Välismajandustegevuse korraldamine ettevõttes.

Välismajandustegevuse korraldamine ettevõttes.

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 15.07 - 29.10.2024
 • 06.08 - 20.11.2024

Kursus on mõeldud algajatele ja spetsialistidele, kes soovivad süstematiseerida oma teadmisi ekspordi ja impordi korraldamise kohta. Koolitus hõlmab kõiki tehingu etappe: alates lepingust kuni kauba sissetoomiseni, sealhulgas rahvusvahelised arveldused, logistika, sertifitseerimine ja tolliformaalsused. Kursust viivad läbi VED ettevõtete praktikud-eksperdid.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärinduse ja haldus
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandardid: Logistik, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Õppe eesmärk on omandada professionaalsed pädevused lepingute ettevalmistamise ja sõlmimise, kaupade nõuete määramise, nende pakendamise ja märgistamise alal ohutuks ja tõhusaks transpordiks, samuti omandada oskused optimaalse tarneahela valiku ja vajalike vahendajate või agentide valiku kohta logistikaoperatsioonide edukaks teostamiseks.

 

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Peavad läbirääkimisi tarnijatega.
 • Teostavad rahvusvahelisi arveldusi ja kasutavad finantsinstrumente.
 • Teevad koostööd vedajate ja ekspediitoritega.
 • Sõlmivad lepinguid kaupade veo ja ekspedeerimise kohta.
 • Registreerivad lepingud pangas.
 • Valivad tarnetingimused vastavalt Incotermsi reeglitele.
 • Lahendavad praktilisi küsimusi väliskaubandustegevuses.

SIHTGRUPP
Kursus sobib nii algajatele kui ka spetsialistidele, kes soovivad süstematiseerida oma teadmisi ekspordi korraldamise ja impordi hankimise kohta, alates lepingu sõlmimisest kuni kauba sissetoomiseni.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 136 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: tTöö dokumentidega, spetsiaalse tarkvaraga, situatsiooniülesanded ja töö praktilises keskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: Kodutööd, töö dokumentidega ja eneseanalüüs.a

ÕPPESISU

MOODUL 1. Välismajandustegevuse regulatsiooni alused (12 ak.tundi)

 • Õiguse allikate klassifikatsioon
 • Põhilised rahvusvahelised konventsioonid
 • Väliskaubandustegevuse riikliku reguleerimise meetodid Euroopa Ühenduses
 • Kaupade piiriületuse algoritm
 • Välismajandustegevuse põhilised osalised ja nende lühikirjeldus

MOODUL 2. Töö eripärad välismaiste lepingupartneritega (12 ak.tundi)

 • Peamised ärisuhtluse valdkonnad kultuuridevahelises keskkonnas
 • Läbirääkimiste pidamine välismaiste partneritega
 • Ärieetika eripärad ja kultuuridevahelised erinevused
 • Ärisuhtluse eripärad erinevates kultuurides
 • Tõhusus kultuuridevahelises keskkonnas
 • Tüüpilised probleemid, mis tekivad äri ajamisel välismaiste partneritega

MOODUL 3. Väliskaubandustegevus. Valuutatehingud. Maksustamine (28 ak.tundi)

 • Väliskaubandustehingud
 • Eksport-import operatsioonide korraldus ja tehnika. VED operatsioonid
 • VED lepingute arvelduste vormid ja kord

MOODUL 4. Rahvusvahelise transpordilogistika alused (32 ak.tundi)

 • Erinevate kaupade tüüpide klassifikatsioon ja transpordi reeglid
 • VED osaliste koostöö ekspediitorite ja vedajatega autovedude korral, kiirvedajate ja teiste isikutega
 • Ekspediitori koostöö ja töökorraldus sadamas meretranspordi puhul

 MOODUL 5. Tarne alustingimused. Incoterms 2020 (12 ak.tundi)

 •  Incotermsi tarne alustingimuste määratlus ja terminite kasutusala
 • Incotermsi tingimuste klassifikatsioon müüja kohustuste ja kasutatavate transpordiviiside järgi
 • Tarne alustingimuste rakendamise eripärad konkreetsetes lepingutes
 • Sadama tavad ja Incotermsi rakendamise praktika
 • “Mere” terminite erinevused mis tahes transpordiliigi terminitega
 • Tarne alustingimuse, müügi- või tarnelepingus valitud aluse, vastastikmõju teiste lepingu elementidega (arveldusvorm, arvelduskorraldus, kauba üleandmise-vastuvõtmise viis ja hetk, lepingusse lisatavad kohustused paigaldusjärelevalve teenuste osutamiseks)
 • Optimaalse tarne aluse valimise taktika ja strateegia rahvusvahelistes lepingutes
 • Incoterms 2020 uue redaktsiooni muudatused

 MOODUL 6. Keeldude ja piirangute rakendamine. Mittetariifne reguleerimine (10 ak.tundi)

 • ELi riikide ühtsesse kaupade loetellu kuuluvate kaupade suhtes kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamine
 • Sanitaar-, veterinaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamine ELi territooriumil
 • Ekspordikontroll
 • Spetsiaalsed kaitsemeetmed
 • VED valdkonna litsentsimine

MOODUL 7. Tehniline reguleerimine ja intellektuaalomandi objektide õiguste kaitse (10 ak.tundi)

 • Tehniline reguleerimine ELi riikides
 • Üldised mõisted intellektuaalomandist
 • Põhilised õigusaktid (rahvusvahelised ja Vene Föderatsiooni) sellel teemal
 • Intellektuaalomandi objektide tollivormistus ja -kontroll

MOODUL 8. Infosüsteemid tollivaldkonnas. Kaubadeklaratsioonide (DT) täitmine. Kaupade elektrooniline deklareerimine. Eelteavitamine. Kaugväljastamine (20 ak.tundi)

 • Dokumentide ettevalmistamine kaupade vedamiseks ja tollideklareerimiseks. Töö infosüsteemidega
 • DT täitmise praktika programmi “STM” (VED Deklarant) abil


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  MATERJAL
Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 13.06.2024
Kohalik reg.nr B-2416
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com