Ohtlike kemikaalide käitlemine ettevõttes (uued nõuded)

Ohtlike kemikaalide käitlemine ettevõttes (uued nõuded)

Ohtlike kemikaalide käitlemine ettevõttes (uued nõuded)

Ohtlikke kemikaale käideldakse ja ladustatakse pea kõigis kemikaalide käitlemisega tegelevates ettevõtetes. Kemikaaliseadus sätestab õigusliku aluse kemikaali käitlemise korraldamiseks ja käitlemise põhilised ohutusnõuded.
Alates  1.12.2015 a hakkas kehtima Kemikaaliseaduse uus muudatus, tähelepanu pööratakse suurõnnetuse ohuga ettevõtetele ja suurendatakse vastutust seaduse nõuete täitmata jätmise eest.

Eesti keeles
12.04.2016
Vene keeles
13.04.2016
Seminari hind:
149 EUR

  Aeg: 
10:00-14:00;
12.00 – 12.30     Kohvipaus

Lektor: Heli Nõmmsalu – kemikaaliekspert

KOOLITUSE KAVA:

Lektor:  Heli Nõmmsalu, kemikaaliekspert

Muudatused seoses 01.12.2015 jõustunud kemikaaliseadusega. Kommentaarid, selgitused, soovitused
Ohtlike kemikaalide käitlemise nõuded ettevõttes

 • REACH määruse nõuded, tarneahel
 • CLP määrus ja ohtlike kemikaalide liigitamine
 • Euroopa Kemikaaliameti soovitused kemikaalide märgistamisel
 • Nõuded ohtliku kemikaali käitlejale
 • Ohtlike kemikaalide arvestuse pidamine
 • Nõuded kemikaali ohutuskaardile – oluline teave, mida jälgida ja silmas pidada
 • Meetmed ja nõuanded ohtlike kemikaalide ohjamiseks ettevõttes

Ohtlik ettevõte ja suurõnnetuse ohuga ettevõte

 • Ettevõtte ohtlikkus
 • Käitleja kohustused
 • Riskianalüüs
 • Ohtusnõunik. Õigused, kohustused, volitused, kvalifikatsioon
 • Dokumendid: loetelu, ettevalmistamine, uuendamine, kooskõlastamine, tähtajad
 • Toimunud õnnetustest ja avariidest teavitamine

Kemikaalide valdkonna pädevad asutused
Riiklik järelevalve
Vastutus, sunniraha

Vastused küsimustele. Soovitused 

 


    *NB! Loengute järjekord võib vahetuda.

Kursused toimuvad:

Bi-Info Koolitus MTÜ õpperuumides aadressil: Vilmsi 47, Kadriorg, Tallinn

Osalejatele jagatakse õppematerjale:

– loengukonspekt
– koolituse teemat puudutavad õigusaktid
– Dokumentide näidised: taotlused, avaldused, aktid, juhendid jne.

Koolitust läbinutele ja testi edukalt sooritanutele väljastatakse koolituse lõpetamist tõendav tunnistus.

Hind: 149 ЕUR+ KM,

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Registreerimine :

– registreerimisvormi võite täita sellel leheküljel
– tel. (+372) 601 08 17
-*e-mail: koolitus@bi-info .ee

Palume ette registreerida: osavõtuks inimest, toimingu nimetust, ees- ja perekonnanimi ja ik, Teie firma nimetust, kuupäev, keel

Koolituse korraldajal on õigus nõuda summa 10% ulatuses osalemistasust administratiivkulude kustutamiseks koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust.