Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 24 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Õpetaja:
Juhan Ruut
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
  • 26.06 - 28.06.2024

Õppekavarühm

Tehnika, tootmine ja ehitus; Tehnikaalad; Keskkonnakaitsetehnoloogia

Õppekava koostamise alus

Keskkonnaministri määrus 18.03.2020 nr 16 “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded”Eesmärk

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku pädevuskoolitus

Õpiväljundid

• liigitab jäätmeid ohtlikeks ja tavajäätmeteks;
• järgib ohtlike jäätmete käitluse eritingimusi;
• peab arvestust jäätmete tekke ja käitlemise üle, koostab ja esitab jäätmearuandeid;
• valmistab ette ohtlikke jäätmeid vedamiseks;
• hindab jäätmete käitlemise võimalikku keskkonnamõju ja rakendab saastuse vältimise meetmeid;
• vastutab õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise eest.

Sihtgrupp

Ohtlike jäätmete käitlemise eest vastutavad isikud.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt üld- või kutsekeskhariduse olemasolu ja kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses.

Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
24 akadeemilist tundi

Õppekeskond ja õppevahendid

Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu – toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta.
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas. Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma küsimuste ja probleemidega.

NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.

Õppesisu

1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
3) jäätmetest proovivõtmise alused ja analüüsimeetodid;
4) jäätmekäitlustoimingud ja jäätmeteks oleku lakkamine;
5) jäätmekäitluskohtade rajamine, kasutamine, sulgemine ja järelhooldus, üldnõuded jäätmekäitluskohale;
6) jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitseload, nende taotlemine ja menetlemine;
7) arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, keskkonnatasude deklareerimine, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
8) jäätmete riikidevaheline vedu;
9) keskkonnajuhtimissüsteemid, parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
10) jäätmete käitlemise võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
11) tervisekaitse ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuded jäätmete käitlemisel;
12) jäätmekäitluskoha seire;
13) jäätmete käitlemisel toimuda võivate hädaolukordade tekkimise võimalused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus;
14) keskkonda kahjustavad tegevused, eelkõige tegevused, mis ohustavad vett, õhku, pinnast, maastikku, loomastikku ja taimestikku, ning mürast või lõhnast põhjustatud keskkonnahäiringud;
15) garantii või finantstagatis ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks, keskkonnavastutus;
16) laiendatud tootjavastutus;
17) jäätmete käitlemise olukord Eestis (jäätmetekke vältimine, riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, ringmajandus, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).
18) ohtlike jäätmete käitluse eritingimused;
19) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
20) kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine, klassifitseerimine, pakendamine ja kasutuse piiramine;
21) garantii või finantstagatis õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Õppemeetodid
Aktiivloeng, arutelud

Õppematerjalid
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Õppematerjalidena kasutatakse veel teemakohaseid videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused

Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Lisainfo

“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda

Hind: 750€+KM

 

Programm on kinnitatud: 07.02.2022
Kohalik reg.nr B-2265
750 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com