Eksport- ja importhangete korraldamine ettevõttes

Eksport- ja importhangete korraldamine ettevõttes

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 180 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 16.07 - 30.10.2024
 • 05.08 - 19.11.2024
 • 26.08 - 12.12.2024
 • 05.09 - 27.12.2024

Kursus on mõeldud välismajandustegevuses alustajatele ja neile, kes soovivad kiiresti töö leida. Kursuse käigus omandate teadmisi eksport-import kaupade ostmisest, transportimisest ja tollivormistusest ning õpite hindama kulusid, tähtaegu ja riske. Kursust juhendavad praktikud, kes osalevad väliskaubandustehingute elluviimisel.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärinduse ja haldus
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandardid: Logistik, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Omandada oskused eksport-import ostude korraldamiseks, sealhulgas tarnija leidmine, läbirääkimised, lepingute sõlmimine, tarneahelate planeerimine, rahvusvahelised arveldused, koostöö vedajatega, kaupade kindlustamine ja Incotermsi tingimused.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Viib läbi ärikirjavahetust tarnijaga.

 •  Teostab rahvusvahelisi arveldusi ja kasutab finantsinstrumente.

 • Teeb koostööd vedaja/ekspediitoriga.

 • Korraldab kaupade kindlustamist transpordi ajal.

 •  Registreerib lepingud pangas ja saab UNK.

 •  Teeb koostööd pangaga valuutakontrolli teostamisel.

 •  Valib tarnetingimused vastavalt Incotermsile.

 •  Määrab kauba transpordiomadused.

 • Teostab muid praktilisi ülesandeid välismajandustegevuse raames.


SIHTGRUPP
Soovijad töötada transpordilogistika valdkonnas.

Pärast kursuse läbimist omandavad õppijad praktilised oskused logistiliste protsesside analüüsimiseks, planeerimiseks ja korraldamiseks, et töötada ettevõtetes.


TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT

Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, neist:

 • 96 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 64 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


Teoreetiline õpe hõlmab
loenguid, arutelud, modelleerimissituatsioone

Praktiline õpe hõlmab
dokumentidega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, situatsioonülesandeid, praktilises keskkonnas töötamine

Iseseisev töö hõlmab kodused ülesanded, dokumentidega töötamine, eneseanalüüs

ÕPPESISU

MOODUL 1. Ettevalmistus kauba ostutehingu sõlmimiseks (32 ak.tundi)

 • Väliskaubandustehingu planeerimine ja selle elluviimise variantide analüüs
 • Välismaise tarnija taustakontroll ja läbirääkimiste pidamine kauba ostmiseks
 • Kauba tarnimisettepanekute analüüs ja optimaalseima variandi määramine
 • Hiina tarnijate ostutegevuse eripärad
 • Rahvusvaheliste lepingupartneritega kultuuridevahelise suhtluse eripärad

MOODUL 2. Kauba ostu teostamine ja ostu-müügitehingu vormistamine (16 ak.tundi)

 • Kauba tarnimise planeerimine, tarneahela ja selle osaliste läbivaatamine
 • Tarnelepingu sõlmimine ja optimaalseimate tarnetingimuste valik
 • Lepingu alusel arvelduste teostamine ja valuutakontroll

MOODUL 3. Kauba transportimine (16 ak.tundi)

 • Veoks ettevalmistumine ja kauba transpordiomaduste analüüs
 • Kauba vedamise ja kindlustamise korraldamine, koostöö ekspediitori ja vedajaga
 • Kauba sissetoomine ja töötlemine

 MOODUL 4. Kauba tollivormistus (16 ak.tundi)

 • Tollivormistuseks ettevalmistumine ja kauba analüüs tolli eesmärkidel
 • Kauba tolliväärtuse määramine, tollimaksude arvutamine ja tasumine
 • Kauba tollivormistus ja vabastamine. Kauba deklareerimine

 MOODUL 5. Importtehingute elluviimise etappide praktiline läbiviimine (16 ak.tundi)

 • Importtehingu elluviimise kulude arvutamine
 • Tehingu elluviimiseks vahendajate ja agentide kaasamine ning võimalike variantide analüüs
 • Importija riskid ja vastutus erinevate importtehingu elluviimise variantide puhul


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV  MATERJAL
Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 12.06.2024
Kohalik reg.nr B-2415
2045 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com