed,
 • Eelistatud päritoluga kaup,
 • Vabakaubanduslepingud ja tariifilised soodustused riikide vahel,
 • Eelistatud päritolu tõendavad sertifikaadid, tolliliidud.


Moodul 9: Kaupade klassifitseerimine. Tollikoodid.

 • Kauba tollikoodi määramine,
 • Peamised reeglid ja nõuded kauba tollikoodi määramiseks,
 • Kaubanomenklatuuride ülevaade (Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur (HS), ELi kombineeritud nomenklatuur (KN) ja TARICi nomenklatuur.
 • Kasutusel olev kaubanomenklatuuri nimekiri
 • Maksude arvutamine, Meursing, kvoodid, valuutakursid, TARIC’i  (Veebipõhine integreeritud tollitariifide andmebaas) väljavõtte.
 • Tollitariifide süsteem ja selle rakendamine,
 • Euroopa Liidu keemiliste ainete loetelu (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)).

Moodul 10: Elektrooniline tollideklareerimise süsteem

 • Elektrooniline tollisüsteem
 • Tolliprotseduurid, vormistamisreeglid.
 • Tollideklaratsioonide tüübid, täitmine ja vormistamisnõuded.
 • Praktilised oskused deklaratsioonide vormistamiseks NTD süsteemis.
 • Põhilised süsteemid IMPULSS, AES, NCTS, SADHES.


Moodul 11: Euroopa Liidu eriterritooriumid

 • Euroopa Liidu eriterritooriumide ülevaade,
 • Kaupade deklareerimise nõuded ja eripärad.


Moodul 12. Kauba tollistaatus

 • Kauba tollistaatus,
 • Kauba tollistaatuse määramine, reeglid ja kord.


Moodul 13: Keelatud ja piiratud kaubad

 • Keelatud ja piiratud kaubad,
 • Tollisoodustused ja vabastused impordimaksudest,
 • Ülevaade keelatud ja piiratud kaupadest,
 • Strateegilised kaubad,
 • Kahekordse kasutusega kaubad,
 • Diplomaatiline post,
 • Kultuuriväärtused,
 • Loomad ja loomset päritolu tooted,
 • Teemantide import,
 • Relvad ja laskemoon,
 • Pürotehnika,
 • Ravimid,
 • Muud eriloaga imporditavad kaubad,
 • Sanktsioonid ja embargo.


Moodul 14: Aktsiisikaubad ja nende tollivormistus

 • Aktsiisikaubad: alkohol, tubakatooted, sealhulgas alternatiivsed tubakatooted, kütus,
 •  Pakendamine,
 • Deklareerimine ja aruandlus,
 • Aktsiisimärgid ja aktsiisikaupade märgistamine,
 • Eesti seadusandlus aktsiisipoliitika reguleerimise alal.


Moodul 15: Füüsilised isikud ja nende rahaliste vahendite tollivormistus

 • Sularahavahendite deklareerimine,
 • Füüsilise isiku tollideklaratsiooni koostamine,
 • Kaupade piiriületusprotsess eraisikute poolt,
 • Impordi- ja ekspordikeelud ning piirangud,
 • Lihtsustatud tolliprotseduurid eraisikutele,
 • E-kaubanduse kaudu sooritatud ostude tollivormistus,
 • Maksuvabastuse tingimused ja tax-free tagastussüsteem.


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.


SOOVITATAV  KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.
Maksu- ja Tolliamet – veebileht Maksu- ja Tolliametist
europa.eu – Euroopa Liidu tolli- ja maksundusalane õppeportaal
Õpik „Tolliprotseduurid“ (SK 2022 H.Koitla, I.Saar) – digitaalne allikas PDF-vormingus.
Selitused tolliagendi tunnistuse saamiseks
InfoTolliagentide eksami kohta siin 

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info Koolituskeskuse auditooriumid asuvad aadressil: Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (demonstratsiooniekraan, data-projektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internetiühendus, Wi-Fi on koolituse osalejatele tasuta. Samuti on olemas abiruumid mugavaks pikaajaliseks viibimiseks Koolituskeskuses: garderoob, tualetid, kööginurk koos kohvimasinaga, kuumavee ja külma vee jaotur, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud, tee- ja kohvitarvikud. Koolituskeskuse läheduses on mitu toitlustusasutust ja toidupood.

Koolituskeskus asub hoone teisel korrusel ilma liftita. Piiratud liikumisvõimega inimestele eraldi sissepääsu ei ole, kuid mõningatel juhtudel oleme valmis korraldama koolitusi mugavamas kohas või veebis – palun võtke meiega ühendust lahenduse arutamiseks.

Lukustusperioodil ja muude ettenägematute asjaolude korral või kokkuleppel Koolituskeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS TEAMS).


ÕPPEMEETODID

Interaktiivsed loengud, diskussioonid, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud, temaatilise tarkvaraga töötamine, dokumentide näidistega töötamine, töö spetsialiseeritud internetikeskkonnas, kodused ülesanded, eneseanalüüs. Visuaalne õpe: temaatilised foto- ja videomaterjalid, graafilised kujutised, õppevahendid. Teoreetiliste teadmiste praktiliseks kinnistamiseks korraldatakse tutvustav ekskursioon Tallinna ladudesse ja laokompleksidesse.


ÕPPEMATERJALID
Õpetaja initsiatiivil võivad õppimise ajal väljastada jagatavaid õppematerjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõuetega tagada autoriõigusega kaitstud materjali konfidentsiaalsus.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessi käigus sooritavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid töid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Lõpueksamile lubatakse õpilasi, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest.

Kursuse lõpus sooritab õpilane lõpliku  valikvastustega test, mis põhineb koolitusel läbitud teemadel, ning praktilise ja iseseisva töö sooritamisel ning viib läbi praktilise ülesande õpetaja juhendamisel, mis näitab kandidaadi oskusi.

Attestatsioon loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 75% testi küsimustest ja täidab praktilise ülesande.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 14.05.2024
Kohalik reg.nr B-2412
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com