Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 8 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:

Teave tulemas.
Võtke meiega ühendust lisateabe saamiseks.

Õppekavarühm
Teenindus; Hügieen ja töötervishoid; Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus
Tuleohutuse seadus; Siseministri 10.02.2011 määrus nr. 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“

Eesmärk
Anda ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele isikutele vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse ja enesekontrolli efektiivsemaks korraldamiseks ettevõttes.

Õpiväljundid

 • orienteerub tuleohutuse nõudeid reguleerivas seadusandluses;
 • tagab tuleohutust;
 • koostab tuleohutusaruande;
 • järgib ehitisele esitatavad tuleohutusnõudeid;
 • järgib põlevate materjalide ladustamise nõudeid;
 • teab, kuidas tegutseda tulekahju korral;
 • korraldab ja osaleb tulekahjuõppustes;
 • tagab tulekustutite ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi olemasolu ja korrasolekut.

Sihtgrupp
tuleohutuse eest vastutavad isikud

Õppe alustamise tingimused
Nõuded puuduvad

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)
8 akadeemilist tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö

Õppekeskond ja õppevahendid
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu – toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta.
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas. Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma küsimuste ja probleemidega.

Õppeprotsess
Auditoorne töö. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis.
Õppekava on õppijatele kättesaadav kodulehelt alates koolitusele registreerimise avamisest.

Õppesisu

1. Tuleohutusalase seadusandluse analüüs

Nõuded tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
Riski hindamine. Personali väljaõpe
Nõuded tuleohutusaruandele
Nõuded tuletõrjesüsteemidele
Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (PSAP)
Riiklik järelevalve
Ettekirjutused ja vastutusmeetmed. Trahv kuni 3200 eurot

2. Tuleohutus ettevõttes

 • Tuleohutusalane üldine juhend
 • Objekti tuleohutuse ja tuleohu üldised omadused
 • Tuleohutuse tagamine ettevõttes
 • Tuleohutusnõuded territooriumile, ehitisele ja ruumidele
 • Automaatse tulekahjusignalisatsiooni – ja tulekustutussüsteemidega kaitstud ruumid ja seadmed
 • Korralduslikud meetmed tuleohutuse tagamiseks
 • Tuleohutisalane juhendamine ja koolitus
 • Nõuded tulekahjusignalisatsiooni – ja tulekustutussüsteemide paigaldamisele
 • Nõuded elektripaigaldistele, kütesüsteemidele, ventilatsioonisüsteemile
 • Nõuded tuletöödele
 • Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
 • Tulekahju avastamise süsteem ja tulekahjust teavitamise süsteem
 • Tuleohutusnõuded evakuatsiooniteedele ja väljapääsudele
 • Evakuatsiooni juhtimine tulekahju korral
 • Tulekaitse ja suitsukaitse meetodid ja vahendid. Sertifitseerimine
 • Tuletõrje veevarustusvõrk.
 • Automaatne tulekustutussüsteem
 • Tulekahju korral tegutsemine, töötajate kohustused
 • Tuleohutuse eest vastutav isik
 • Ettevõtte juhi õigused ja kohustused
 • Inimeste ja vara evakueerimine
 • Evakuatsiooniplaanid
 • Tuleohutusalane personali väljaõpe


Vastutus

3. Tulekahju korral tegutsemise plaani nõuded
4. Enesekontrolli tuleohutusaruanne
5. Personali praktiline evakuatsiooniõppus, tulekahju olukorra modelleerimine

Õppemeetodid
aktiivloeng, arutelud, juhtumianalüüs, situtsioonülesanded.

Õppematerjalid
Teemakohased õigusaktid. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Lõpueksam on testi vormis. Test on sooritatud, kui osaleja on sooritanud kogu praktiliste ülesannete osa ning vastanud õigesti vähemalt 60% testis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas
mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest
õppest.

Lisainfo
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Hind 119 EUR+KM

Programm on kinnitatud: 19.02.2022
Kohalik reg.nr B-2268
119 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com