Digiturundus

Digiturundus

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 160 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 11.07 - 30.09.2024
 • 25.07 - 14.10.2024
 • 08.08 - 25.10.2024
 • 22.08 - 18.11.2024

Kursus varustab sind põhiteadmistega digiturundusest ja selle rakendamisest erinevates e-keskkondades. Omandad praktilised oskused turunduskampaaniate läbiviimiseks ja nende tulemuste analüüsimiseks.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärindus ja haldus
Rühm: Turundus ja reklaam

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
(pole kehtivat kutsestandardit)

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursuse eesmärk on anda õppijatele teadmised digiturunduse põhimõtetest ja e-keskkondadest ning oskused eri e-keskkondi kasutada digiturunduses ja hinnata digiturunduse tulemuslikkust.


KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Omab teadmisi digitaalturunduse alustest ja erinevate elektrooniliste platvormide mitmekesisusest edendamiseks.

 • Tunneb digitaalturunduskampaaniate läbiviimise meetodeid, sobivate platvormide valikut ja turundussõnumite edastamise viise nendes.

 • Kasutab erinevaid digitaalseid kanaleid toodete või teenuste edendamiseks, arvestades sihtrühma.

 • Valdab praktilisi oskusi digitaalturunduskampaaniate korraldamiseks ja tulemuste hindamiseks.

SIHTGRUPP
Sihtgrupp koosneb inimestest, kellel pole erialast turunduse haridust, kuid kelle töö nõuab digiturunduse teadmisi ja oskusi, nt turundusmeeskonnas töötamisel, projektijuhina või väikeettevõtjana.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus


KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

 • 100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid ja seminare
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: kodutöid juhendaja juhiste järgi

ÕPPESISU

MOODUL 1. Sissejuhatus digiturundusse

 • Digiturunduse ajalugu ja areng
 • Digiturunduse põhikontseptsioonid ja terminid
 • Traditsioonilise ja digiturunduse erinevused
 • Peamiste digiturunduse kanalite ülevaade
 • Andmete olulisus digiturunduses

MOODUL 2. Sotsiaalmeedia ja sisuturundus

 • Sotsiaalmeedia turundusstrateegia
 • Erinevate platvormide eripärad: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn jt
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine ja valimine
 • Sotsiaalmeedia tulemuste analüüs
 • Koostöö mõjutajatega
 • Kasutajate loodud sisu

MOODUL 3. Otsingumootori optimeerimine (SEO) ja otsingumootorite turundus (SEM)

 • SEO alused: sise- ja väline optimeerimine
 • SEO tehnilised aspektid: saidi kiirus, mobiilseadmete kasutajasõbralikkus, andmete õige kasutamine otsingus
 • Märksõnade leidmine ja kasutamine
 • Kuidas sisuturundus toetab SEO-d
 • Strateegiad linkide loomiseks teie saidile
 • Reklaami alused, kus makstakse klikkide eest
 • SEO ja SEM tulemuste jälgimine ja analüüs

MOODUL 4. Email-turundus ja turunduse automatiseerimine

 • Tellijate nimekirjade loomine ja segmentimine
 • Tõhusate email-kampaaniate loomine
 • Turundusprotsesside automatiseerimine erinevate tööriistade abil
 • Personaliseerimine ja dünaamilise sisu kasutamine emailides
 • Email-kampaaniate analüüs ja optimeerimine
 • Email-turunduse reeglid ja eetika

MOODUL 5. Turunduskampaaniate tõhususe analüüs ja mõõtmine

 • Veebianalüütika alused
 • Analüütika tööriistad nagu Google Analytics ja Adobe Analytics
 • Ostjate teekonna analüüs
 • Kuidas hinnata erinevate turunduskanalite tulemusi

MOODUL 6. Digiturunduse strateegiline planeerimine

 • Kuidas arendada turundusstrateegiat
 • Sihtrühma uurimine ja ostjaprofiilide loomine
 • Konkurentide analüüs ja turu-uuringud
 • Eelarve planeerimine ja ressursside jaotamine

 MOODUL 7. Loovad ja innovatiivsed lähenemised digiturunduses

 • Täiendatud ja virtuaalse reaalsuse (AR/VR) tehnoloogiate kasutamine turunduses
 • Tehisintellekti rakendamine
 • Loov sisu ja lugude jutustamine (storytelling)
 • Interaktiivne turundus (mänguelemendid turunduses)
 • Uute platvormide ja tehnoloogiate uurimine digiturunduses
 • Eksperimentide läbiviimine ja uuenduste rakendamine reklaamikampaaniates


*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus

SOOVITATAV  MATERJAL
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.
2. Reklaamiseadus. RT I 2008, 15, 108; RT I, 17.03.2023, 21.
3. Reklaam. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. URL:  https://ttja.ee/ariklient/ettevotlus/tarbijakaitsenouded-tegevusalale/reklaam.
4. Luik, Erti. (2014). E-tururnduse käsiraamat; e-raamat.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Bi-Info koolituskeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste koolituste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, rühmatööd, arutelud ja praktiliste lahendamine ning töö digiturunduses kasutatavate e-keskkondadega.

ÕPPEMATERJALID

Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.

Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.

Enamikul juhtudel võivad õpilased teha audiosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja/või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Praktiliste ülesannete lahendusi hindab koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:

– esitanud käimasoleva digiturunduskampaania analüüsi, teinud seminaridse lühiesitlusi (kuni viis minutit) ning osalenud aruteludes.

– loonud ühe digitururnduse kampaania.

Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetööst 
KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 08.04.2024
Kohalik reg.nr B-2408
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com