Kontoriprogrammide kasutamise alused

Kontoriprogrammide kasutamise alused

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 35 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 02.07 - 03.09.2024
 • 23.07 - 20.09.2024
 • 20.08 - 18.10.2024
 • 04.09 - 04.11.2024

Sellel kursusel omandate oskused Windowsi ja kontoriprogrammide kasutamiseks, sealhulgas dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks Wordis, andmetöötluseks Excelis ning esitluste ettevalmistamiseks PowerPointis. Samuti saate teada, kuidas kasutada perifeerseid seadmeid, internetiteenuseid ja veebipõhiseid suhtlusprogramme, mis aitab teil efektiivselt töötada ja teavet korraldada kaasaegses töökeskkonnas.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond
:Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Suund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Rühm: Arvutikasutus 

KOOLITUSE EESMÄRK
See õppekursus aitab õppijatel omandada alusteadmised ja -oskused Windowsi operatsioonisüsteemi ja põhiliste kontoriprogrammide kasutamiseks. Kursuse lõppedes on nad õppinud, kuidas efektiivselt kasutada arvutit algajate tasemel ja valdama kontorirakenduste põhitöövõtteid.


.KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Windowsiga seotud põhimõistete ja kontseptsioonide mõistmine.

 • Oskus iseseisvalt töötada arvutil, kasutades vajalikke tööriistu.

 • Oskused otsingusüsteemide kasutamiseks vajaliku teabe leidmiseks.

 • Osavus Microsoft Wordis tekstidokumentide loomisel, redigeerimisel, vormindamisel ja salvestamisel.

 • Põhiteadmised tabelite kasutamisest Microsoft Excelis.

 • Võime luua tõhusaid esitlusi Microsoft PowerPointis.

 • Tutvumine alternatiivsete kontoripakettidega nagu OpenOffice.

 •  Digiallkirja põhitõdede omandamine, e-teenuste kasutamine ning töö pilveteenustega, sealhulgas Google Drive’iga.

SIHTGRUPP
Kursus on mõeldud algajatele kasutajatele.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus 

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 35  akadeemilist tundi, neist:

 • 25 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 5 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab:Arvutiharjutused, töö tekstiredaktoritega, programmeerimine ja reaalsete ülesannete lahendamine.
Iseseisev töö hõlmab: Praktiliste ülesannete ja projektide täitmine, lisamaterjalide uurimine ja enesehindamine teadmiste kinnistamiseks ja oskuste arendamiseks.

ÕPPESISU

Moodul 1: Arvuti alused
– Ekraan, klaviatuur, hiir, puuteplaat: tutvumine põhiliste info sisestamise ja väljastamise seadmetega.
– Pistikupesad ja pordid: USB, HDMI, VGA portide ning kaardilugeja ja ID-kaardi lugeja otstarbe ja põhiomaduste selgitamine.
– Perifeersed seadmed: printeri ja skanneri töö ülevaade, nende funktsioonide ja võimaluste mõistmine.

Moodul 2: Microsoft Word
– Dokumentide loomine ja redigeerimine: samm-sammult uue dokumendi loomise ja muudatuste tegemise protsessi läbivaatamine.
– Töö tekstiga: teksti sisestamise, redigeerimise, esiletõstmise, kopeerimise ja kustutamise funktsioonide põhjalik uurimine.
– Vormindamine: tutvumine sümbolite ja lõikude vormindamise võimalustega esteetiliselt meeldiva dokumendi loomiseks.
– Töö tabelitega: tabelite loomise ja redigeerimise põhioskuste omandamine.
– Õigekirjakontroll: õigekirjakontrolli tööriistade kasutamine teksti kvaliteedi parandamiseks.
– Dokumentide printimine: dokumendi printimiseks ettevalmistamine ja seadistuste kohandamine soovitud tulemuse saavutamiseks.

Moodul 3: Microsoft Excel
– Töövihikute loomine, avamine, salvestamine: uue töövihiku seadistamine ja salvestamine soovitud formaadis.
– Andmete sisestamine ja redigeerimine: praktiline õpe andmete tabelisse sisestamiseks ja nende hilisemaks redigeerimiseks.
– Töö valemite ja funktsioonidega: Exceli peamiste valemite ja funktsioonide uurimine andmete arvutamiseks ja analüüsimiseks.
– Lahtrite ja lehtede vormindamine: erinevate formaatide kasutamine andmete visuaalse esitluse parandamiseks.
– Töö diagrammidega: lihtsate diagrammide loomine tabeli andmete põhjal.
– Lehekülje seaded ja printimine: printimisseadete kohandamine ja valitud tabelielementide printimine.

Moodul 4: Microsoft PowerPoint
– Esitluste loomine: uue esitluse loomine ja kujunduse valik edasiseks tööks.
– Töö slaididega: slaidide lisamine, kustutamine, kopeerimine ja järjekorra muutmine loogilise järjestuse loomiseks.
– Töö üksiku slaidiga: teksti sisestamine, piltide, tabelite ja diagrammide lisamine informatsiooni selgemaks esitamiseks.
– Lehekülje seaded ja printimine: esitluse lehekülje seadistuste kohandamine ja optimeerimine printimiseks.

Moodul 5: OpenOffice’i kasutamine
– OpenOffice’i kontoripakett: võimaluste ja peamiste rakenduste, nagu Writer, Calc ja Impress, ülevaade.

Moodul 6: Elektrooniliste teenuste alused
– Digitaalse allkirja mõiste: selgitus ja praktiline kasutamine ID-kaardi ja DigiDoc rakendusega dokumentide loomiseks ja allkirjastamiseks.
– Elektrooniliste teenuste kasutamine: tutvumine portaali www.eesti.ee võimalustega ja riiklike teenuste saamisega internetis.
– Isikuandmete kaitse ja küberturvalisus: turvalise käitumise internetis ja isikuandmete kaitse reeglite õpetamine.
– Info otsimine internetist: otsingupäringute seadistamine ja otsingutulemuste analüüsimine erinevate kriteeriumide alusel.
– E-posti aadressi loomine ja kasutamine: e-posti aadressi registreerimine populaarsel Gmaili teenusel ja töötamine e-posti kliendiga.
– Töö Google’i kalendriga: kalendri kasutamine sündmuste ja ülesannete planeerimiseks ja haldamiseks.
– Pilveteenuste kasutamine: pilvandmete salvestamise võimaluste ja dokumentide ühiskasutuse tutvustamine Google Drive’i näitel.

Moodul 7: Online-suhtluse ja -konverentside programmid
– Zoom
– Microsoft Teams

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND:850 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 10.04.2024
Kohalik reg.nr B-2411
850 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com