Ehitiste elektrik, tase 3

Ehitiste elektrik, tase 3

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 27.06 - 26.09.2024
 • 18.07 - 18.10.2024
 • 14.08 - 14.11.2024
 • 10.09 - 12.12.2024

Ehitusprojektides ja hooldustöödel on ehitiste elektrik see, kes tagab elektrisüsteemide ohutuse ja tõhususe. Ta oskab paigaldada, hooldada ja parandada süsteeme, planeerida töid iseseisvalt, järgides samal ajal ohutusnõudeid. Elektrik on pädev diagnoosima paigaldisi, tuvastama ja kõrvaldama vigu ning ta valdab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning tunneb seadusandlust. Kursus on suunatud elektrikutele, tehnikutele ja ehitusspetsialistidele, samuti kõigile teistele, kes soovivad omandada või täiendada oma teadmisi ehitiste elektrisüsteemide alal. Töö võib osutuda stressirikkaks. Mõnikord peab eriolukordades töötama nädalavahetustel, pühade ajal või isegi öösiti.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Suund: Tehnikaalad
Rühm: Elektrienergia ja energeetika

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Ehitiste elektrik, tase 3

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda osalejatele põhjalikud teadmised ja praktilised oskused ehitiste elektrisüsteemide kohta, et nad saaksid töötada elektrikuna, järgides ohutusnõudeid ja -standardeid ning olles võimelised iseseisvalt planeerima ja läbi viima elektritöid.


KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Oskab töötada tingimustes, kus on müra, tolmu ning pingestatud seadmeid, järgides ohutusnõudeid.
 • Täidab ülesandeid vastavalt juhenditele ja juhtkonna korraldustele.
 • Teostab elektrisüsteemide, masinate ja seadmete paigaldust ning põhilisi hooldustöid, töötades nii mitmesugustes elu- kui ka tööhoonetes ja tehnilistes objektides. See hõlmab süsteeme, mis kasutavad kuni 1000 V vahelduvvoolu või kuni 1500 V alalisvoolu (mida tuntakse madalpingena), samuti hõlmab töö valdkondi, nagu kuni 1000 V välisvõrkude (alates liitumispunktist) korrashoid.
 • Tunneb elektritehnikat, ehitust ja infotehnoloogiat.
 • Järgib elektriohutuse ning seadusandlike standardite nõudeid.
 • Tagab elektriseadmete seisukorra ja nende ohutu kasutamise kontrolli.
 • Valdab tööohutuse standardite tundmist ja isikukaitsevahendite kasutamist.
 •  Tunneb põhjalikult oma valdkonna spetsiifilist terminoloogiat ja kasutab seda oskuslikult oma professionaalses tegevuses.

SIHTGRUPP

 • Algajad, kes soovivad leida tööd elektrotehnika valdkonnas.
 • Töötavad elektrikud, kes soovivad oma professionaalset taset tõsta.
 • Täiskasvanud, kes otsivad uusi karjäärivõimalusi.
 • Kutsehariduskoolide ja tehnikakolledžite õpilased.
 • Ehitustöölised, kes soovivad omandada elektritöö oskusi.
 • Inimesed, kes vajavad elektritöö oskusi isiklikel eesmärkidel või oma väikeettevõtte jaoks.


TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus

AMETI ERIPÄRAD:
Elektrikutele on vajalik füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja koordinatsioon, samuti hea nägemine ja kuulmine. On oluline osata töötada piiratud ruumiga ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Elektriku töökoht võib asuda nii siseruumides kui ka väljas, kus neid ootavad ees erinevad ilmastikutingimused. Tööd võivad kaasneda müra, vibratsiooni, tolmu ja temperatuurikõikumistega. Kõige olulisem on järgida elektriohutuse reegleid, kuna on olemas risk elektrilöökideks, lühiste tekkeks ja tulekahju puhkemiseks seadmete rikete tõttu.

Rangelt tuleb järgida tööohutusnõudeid ja elektritööde ohutusreegleid, mis on kriitilise tähtsusega.


KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 70 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppeprotsess on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetele. 

Koolitus koosneb auditoorsetest tundidest, mis on integreeritud praktiliste õppetundidega.

ÕPPESISU

Moodul 1: Elektri alused (20 akadeemilist tundi)
– Elektrilised terminid ja elektrinähtuse olemus.
– Vahelduv- ja alalisvool.
– Elektrilised omadused materjalides: juhid ja dielektrikud.
– Ohmi seadus ja Kirchhoffi seadused.

Moodul 2: Elektriskeemid (15 akadeemilist tundi)
– Elektriskeemide lugemise ja analüüsimise alused.
– Komponendid ja elektriskeemide koostamise reeglid.
– Elektrivoolu allikad.

Moodul 3: Elektrilised koormused (20 akadeemilist tundi)
– Elektrikoormuste energiatarbimise hindamine ja arvutamine.
– Side-, madalpinge- ja suure koormusega süsteemid.
– Käivitusvoolud ja erikaitset vajavad elektritarbijad.
– Kaitse elektrilöögi ja kõrgepingepursete eest.

Moodul 4: Elektrijuhtmed ja kaablid (20 akadeemilist tundi)
– Kaablite isolatsiooni- ja kaitsetüüpide ülevaade erinevates kasutusolukordades.
– Elektrijuhtmete ja -kaablite kasutamise ja hooldamise eripärad.
– Juhtmete ja kaablite valik: paigaldusviisid, ristlõikepindala.
– Kaablite omavahelise ühendamise meetodid.

Moodul 5: Ohutustehnika (15 akadeemilist tundi)
– Töökoha ettevalmistus ja isikukaitsevahendite kasutamine.
– Ohutusreeglid töö ajal, kõrgustes töötamine ja töö lõpetamine.
– Õnnetusjuhtumi korral tegutsemine.

Moodul 6: Tööriistad ja abivahendid (10 akadeemilist tundi)
– Käsi- ja elektritööriistad.
– Elektrilised tööriistad: võrgutoitel ja akutoitel.
– Abivahendid: redelid, indikaatorid jne.
– Tööriistade hooldus ja kontroll nende korrasolekuks.

Moodul 7: Elektripaneelid (10 akadeemilist tundi)
– Elektripaneelide projekteerimise ja paigaldamise alused.
– Elektripaneelide hooldus ja rikete diagnoosimine.
– Elektripaneelide skeemide ja koostamise mõistmine eri tüüpi koormuste jaoks.
– Jõu- ja jaotuspaneelid.
– Automaatika elektripaneelides.

Moodul 8: Elektriprojektid (40 akadeemilist tundi)
– Elektriprojektide arendamise põhimõtted ja meetodid, kaasa arvatud planeerimine ja projekteerimine.
– Riskihindamine ja ohutuse juhtimine projekti elluviimise etappides.
– Tõhus suhtlemine ja koordineerimine teiste osakondade ja alltöövõtjatega projekti elluviimisel.
– Objektil töö ettevalmistamine ja töötamine.
– Aruandlusdokumentatsioon.


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.


SOOVITATAV  KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
 Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 80% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistust.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 80% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 03.04.2024
Kohalik reg.nr B-2409
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com