Kinnisvaramaakler

Kinnisvaramaakler

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 03.06 - 30.08.2024
 • 17.06 - 12.09.2024
 • 09.07 - 30.09.2024
 • 30.07 - 22.10.2024
 • 19.08 - 11.11.2024
 • 16.09 - 02.12.2024

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada või süvendada teadmisi kinnisvaramaakleri tegevuse valdkonnas. Programm hõlmab kinnisvara hindamise aluseid, õiguslikke aspekte, läbirääkimiste meetodeid ja tõhusaid müügistrateegiaid, oskust analüüsida turgu, ette valmistada ja sõlmida tehinguid. Lisaks omandate oskused tehingute korraldamiseks ja dokumenteerimiseks, et rahuldada klientide vajadusi ja tagada nende turvalisus.

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärindus ja haldus
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Õppeprogramm  põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Vahendab kinnisvara ostu-müügi ja üürimise tehinguid.

 • Mõistab turuinfo kogumise ja analüüsi vajalikkust.

 • Läbirääkimisi pidamine ja lepingute sõlmimine.

 • Mõistab erinevaid kinnisvaraseadusi.

 • Teostab kinnisvaraobjektiga seotud turundustegevusi.

 • Töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.

SIHTGRUPP
Isikud, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri oskused ja teadmised.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


Teoreetiline koolitus
Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine.
Praktiline koolitus Töö dokumentide näidistega ja spetsialiseeritud veebisaitidega.
Iseseisev töö Seaduste uurimine, turundusülesanded, kodutööd.

ÕPPESISU

 1. Sissejuhatus kinnisvaramaakleri / kinnisvahendaja ametisse.
  – põhikontseptsioonid, ameti eripärad.
  – Ülevaade Eesti kinnisvaraseadustikust.
  – Eesti riiklikud standardid.
  – Maaklerite koda (maakleri head tavad).

 2. Maakleri õigused ja kohustused
  – Kinnisvaraga seotud kohustusõiguse seadus (maakleri leping, vahendusleping)
  – Maakleri õigused ja kohustused
  – Maakleri vastutus
  – Maakleri vead
  – Kinnisvaravahendaja kuvand

 3. Kinnisvaramaakleri seadusandlus
  – Tsiviilseadustiku üldosa alused
  – Kohustuste seaduse alused
  – Pärimisseaduse alused
  – Omandiõiguse seaduse alused
  – Isikuandmete kaitse seaduse alused
  – Raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alused
  – Tehingu pooled
  – Lepingud (müügi-, kingituse-, kasutusõiguse, pärandi- ja rendilepingud)

 4. Reklaam kinnisvahendaja töös
  – Peamised aspektid kuulutuste koostamisel
  – Reklaam sotsiaalmeedias
  – Klientide leidmine
  – Klientidega töö ja nõustamine
  – Läbirääkimisoskused
  – Külmad kõned

 5. Kinnisvara näitamine
  – Üüri- ja müügiolekud (elamis- ja äriruumid)

 6.  Lepingu ettevalmistamise protsess
  – Maakleri ja kliendi õigused ja kohustused
  – Maakleri vastutus

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Kinnisvarahalduri käsiraamat, TTÜ Kirjastus, EKHHL
3. Kinnisvara korrashoid Käsiraamat. SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifond
4. Kinnisvara hindamine. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
5. Kinnisvaraõiguse ABC. Ülevaade kinnisvaravaldkonda reguleerivatest õigusaktidest. Evi Hindpere

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide vormis, mis on grupeeritud vastavalt õppekavale. Õppemeetodid hõlmavad interaktiivseid loenguid, arutelusid, rühmatöid, olukordade modelleerimist ja lahendamist, rollimänge, teemakohase tarkvara kasutamist vajadusel ning kodutöid.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM 
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 27.11.2023
Kohalik reg.nr B-2306
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com